П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 07.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на седми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова ……..………………………..………..…..

и прокурора ……………………..…..……………….………………………………………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 104 по описа за 2019 година ……..……….……..

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………. .…....…...……….…………...…….

на именното повикване в 09.50 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.К., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. И., с пълномощно по делото.

                        ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - СОФИЯ, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от гл.юрк. А., с пълномощно представено днес.

                        Адв. И. – Моля да се даде ход на делото.

                        Гл.юрк. А. – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                                       О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва: По делото постъпило по факс писмо вх.№5851/26.09.2019г., ведно с Удостоверение издадено от Национална следствена служба с рег.№И-21390-1/24.07.2019г. в незаверен вид.

                        Адв. И. – Нямам други доказателствени искания.

                        Гл.юрк. А. – Нямам други доказателствени искания.

                        Като взе предвид, че страните не правят други доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна и

                                                                       О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        Адв. И. – Уважаема госпожо съдия, моля за съвкупна преценка на изложените от нас в жалбата доводи, събраните по делото доказателства и приложими материали на процесуален закон, да намерите жалбата ни за основателна и доказана, и да постановите решение, с което да отмените оспорваната от нас Заповед за прекратяване на служебното правоотношение като незаконосъобразна. За това Ваше решение, според нас има достатъчно доводи и доказателства по делото, които ние подробно сме изложили в писмена защита, и молим да приемете с препис за насрещната страна, както и на доводите изложени в жалбата. Искам до отбележа, че с двете решения на Конституционния съд, Решение №7/17.09.2019 г. по конституционно дело №7/2019 г. и Решение №4/14.05.2020 г. по конституционно дело №9/2019 г. се създават предпоставки заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна, тъй като визираното в нея основание за прекратяване на служебното правоотношение по чл. 10, ал.1, пр. 2 от ЗМ, е обявено за противоконституционно. С последното решение от 2020г. на КС, на съдилищата се дават правомощия при висящ спор, при обявена за конституционно-несъобразна разпоредба предмет на спора, да дадат върховенство на Конституцията и да преценят съответствието на оспорвания административен акт, и към момента на издаването му, с оглед съобразността на върховния закон на Република България – Конституцията, тоест, дават се правомощия на съдилищата да не прилагат разпоредбата на чл. 142 от АПК, а да извършат самостоятелна преценка въз основа на Решение на КС, с което съответната разпоредба е била обявена за противоконституционна, и директно се дават указания на съдиите да смятат обявената за противоконституционна норма за неприложима. В този смисъл, моля да приемете, че оспорената от нас заповед е издадена без материално-правно основание или на незаконно основание, поради което, да я отмените като незаконосъобразна. Същевременно, моля да имате предвид, че и другото основание посочено в процесната Заповед за прекратяване на служебното правоотношение по чл. 107, ал.1, т.5 от ЗДСл, също не се доказа за обективно съществуващо към момента на издаване на оспорваната заповед. То визира трайна невъзможност на служителя за явяване на работа, която не е била налице към този момент и не се доказва в производството по делото. Поради тази причина и на това основание, заповедта следва да бъде отменена като незаконосъобразна, като отделни също основания, които допълнително доказват и нейната незаконосъобразност сме посочили в писмената защита, и моля да имате предвид. Претендираме и разноски в размера на ДТ.    

                        Гл.юрк. А. –  Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на насрещната страна Д.Г.К., като неоснователна и недоказана, и да потвърдите заповедта на Директора на Агенция „Митници“ като правилна и законосъобразна. Считам, че фактическия и правния състав са се доказали, и хода на производството, и към момента на издаване на заповедта. Д.К. се е намирал в обективна невъзможност да изпълнява служебните си задължения, с оглед разпоредбата на чл. 10, ал.1, изр. 2 от ЗМ, която към датата на издаване на заповедта е била в сила. Пак се позовавам на решение по конституционно дело №9/2019 г. и на неговия диспозитив, което постановява, че нормата на чл. 142, ал.1 от АПК не е противоконституционна, тоест към момента на издаване на заповедта, следва да се приема и съда да преценява правната норма, която е била в сила към онзи момент. Ще се позова и на другото решение, което е относимо по правния спор, което постановява по конституционно дело №5/2019 г., съгласно което е необходимо на Народното събрание да издаде някакво решение или акт, с който да прецени и да постанови какви са правните последици. Такова решение и такава разпоредба не е издадена, и в тази връзка, считам, че заповедта следва да се преценява към момента на нейното издаване. Претендирам юрисконсултско възнаграждение и прилагам списък с разноски, както и заверено копие от командировъчни. Ще помоля за срок за писмени бележки, където по-подробно да се развият доводите от страна на Агенция „Митници“.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Съдът дава 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

                        Заседанието приключи в 10.01 часа.

                        Протоколът се изготви на 07.07.2020 година.    

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: