П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 07.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на седми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

При участието на секретаря Мария Койнова……..………………………..………...….

и прокурора  …………….……………………..…..……………….………………..……….

сложи за разглеждане адм. дело № 94 по описа за 2019 година ………………….…..

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………...…....…...……….……............……

на именното повикване в 09.30 часа се явиха:…………………………………………  

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.С.К., редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява лично и с адв. В., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - СОФИЯ, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от гл.юрк. А., с пълномощно  представено днес.

Адв. В. – Да се даде ход на делото.

Гл.юрк. А. – Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

В последно съдебно заседание на 28.05.2019г. съдът е дал възможност на ответната страна, до датата на следващо съдебно заседание да ангажира доказателства във връзка с издадено Съдебно удостоверение, предвид което делото е било отложено за друга дата.

Адв. В. – Ние няма да сочим нови доказателства.

Гл.юрк. А. – Представям писмо от НСлС и с оглед спиране на делото го представяме сега.

Адв. В. – Да се приеме.

Гл.юрк. А. – Моля да се приобщи към доказателствения материал изпратените с писмо, в изпълнение на разпореждане от предходно съдебно заседание - писмени доказателства.

Съдът, намира, че следва да приеме като доказателства по делото представеното днес такова - Удостоверение рег.№И-21390-2/24.07.2019г., ведно с Писмо рег.№ И-21390/24.07.2019г.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото Удостоверение рег.№И-21390-2/24.07.2019г., ведно с Писмо рег.№ И-21390/24.07.2019г.

Адв. В. – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено. Представям списък на разноските.

Гл.юрк. А. – Нямам доказателствени искания.

Като взе предвид, че страните не правят други доказателствени искания, съдът намери делото за изяснено от фактическа и правна страна и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. В. – Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата на моя доверител Т.С.К. и да отмените Заповед №2201/07.01.2019г. на Директор Агенция „Митници“, връчена на 08.01.2019г., с която е било прекратено служебното му правоотношение на основание чл.107 ал.1 т.5, във връзка с чл. 7 ал1 т.6 от ЗДСл, чл.10 ал.1 изречение 2-ро от Закона за митниците. Моля да споделите като основателни всички доводи подробно изложени в нашата жалба до съда. На първо място подробно сме се спрели на допуснати според нас съществени процесуални нарушения при издаване на обжалвания административен акт. Нарушение по чл.59 ал. 2, т. 4 от АПК, нарушения по чл. 35 от АПК, или в липса на изясняване на всички факти и обстоятелства относими към правното основание на което е прекратено служебното правоотношение на моя доверител. В тази връзка сме излагали доводи, които поддържаме, и на тема: как е установено, че моят доверител е подсъдим по престъпление от общ характер, въз основа на една декларация поискана от него, която декларация оспорихме като един невалиден документ, тъй като от една страна нормата на чл.10, ал.1 изисква служебно установяване на посочените в нея факти, а не с декларации, и на второ място заради това че самата декларация като документ не е уредена, нито в устройствения правилник на АМ, нито в други вътрешно нормативни документи на агенцията, респективно и  в длъжностната характеристика на моя доверител. Спрели сме се подробно и на липсата на мотиви според нас, за да се издаде тази заповед с едно посочване на една много обща по своя характер и доста банкетна норма, каквато е по чл.107, ал1, т.5, с препращане към много други норми, без да се излагат достатъчно прецизно онези основания които могат да обосноват прилагането на тези норми.  И стигаме до чл.10, ал.1, изречение 2-ро, което конкретно оспорихме, с оглед на неговата материална незаконосъобразност, както в жалбата, така и в хода на производството. Развихме тезата, че тази норма въведена в сила от 07.01.2019г. по своето съдържание противоречи на Конституцията на РБългария, на презумцията за невиновност съгласно чл.16 от НПК, дискриминираща норма е по своя характер и прочие. Ние се позовахме на тези обстоятелства. Междувременно по искане на Висшия Адвокатски Съвет и с оглед сезиране от ВАС, Конституционния съд на РБългария образува три дела, по които се произнесе и които решения  са пряко относими и към изхода на настоящия спор. Моля да ги вземете предвид. Правилно съда спря настоящото производство, за да изчака решението на Конституционния съд, за което има и конкретно правно основание в ГПК приложено  по аналогия. И безспорно това, което засяга пряко моя доверител, е обявяването за противоконституционна на нормата на чл.10, ал.1, изречение 2-ро от ЗМ, която се явява и конкретното правно основание на което е прекратено неговото служебно правоотношение. Подробно са развити доводите на Върховния съд, в Решение №7/17.09.2019г. Това решение е в сила от обнародването му на 24.09.2019г. С оглед на едно решение, което е много важно за един огромен брой държавни служители, работещи в системата на АМ, (а е важно с оглед действието на една подобна норма), се образуваха и се решиха още 2 конституционни дела на тема: от кога не се прилага една норма, която е  обявена за противоконституционна.

В тази връзка имаме Решение №3/28.04.2020г. по конституционно дело №5/2019г. където се прие, че обявяването на една норма за противоконституционна, следва да се приложи за уреждане на правоотношения по действащи, висящи съдебни дела, по неуредени правоотношения и т.н. Или независимо, че общото действие съгласно закона за конституцията на тези решения от обнародването им в Държавен Вестник са с цитираното току що от мен решение - Върховния Съд конкретно изтълкува нормите на Конституцията и прие, че те не се прилагат по висящите и неуредени правоотношения,  каквото представлява и настоящия спор по оспорване на индивидуален административен акт.

И се възбуди и трето конституционно дело в тази връзка, дали пък няма да се окаже в противоречие становището на Конституционния съд с действащи норми в АПК, в Конституцията.

 Последно в редицата е Решение №3/28.04.2020г., обнародвано на 12.05.2020г., където ВАС категорично прие, че няма противоречие в това предходно негово становище с чл.149, ал.1, т.2 между тази норма и чл.151, ал.2. Това са нормите в АПК, които са основополагащи, че законосъобразността на един административен акт се преценява към датата на неговото издаване. Именно в тази връзка се произнесе ВАС, за да тълкува има ли противоречие и дали няма да се окаже точно тази норма в АПК също противоконституционна. На практика Конституционния Съд, след едно задълбочено тълкуване не намира противоречия между тази норма и други такива в Конституцията. А и даде конкретно тълкуване на самата норма в АПК, за да може да се прецени дали наистина как тя да бъде прилагана, как да бъде широко тълкувана от съдилищата, или в конкретния случай нямаме колизия с тази норма и следва да се приложи първото решение, за което коментирах - противоконституционност на чл. 10, ал. 1, изречение 2-ро, и то да се приложи към това висящо правоотношение, независимо от издаването на административния акт в един предходен момент. Няма да ви обременявам допълнително с всички други доводи, които сме излагали в жалбата и които нямат общо с противоконституционноста на тази норма която цитирах. Но те според нас също са важни защото ние принципно застъпихме тезата, че не е на лице фактическия състав на чл.107, ал.1, т.5 от ЗДСл, за да се приложи в конкретния случай, дори и ако приемем валидност на нормата на чл.10 в настоящия случай, да се приложи и да стане основание за прекратяване на служебното правоотношение. Аз поддържам тези доводи, те са принципни и следва да се имат предвид при решаване на спора.

В този връзка ще завърша с това, че съда не допусна в съдебно заседание от 19.03.2019г. задълбочаване на доказателствата в посока назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, съществували ли са други свободни щатни бройки, които моя доверител може да заеме. Три задачи бяха поставени, които не се приеха от съда да бъдат предмет на тази експертиза, но в това съдебно заседание, аз изложих твърдения в тази посока, и те касаят именно фактическия състав на чл. 107, ал.1, т.5 и до приключване на настоящото производство, ответната страна не опроверга с надлежни писмени доказателства тези твърдения, така че ще моля да ги приемете за доказани.

Моля да присъдите разноски на моя доверител в това производство и да имате предвид всички доводи в жалбата.

Гл.юрк. А. –Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на насрещната страна като неоснователна и да потвърдите заповедта на Директора на Агенция „Митници“ от 07.01.2019г. като правилна и законосъобразна, защото към датата на издаване на тази заповед, нормата на чл.10, ал.1, изречение 2-ро, е била в сила и в тази връзка, обръщам внимание на съда на диспозитива на решението на Конституционния съд по КД №9/2019г., с което е отхвърлено искането за обявяване на противоконституционност на нормата на чл.142 от АПК. Обръщам внимание и на диспозитива на решението по КД №5/2019г. на Конституционния съд, което изисква произнасяне на Народното Събрание по правните последици за една обявена за противоконституционна норма. Към настоящия момент такова произнасяне няма, затова считам, че към датата на издаване на заповедта, фактическия състав е бил на лице, той е бил доказан, независимо че в самата заповед не се цитира номера на наказателната производство, служебно органа по назначаване е разполагал с доказателства за наличието на такова в служебното досие на насрещната страна, както и с оглед подадената декларация от Т.С.К.. В последствие, в хода на производството се доказа фактическата състав на обективната невъзможност за изпълнение на служебните задължения. Моля да ми предоставите възможност да изложа подробни съображение в писмени бележки. Претендирам юрисконсултско възнаграждение. Възразявам срещу размера на адвокатското възнаграждение. Представям списък за разноски. Моля за възможност да представя писмени бележки.

Адв. В./реплика/ – Предвид искането за представяне на писмени бележки, моля да ми дадете възможност след запознаване с писмените бележки на ответната страна да допълня изложените днес доводи, тъй като се засегна анализ на конституционните решения, които цитирах и считам, че той беше неправилен, моля по-подробно в писмени бележки да изложа доводите си.

Съдът дава 7-дневен срок на ответната страна да представи писмени бележки с копие за жалбоподателя, с оглед размяна на същите и предоставяне на възможност за представяне на писмени бележки от жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на тези от ответника.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 09.49 часа.

Протоколът се изготви на 07.07.2020 г.

 

                                                                                                 

 

СЪДИЯ:

        

  

Секретар: