П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 07.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на седми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова…………………………

и прокурора:………………………………………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 388 по описа за 2020 г. … ……..….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ………………………...…

на именното повикване в 11:00 часа се явиха: .………………………...

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Хефес- А.Б.“***, редовно призован по ел. поща- видно от върнатото потвърждение в съда призовката е връчена на 08.06.2020 г., се явява лично А.Б.Р. ведно с адв.Н. Б., надлежно упълномощен с пълномощно, приложено по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие, гр.София, редовно призован по ел. поща- видно от върнатото потвърждение в съда призовката е връчена на 04.06.2020 г, не  се явява и не изпраща процесуален представител.

Адв.Б. – Моля да дадете ход на делото.

Съдът като взе предвид редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв.Б. – Поддържаме жалбата. Моля да бъдат приети като доказателства по делото представените с административната преписка документи. Представям молба с доказателствени искания с препис за ответната страна.

На първо място моля съдът да задължи ответната страна да представи пълната административна преписка, тъй като след запознаването липсват документи, които са релевантни по спора и сме ги посочили в молбата, която представяме днес. Това касае разписаните процедурни правила за работата на компетентните лица, които осъществяват последващия контрол, документи, установяващи кога е въведен контролът за спазване на показателите на бизнес плана и по какви показатели е следвало да бъде извършена тази проверка. Видно от доказателствата по делото целият мониторинг е в период 10-годишен, за да може ответната страна да се съсредоточи върху тези три години, които са предмет на изследване от тяхна страна, а и издаването на обжалвания акт е станало въз основа на указания, които имат.

Поддържаме и искането за съдебно-икономическа експертиза, която е с въпроси, описани в молбата. Те са релевантни въпроси дотолкова, доколкото спорният момент между страните по настоящото дело е и обстоятелството дали е осъществяван и изпълняван този  проект, какъв е обемът на инвестицията и колко резервации и нощувки са направени, тъй като ответната страна навежда данни и внушения, че проектът не е реализиран или пък не се използват по предназначение. Именно в тази насока е и доказателственото ни искане по чл.192 от ГПК до третото неучастващо в процеса лице „Грабо Медия“ АД да представи резервациите, които са направени през него и фактурите, с които са извършени плащанията, уредени между доверителя ми и „Грабо Медия“ АД. За съжаление другият сайт Booking.com е с административен адрес в Холандия и не бихме желали да обременяваме Административен съд със съдебна поръчка, още повече, че ако съдът допусне поисканата от нас съдебно-икономическа експертиза, тя след като направи необходимите справки и анализи ще отговори на тези въпроси.

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в  административната преписка по издаване на оспорения акт. Същевременно съдът намира, че представената преписка е непълна, поради което ще следва да бъде задължен ответникът да допълни същата като представи по делото в 14-дневен срок от получаване на съобщението на съда цитираните в оспорения акт писмо вх.№01-6500/8608 от 19.11.2019 г. и доказателства, че писмо изх..№01-6500/8608 от 30.10.2019 г. е връчено на жалбоподателя и на коя дата е станало това. По искането на жалбоподателя за задължаване на ответника да бъде допълнена административната преписка, обективирано в т.1 от представената в днешното съдебно заседание молба, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание, до която дата следва да даде възможност на ответника да вземе становище по нея за да бъде установено налице ли са при ответната страна други доказателства извън тези, представени по административната преписка, тъй като към настоящия момент такава не е налице по делото. Искането за назначаване на съдебна експертиза съдът намира за основателно, но не по поставения в жалбата въпрос, обективиран и в днес представената молба. Спорните въпроси по делото са какви приходи, съобразно одобрения бизнес план, е реализирал жалбоподателят за процесния времеви период, визиран в оспорения индивидуален административен акт, респективно какъв е процентът на изпълнение на възложените по бизнес плана на едноличния търговец приходи за процесните три години, както и разкрити и запазени ли са през същите години предвидените в бизнес плана работни места. Какъв е броят на направените резервации за нощувки в къщата за гости семеен хотел в УПИ 019052, находящ се в землището на с.Кралево, местност „Бобада“ чрез интернетсайтовете на Booking.com  и „Грабо Медия" АД се явява неотносимо обстоятелство по делото. Ето защо експертиза ще следва да бъде допусната и назначена, но по следните въпроси:1. Какви приходи, съобразно одобрения бизнес-план и неговите финансови показатели е реализирал жалбоподателят през цитирания в АУПДВ период, именно 2016 г., 2017 г. и 2018 г.? 2.Какъв е процентът  на изпълнение на заложените в бизнес-плана на ЕТ „Хефес – А.Б.“*** приходи за процесните три финансови години? 3. Какъв метод е използван от административния орган при определяне размера на санкцията? 4. Колко работни места са разкрити от жалбоподателя, респективно колко са запазените работни места от жалбоподателя през цитирания в АУПДВ период, именно 2016 г., 2017 г. и 2018 г., съответно на какви длъжности са назначени работници и служители, производствен, управленски или административен персонал са същите? 5. Спазени ли са при определяне размера на подлежащото на възстановяване публично вземане, посочено в оспорения акт, правилата за определяне размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл.27, ал.6 и ал.7 от ЗПЗП по мерките на ПРСР 2007 – 2013 г., обнародвани в ДВ бр.69 от 30.08.2019 г.? 6.Правилно ли е определен размерът на подлежащото на възстановяване публично държавно вземане с оспорения акт според установените след плащане нарушения, респективно направените от административния орган, съгласно правилата и всички относими към предмета на спора документи? За изготвяне на заключение по  тези  въпроси вещото лице ще следва да извърши проверка и да се запознае с материалите по делото, проверка в счетоводството на жалбоподателя, проверка в ДФ „Земеделие“, ТП на НОИ – Хасково, ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково, както и навсякъде другаде, където прецени за необходимо, като следва да работи при възнаграждение в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя в 7- дневен срок от днес по сметка на АдмС – Хасково. По искането с правно основание чл.192 от ГПК, обективирано в представената в днешното съдебно заседание молба, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание, до когато дава възможност на ответника да ангажира становище по това искане. Водим от което съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателство по делото документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№2160/08.05.2020 г. – от лист 16 до лист 738 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от получаване на съобщението на съда да допълни административната преписка като представи по делото във вид на заверен препис цитираните в оспорения акт писмо вх.№01-6500/8608 от 19.11.2019 г. и доказателства, че писмо изх..№01-6500/8608 от 30.10.2019 г. е връчено на жалбоподателя и на коя дата е станало това.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника в срок до следващото съдебно заседание да ангажира становище по доказателствените искания на жалбоподателя,  обективирани в т.1  и в т.3 от представената в днешното съдебно заседание молба, а именно за допълване на административната преписка и за задължаване на трето неучастващо по делото лице да представи по делото писмени доказателства на основание чл.192 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК.

ДОПУСКА  ИЗГОТВЯНЕ на съдебно-икономическа експертиза и НАЗНАЧАВА за вещо лице което да изготви същата  Е. Ж. Д.-вписана в списъка за вещи лица при ОС-Хасково, която след като се запознае с материалите по делото, извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя, проверка в ДФ „Земеделие“, ТП на НОИ – Хасково, ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково и навсякъде другаде, където прецени за необходимо, да даде отговор на следните въпроси:

1. Какви приходи, съобразно одобрения бизнес-план и неговите финансови показатели е реализирал жалбоподателят през цитирания в АУПДВ период, именно 2016 г., 2017 г. и 2018 г.?

2. Какъв е процентът  на изпълнение на заложените в бизнес-плана на ЕТ „Хефес – А.Б.“*** приходи за процесните три финансови години?

3. Какъв метод е използван от административния орган при определяне размера на санкцията?

4. Колко работни места са разкрити от жалбоподателя, респективно колко са запазените работни места от жалбоподателя през цитирания в АУПДВ период, именно 2016 г., 2017 г. и 2018 г., съответно на какви длъжности са назначени работници и служители, производствен, управленски или административен персонал са същите?

5. Спазени ли са при определяне размера на подлежащото на възстановяване публично вземане, посочено в оспорения акт, правилата за определяне размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл.27, ал.6 и ал.7 от ЗПЗП по мерките на ПРСР 2007 – 2013 г., обнародвани в ДВ бр.69 от 30.08.2019 г.?

6. Правилно ли е определен размерът на подлежащото на възстановяване публично държавно вземане с оспорения акт според установените след плащане нарушения, респективно направените от административния орган, съгласно правилата и всички относими към предмета на спора документи?

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на АдмС – Хасково.

Вещото лице да започне работа след постъпване на доказателства по делото за платен депозит.

Адв.Б. – Нямам други доказателствени искания.

С оглед необходимостта да бъдат събрани доказателства, съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата и час, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.10.2020 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните да се считат уведомени от днес.

Да се изпрати съобщение до ответника за указанията на съда, ведно с препис от молбата на пълномощника на жалбоподателя и препис от приложената към нея молба с правно основание чл.192 от ГПК.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

Протоколът се изготви на 07.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: