П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 07.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на седми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………………...

и прокурора А. Стоянов ……………………………………………….

сложи за разглеждане исково адм. дело № 104 по описа за 2020 г. …..

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………………

на именното повикване в 09:20 часа се явиха: ………………………….

 

ИЩЕЦЪТ „Меле Йонгкинд-България“ ООД - Хасково, редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ Агенция по вписванията гр.София, редовно призован по имейл, видно от върнатото в съда потвърждение призовката е получена на 29.05.2020 г., не изпраща процесуален представител.  

От пълномощника на ответника – юрк. И. Т. е постъпила молба  с вх.№ 3633/03.07.2020 г., в която сочи, че предвид невъзможността за личното ѝ явяване в открито съдебно заседание поради служебни ангажименти в град София, моли в случай, че няма процесуални пречки да се даде ход на делото. Заявява, че няма доказателствени искания, няма да представя нови доказателства по делото, ангажира становище по съществото на спора, при условията на евентуалност оспорва размера на претендираното от ищеца обезщетение за имуществени вреди, като счита, че същият е прекомерен. Възразява и срещу размера на претендираното адвокатско възнаграждение в настоящото производство, тъй като счита, че не отговаря на оказаната правна защита и съдействие. Моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и разноските в настоящото производство. 

СТРАНА Окръжна прокуратура, гр.Хасково, редовно уведомени от предходното съдебно заседание, се представляват от прокурор А. Стоянов.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма процесуални пречки за даване ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се исковата молба.

Докладва се отговорът на исковата молба.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че исковата молба е допустима. Да се приемат приложените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, приложени към исковата молба, както и служебно изготвената справка от Търговския регистър по отношение търговския статус на ищеца „Меле Йонгкинд-България“ ООД – Хасково.

Независимо, че страните не правят искания за събиране на доказателства, съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна. За установяване на обстоятелството дали в производството по издаване на оспорения пред Окръжен съд – Хасково отказ на длъжностно лице при Агенция по вписванията, по повод на което е било образувано ч.т.д № 182/2019 г.  по описа на Окръжен съд – Хасково е бил приложен договор за правна защита и съдействие, идентичен по съдържание на приложения такъв към исковата молба, удостоверяващ заплащане на сума от 200 лв., представляваща договорено възнаграждение, от дата 27.09.2019 г., както и платежно нареждане за заплащане на сума от 10 лв., представляваща държавна такса за образуване на търговско дело по обжалване на процесния отказ, ще следва да бъде изискано от ответника да представи пълната административна преписка по издаване на Отказ № 20160628231701-2/24.09.2019 г. на длъжностно лице в Агенция по вписванията във вид на заверен препис, както и ще следва да бъде изискано от Окръжен съд – Хасково да представи за послужване по настоящото дело приключилото ч.т.д № 182/2019 г. по описа на Окръжен съд – Хасково.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото: Отказ № 20160628231701-2/24.09.2019 г. на длъжностно лице в Агенция по вписванията; Решение № 120/11.10.2019 г., постановено по ч.т.д № 182/2019 г. на ОС – Хасково; договор за правна защита и съдействие от 27.09.2019 г., ведно с пълномощно; платежно нареждане за заплащане на сума от 10 лв., представляващи държавна такса за образуване на търговско дело;  справка от Търговския регистър по отношение търговския статус на ищеца „Меле Йонгкинд-България“ ООД – Хасково.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от получаване на съобщението на съда да представи по делото във вид на заверен препис пълната административна преписка по издаване на Отказ № 20160628231701-2/24.09.2019 г. на длъжностно лице в Агенция по вписванията.

ИЗИСКВА от  Окръжен съд – Хасково да представи за послужване по настоящото дело приключилото ч.т.д № 182/2019 г. по описа на Окръжен съд – Хасково.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.09.2020 г. от 09:20 часа, за която дата и час страните да се считат уведомени от днес.

Да се изпрати съобщение до ответника за указанията на съда.

Да се пише писмо до Окръжен съд – Хасково за изискване на ч.т.д № 182/2019 г. за послужване.

Заседанието приключи в 09:28 часа.

Протоколът се изготви на 07.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: