П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 07.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на седми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова …………………...……

и прокурора …………………………………………………………..….…..

сложи за разглеждане адм. дело № 280 по описа за 2020 г. ……………

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ………………………..….

на именното повикване в 10:40 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Р.А., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ мл.експерт на длъжност КО при РУ-Харманли към ОДМВР – Хасково (И. Г. К.), редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Съдът като взе предвид редовното уведомяване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се писмо вх.№2971/10.06.2020 г. на началник РУ – Харманли, приложено към което се представя справка за нарушител относно жалбоподателя А.Р.А. и се  удостоверява, че ответникът И. Г. К. е служител на МВР и заема длъжността „Командир на отделение“ в У-Симеоновград при РУ – Харманли към ОДМВР – Хасково.

Докладва се писмо с вх.№3561/01.07.2020 г. на началник РУ – Харманли, с което се уведомява съдът, че И. Г. К.в изпълнява длъжност „Командир на отделение“ в група „Охрана на обществения ред“ в участък Симеоновград към РУ – Харманли. Прилага се заверено копие на заповед №272з-906/20.03.2019 г.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства представените във връзка с указания на съда от предходно съдебно заседание писмо вх.№2971/10.06.2020 г. на началник РУ – Харманли и приложената към него справка за нарушител относно жалбоподателя А.Р.А., както и писмо с вх.№3561/01.07.2020 г. на началник РУ – Харманли. Касателно приложената към същото писмо заповед №272з-906/20.03.2019 г. на директора на ОДМВР – Хасково съдът намира, че не следва да се произнася повторно, тъй като същата е вече приета като писмено доказателство по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателство по делото: писмо вх.№2971/10.06.2020 г. на началник РУ – Харманли; справка за нарушител относно жалбоподателя А.Р.А.; писмо с вх.№3561/01.07.2020 г. на началник РУ – Харманли.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

Протоколът се изготви на 07.07.2020 г.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: