П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 07.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на седми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова…………………………

и прокурора:………………………………………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 238 по описа за 2020 г. … ……….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ………………………..…

на именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Г.П., редовно призован чрез процесуалния си представител по ел. поща- видно от върнатото потвърждение в съда призовката е получена на 08.06.2020 г. се явява лично и с адв.Т.В., надлежно упълномощена с пълномощно, приложено към жалбата.

ОТВЕТНИКЪТ Началник СГКК, гр.Хасково, редовно призован по ел. поща- видно от върнатото в съда потвърждение призовката е получена на 04.06.2020 г., не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.М., редовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Й.К., редовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Й.М., редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Адв.В. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Докладва се отговорът на Началник СГКК – Хасково по нея, постъпил в съда под вх.№3027/11.06.2020 г.

Адв.В. – Поддържам подадената жалба. Развила съм в нея доводи за незаконосъобразност на изменението на кадастралния регистър за недвижими имоти. Ще допълня аргументите в жалбата в следния смисъл: тази материална незаконосъобразност, на която се позовавам, следва да се приравни на нищожност на извършеното вписване, което по съществото си е индивидуален административен акт и произтича от нищожността на заповед №2226/13.12.2019 г. на кмета на Община Хасково за възстановяване право на собственост на наследници на М. върху имота, собственост на жалбоподателя или в частта, в която засяга имота на жалбоподателя. От своя страна нищожността на заповедта на кмета се обуславя от нищожност на заповед №ДС-28-1/11.06.2019 г. на Областен управител на област Хасково в частта на процесния имот, с която заповед е одобрен план на новообразуваните имоти, попадащи в §4 или ще моля съдът да прогласи нищожност на обжалвания административен акт по изложените съображения като допълвам доводите за нищожност. На първо място твърдя, че имотът на жалбоподателя не попада в разпоредбата на §4 и следващите от ПЗР на ППЗСПЗЗ, което прави извършените административни действия в тази насока лишени въобще от материално-правна опора. Това не е земя, раздавана за ползване въз основа на актовете на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет, на Министерския съвет и пр., за да се включи в плана на новообразуваните имоти. На второ място имотът по своя характер не е земеделска земя, това е урбанизирана територия, включена в строителните граници на града, което също прави включването й в плана на новообразуваните имоти лишено от законово основание. Твърдя и липса на идентичност между нашия имот и нивите, възстановени на наследници на М.. Това са две ниви по 7 дка, въобще не са индивидуализирани. Имам информация от други аналогични дела, свързани с наследници на М., а настоящото дело все още не е попълнено, според мен, с достатъчно доказателствен материал. Основният ни довод е, че моят доверител е собственик на самостоятелно основание въз основа на надлежни документи за собственост, дори и този имот да попада в територия по §4. В този аспект допълвам доводите в жалбата. Като доказателства моля да приемете документите, приложени към жалбата и изпратените от СГКК – Хасково. Моля да ми дадете възможност да представя допълнителни доказателства, свързани със земеделската реституция. Ще Ви представя копие от преписката, по която е възстановяван имотът на наследници на М.. По другите дела съм поискала съдебно удостоверение. Въз основа на него ще се снабдя с тази преписка и ще Ви я представя. Считам, че следва да се види как става това възстановяване, дали засяга процесния имот. В тази връзка евентуално ще искам експертиза за идентичност, но след като попълним доказателствения материал. Моля да изискате от Областен управител на област Хасково цялата преписка в частта на настоящия имот по издаването на заповед №ДС-28-1/11.06.2019 г., по силата на която е включен в плана на новообразуваните имоти.

Заявявам, че заповед №2226/13.12.2019 г. не сочи като адресат моя доверител, той не е получавал уведомление за тази заповед, респективно не я е обжалвал на самостоятелно основание, пред Районен съд – Хасково нямаме висящ процес. Първата информация за възстановяването той получава от СГКК – Хасково след получаване на уведомлението, с което разбира, че в неговия имот вече има и други собственици с дублиращи права на собственост и става ясно проведената процедура.

Заявявам, че не сме обжалвали плана на новообразуваните имоти, съгласно заповедта от 11.06.2019 г. в срока от обнародването на тази заповед в ДВ. В тази връзка това е единствената възможност да изследваме нищожност, предвид липсата на обжалване.

Установителен иск за собственост също не сме водили. Това е първото дело, в което искаме да се ориентираме за правата на тези наследници на М..

Нямам други искания на този етап.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, приложени към жалбата, както и съдържащите се в административната преписка, постъпила в съда под вх.№2329/19.05.2020 г. Основателно по наведените в жалбата доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт съдът намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя да му бъде дадена възможност да представи писмени доказателства, свързани със земеделската реституция за земеделските земи, собственост на конституираните в настоящото производство заинтересовани страни, както и да ангажира доказателствено искане за назначаване на експертиза след попълване на делото с посочените документи. Относимо, допустимо и необходимо за изясняване делото от фактическа страна е искането на адв.В. да бъде изискано от областния управител на Област Хасково да представи по делото пълната административна преписка по издаване на заповед №ДС-28-1/11.06.2019 г. в частта, касаеща имота на жалбоподателя, а именно имот с идентификатор 77195.705.433, находящ се в землището на гр.Хасково, поради което същото следва да бъде уважено. Водим от което съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателство по делото: уведомление с изх.№24-4943/24.02.2020 г. при СГКК – Хасково; нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, придобит по давностно владение №96, том ІV, дело №1437/1996 г. на нотариус  при ХРС; скица №469/12.05.2000 г.; комбинирана скица за проектиране №474/20.08.2008 г. – 2 листа; инвестиционен проект обект „Сградно водопроводно отклонение“ - заглавна страница; данни за проектанта; регистър на новообразуваните имоти по §4 ПЗР ЗСПЗЗза кв. „Куба І“, гр.Хасково – територия с трайно предназначение урбанизирана – 2 листа; съобщение относно задължения за 2018 г. на жалбоподателя; документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№2329/19.05.2020 г. - от лист 20 до лист 47 от делото.

ДАВА възможност на жалбоподателя в срок до следващото съдебно заседание да представи по делото писмени доказателства, свързани със земеделската реституция за земеделските земи, възстановени на конституираните в настоящото производство заинтересовани лица, както и да ангажира доказателствено искане за назначаване на експертиза след попълване на делото с тези доказателства.

 ЗАДЪЛЖАВА областния управител на Област Хасково в 14-дневен срок от получаване съобщението на съда да представи по делото във вид на заверен препис пълната административна преписка по издаване на заповед №ДС-28-1/11.06.2019 г. в частта й, касаеща имота на жалбоподателя, а именно имот с идентификатор 77195.705.433, находящ се в землището на гр.Хасково.

Адв.В. – Нямам други доказателствени искания.

За събиране на доказателства съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата и час, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 29.09.2020 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните да се считат уведомени от днес.

Да се изпрати съобщение до Областен управител на област Хасково за указанията на съда.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

Протоколът се изготви на 07.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: