П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 07.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на седми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………………...

и прокурора …………………………………………………………………..

сложи за разглеждане адм. дело № 1344 по описа за 2019 г. …...………

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………………

на именното повикване в 11:20 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Г.А., редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. М.Д., надлежно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ МВР - София, редовно призован по ел. поща- видно от върнатото в съда потвърждение призовката е получена на 02.06.2020 г., не се явява и не изпраща процесуален представител.

Адв. Д. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се писмо с вх.№ 622/24.01.2020 г. на процесуален представител на ответника, приложено към което се представят писмени доказателства.

Докладва се писмо с вх.№ 923/06.02.2020 г. на Началник на ГПУ – Ново село, град Свиленград, приложено към което се представят писмени доказателства.

Докладва се писмо с вх.№ 1061/12.02.2020 г. на процесуален представител на ответника, приложено към което се представят писмени доказателства.

Адв. Д. – Запознат съм с така представените писмени доказателства. Не възразявам да бъдат приети. Поддържам искането си за разпит на свидетел, който го водя и моля да бъде допуснат до разпит, а именно лицето М. П. Д. ***, от показанията на който да се установят факти и обстоятелства, свързани с процесния случай, описан в заповедта.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, представени с писмо с вх.№ 622/24.01.2020 г. на процесуален представител на ответника, документите, приложени към писмо с вх.№ 923/06.02.2020 г. на Началник на ГПУ – Ново село, както и документите, приложени към писмо вх.№ 1061/12.02.2020 г. на процесуален представител на ответника.

С оглед дадената възможност на жалбоподателя от предходно открито съдебно заседание да ангажира гласни доказателства, съдът намира, че следва да допусне до разпит в днешно съдебно заседание водения от страна на жалбоподателя свидетел, а именно М. П. Д..

Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото: формуляр-образец за изготвяне на длъжностна характеристика № 3282р-15509/23.07.2015 г.; специфична длъжностна характеристика за длъжността Началник на група „Охрана на държавната граница“ на ГПУ към РДГП при ГДГП – МВР; Заповед УРИ: 4074з-2228/05.10.2018 г. на Директор на РДГП – Смолян; копие на книга № 1752/16 г. на МГПГ за отчет на осъществената контролна дейност на ГПН и резултатите от проверките по организацията на граничното наблюдение– 3 л.; копие на книга № 2356/19 г. на 01-ГОДГ за отчет на осъществената контролна дейност на ГПН и резултатите от проверките по организацията на граничното наблюдение– 3 л.; копие на книга № 2215/18 г. на МГПГ 02-ГОДГ за отчет на осъществената контролна дейност на ГПН и резултатите от проверките по организацията на граничното наблюдение/специфична охранителна дейност/–3л.; Заповед № 4074з-1093/20.06.2019 г. на Директор на РДГП – Смолян; писмо с рег.№ 4074р-1639/03.02.2020 г. на Директор на РДГП – Смолян и писмо с рег.№ 328200-1287/23.01.2020 г.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел в днешното съдебно заседание М. П. Д..

Свидетелят М. П. Д. се въведе в съдебната зала.

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ М. П. Д. – (снета самоличност). Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

Данните за самоличност се снеха от лична карта с №***, издадена от МВР – *** на *** г., след което същата се върна на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ М. П. Д. ***, като граничен полицай. На 23.07.2019 г. - 24.07.2019 г. бях назначен като старши на Граничен полицейски наряд (ГПН) „Автопатрул“. Инструктиращ за въпросния период от време беше инсп. А. (жалбоподателя). По време на инструктажа ни сведе оперативната обстановка и нарядите тръгнаха по назначение, като на нас специално ни разпореди да правим контрол на лица и МПС-та в района на т.нар. „Наноси“ между с. С.и с. М., до второ нареждане. Ние това и направихме. Най-напред заредихме патрулния автомобил с гориво от бензиностанцията, след което се установихме в района на „Наносите“ и започнахме проверка на лица и МПС-та. Аз бях с командирован служител от ГПУ - Рудозем, заедно бяхме двойка. След известно време, може би около 22.30 часа, ни се обади п.инсп. А. и ни разпореди да си продължим по маршрута. След това, в продължение на няколко часа, почти до сутринта нямахме връзка с „Тетра“-та. Когато ми се наложи да го потърся, след два часа мисля че беше, нямаше връзка нито по „Тетра“-та, нито по мобилните телефони. Ние, вървейки по маршрута, достигнахме до една вила на Община Харманли, намира се на синия връх и СОТ-ът се задейства при нашето приближаване, но не може да е било от нас, защото ние бяхме доста далече. Ние търсихме там и в момента, в който решихме да си тръгнем, пак се задейства СОТ-ът, дойде и служител на СОТ и той направи проверка. Опитах се отново да се свържа с А. и пак не успяхме. Решихме да останем там до сутринта, на светло да огледаме какво става. На разсъмване огледахме пак внимателно, но не намерихме признаци, макар, че още веднъж се включи СОТ-ът на вилата, но нямаше как да влезем вътре да проверим дали има някой. Ние издирвахме нелегални емигранти, понеже няколко дни преди въпросната дата, там в района беше заловена група. След като проверихме на разсъмване окончателно, ние си продължихме по маршрута. В момента, в който се бяхме отправили да се прибираме, понеже такова е разпореждането, ако няма друго, в 07:40 часа да сме в ГПУ-то за провеждане на отвод от наряда, ми се обади п. инсп. А. и ни разпореди пак да отидем в района на „Наносите“ и пак да проверяваме лица и МПС-та, докато ни сменят от следващата смяна. Ние това и направихме, както ни беше разпоредено. Установихме се пак на същото място и пак проверявахме лица и МПС-та. След като ни смениха от новата смяна се прибрахме в ГПУ-то, вече минаваше 09:30 часа, написах си докладната записка, предадох я на инсп. А., той я видя, прочете я и каза: „Добре, нямам повече въпроси“ и така приключи смяната. Ние бяхме  автопатрул с автомобил „Лада Нива“, която се води на ГПУ- Рудозем. Бяхме заедно с командирования служител, но аз управлявах колата, понеже той не беше като шофьор на патрулния автомобил. В същата вечер имаше гръмотевична буря, валя и дъжд, светкавици, беше доста лошо времето и предполагам, че заради това нямахме връзка с инструктиращия и с дежурния. Най-вероятно и заради това се е задействал и СОТ-ът, но аз не мога да кажа това. Всъщност вечерта аз проведох един разговор по мобилен телефон с колега, не мога да си спомня точно кой, който ми каза, че е разбрал, че има група и А. с една част от смяната са я отблъснали, не са я допуснали на българска територия. Това е било във въпросната вечер. Отклоняването от маршрута от това, което е записано, беше, че ходихме до с. Т., но това ни беше разпоредено от А.. Нарядът, който трябваше в момента да е до с. Т. беше назначен да проверява лица и МПС-та в района на лозята на Л., между с. С.и стария път за разклона към линията. Той ми каза само да отида до с.Т. и да си продължа по маршрута, който ми е  зададен по плана за инструктаж. До колкото знам няма начин инсп. А. да установи, че ние сме се отклонили от маршрута или да проконтролира колко време престояваме на някаква точка, освен ако не дойде лично да ни види, че не сме по маршрута. Доколкото ми е известно служебните автомобили, които имат монтирани GPS-и могат да се следят от главната дирекция, от регионалната дирекция и от ГПУ-тата, на които се числят. Съответно и дежурният на нашето ГПУ няма как да ни проследи къде сме били, тъй като колата беше на ГПУ – Рудозем, а не е зачислена на ГПУ – Ново село.

Адв. Д. – Нямам други въпроси към свидетеля.

Свидетелят М. П. Д. се освободи от съдебната зала.

Адв.Д. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв.Д. – Уважаема госпожо Председател, моля да отмените обжалваната заповед на Директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ – София, с която на доверителя ми А.А. е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца. Моля, при отмяна на въпросната заповед, да ни присъдите направените от доверителя ми разноски пред настоящата съдебна инстанция. Подробни доводи и правни изводи излагам в писмена защита, която Ви представям и моля да приемете. Също така Ви представям и списък на разноските.Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

Протоколът се изготви на 07.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: