П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 07.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на седми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова…………………………

и прокурора:………………………………………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 377 по описа за 2020 г. … ……….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ………………………..…

на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.К.А., редовно призована на посочения от нея имейл- видно от върнатото потвърждение в съда призовката е получена на 03.06.2020 г., не се явява и не изпраща процесуален представител.

От жалбоподателя по делото е постъпила молба под вх.№ 3594/02.07.2020 г., в която сочи, че поради служебна ангажираност няма да може да присъства лично за насроченото за 10 часа на 07.07.2020 г. открито съдебно заседание по делото. Моли в случай, че не са налице пречки, да се даде ход на делото. Заявява, че няма доказателствени искания, а в случай, че НАП представят нови доказателства, които не са ѝ били известни в хода на административното обжалване и същите са от значение  за спиране или прекратяване на погасителната давност, моли да ѝ бъде предоставена възможност да се запознае с тях.  Изразява  становище по съществото на спора и претендира присъждане на разноски по делото за платена държавна такса от 10 лв. 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП-Пловдив, редовно призован по имейл- видно от върнатото потвърждение в съда призовката е получена на 03.06.2020 г., не се явява. Същият се представлява от юрк. Л.. Р., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

Юрк. Р. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Докладва се становището на ответника по нея.

Докладва се молба с вх.№ 2844/05.06.2020 г. от процесуален представител на ответника, приложено към която се представя Решение № 86/04.03.2020 г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив, удостоверение за извършено връчване по електронен път и Заповед № ЗЦУ-ОПР-9/25.06.2019 г. на Изпълнителен директор на НАП.

Юрк. Р. – Поддържам становището на процесуалния представител на ТД на НАП, като считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете административната преписка, като считам, че същата в последствие е представена в цялост. Нови доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна следва да приеме като писмени доказателства по делото всички представени от страните по делото документи и като взе предвид, че страните на правят други искания за събиране на нови доказателства счита, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което следва да бъде даден ход по същество.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№2096/04.05.2020 г. – от лист 6 до лист 36 по делото; Решение № 86/04.03.2020 г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив; удостоверение за извършено връчване по електронен път; заповед № ЗЦУ-ОПР-9/25.06.2019 г. на Изпълнителен директор на НАП.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Юрк. Р. – Уважаема госпожо административен Съдия, моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалваното решение на Директора на ТД на НАП – Пловдив, като правилно и законосъобразно и да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да вземете предвид изложените съображения в становището на процесуалния представител на Директора на ТД на НАП, като не бих искала да ги преповтарям, а само да допълня, че считам, че със своето разпореждане от 10.03.2020 г. публичният изпълнител е формирал обоснован извод за наличие на предпоставките за прекъсване и спиране на давността относно публичните задължения на жалбоподателя, съгласно чл. 171, ал. 1 от ДОПК, като същите са подробно обсъдени в Решение № 133/14.04.2020 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив. Моля предвид изхода на спора да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, съобразно приложения в административната преписка списък на разноските.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

Протоколът се изготви на 07.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: