П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 07.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на седми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова ..…..………………………..………..…..

и прокурора ……………………..…..……………….………………………………………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 581 по описа за 2019 година ……..……….……..

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………. .…....…...……….…………...…….

на именното повикване в 10.02 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.К., редовно призован за днешното съдебно заседание чрез процесуален представител адв. К., се явява лично.

Съдът докладва:

По делото е постъпила молба вх.№3700/07.07.2020г. от адв. К., с която се прави искане за даване ход на делото в нейно отсъствие, сочи са липса на доказателствени искани, счита делото за изяснено от фактическа страна и излага съображения по същество. Прилага списък за разноски.

                        ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - СОФИЯ, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от гл.юрк. А., с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.К. – Да се даде ход на делото.

                        Гл.юрк. А. – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                        О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва молба вх.№2909/09.06.2020г., с която в изпълнение указанията на съда ответната страна представя документи по опис.

Съдът връчи екземпляр от същите на жалбоподателя.

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.К. – Нямам доказателствени искания. По представените документи – предоставям на съда да прецени.

                        Гл.юрк. А. – Моля да приемете така представените документи.

                        Съдът намира, че към доказателствата по делото следва да бъдат приети представените с молба вх. № 2909/09.06.2020г. документи по опис. Водим от което, съдът

                        О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЕМА като доказателства по делото писмените документи във вид на заверен препис, изпратени под опис с молба вх. № 2909/09.06.2020г., а именно: Писмо до Специализирана прокуратура рег.№32-197459/05.07.2019г.; Писмо от Специализирана прокуратура рег.№32-216803/25.07.2019г.; Писмо до Специализиран наказателен съд рег.№32-197375/05.07.2019г.; Писмо от Специализиран наказателен съд рег.№32-211082/18.07.2019г.

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.К. – Нямам други искания.

                        Гл.юрк. А. – Нямам други искания.

                        Като взе предвид, че от страните не се правят други доказателствени искания, съдът намери делото за изяснено от фактическа страна и

                        О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.К. – Поддържам жалбата. Моля да отмените заповедта. Поддържам всичко изложено от моя адвокат за отмяна на заповедта.

                        Гл.юрк. А. – Госпожо съдия, оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана, а заповедта на Директор Агенция „Митници“ за правилна и законосъобразна. Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на Н.Б.К.. Претендирам юрисконсултско възнаграждение, за което представям списък с разноски. Моля за възможност да представя писмени бележки в определен от Вас срок. Възразявам срещу размера на претендираното адвокатско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Дава 7-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки.

                        Заседанието приключи в 10.12 часа.

                        Протоколът се изготви на 07.07.2020 година.    

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: