П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 07.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на седми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова……..………………………..………...…..

и прокурора  …………….……………………..…..……………….………………..………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 344 по описа за 2020 година ………………….…..

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………...…....…...……….……............…….

на именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.О.Д., редовно призован за днешно съдебно заседание, се явява лично и с адв.М., надлежно упълномощена с пълномощно представено днес.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ – Хасково, редовно призован по e-mail за днешното съдебно заседание, с получено потвърждение за получаване на 15.06.2020г., се представлява от гл.юрк.З., с пълномощно представено днес.

Адв. М. – Ход на делото.

Гл.юрк.З. – Моля за ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалба от Д.О.Д., насочена срещу Решение №Ц 1012-26-22-1 от 23.03.2020г. на Директор ТП на НОИ – Хасково.

Адв.М. – Поддържам жалбата изцяло. Считам за неоснователно постановеното решение, в разрез със закона и морала, и в тази насока сме поискали да бъде отменено. Да се приемат доказателствата представени от ответника. Изложили сме фактите и обстоятелствата в жалбата. В обжалваното решение са променили факта, че в приложените документи липсва отбелязване при прекратяване на работа, и че е по взаимно съгласие. Ние не знаем по каква причина са решили, че е по взаимно съгласие прекратяването на трудовото правоотношение, въпреки, че такова не е посочено изрично, както се изисква в нашия закон. Нямаме доказателствени искания, ние не можем да представим друго освен преведения документ издаден от чужбина. Не можем да опровергаваме документ с гласни доказателства.

Гл.юрк.З. – Считам жалбата за неоснователна и недоказана. Нямам доказателствени искания. Да се приеме представената от нас преписка. Считам делото за изяснено от фактическа страна. Относно твърденията на жалбоподателя, че в документа образец U002 (който е доказващ по Европейския договор и България, като страна по същия е длъжна да го спазва), по т.7 е отразена причината за прекратяване на трудовото правоотношение. Така че, не е неотбелязана или непосочена.

Адв.М./реплика/ – Конкретизираме, че в т.7 никъде не пише „по взаимно съгласие“.

Като изслуша становището на страните, съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото писмените документи изпратени от органа в заверен вид, постъпили с писмо вх.№1977/14.04.2020г. и съставляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, с изключение на тези представени от органа на чужд език без легализиран превод на български, а именно: тези, находящи се от л.9 да л.27 по делото и тези, находящи се от л.38 до л.43 по делото. Намира, че в тази връзка на страните следва да се даде възможност да заявят, дали желаят да се ползват от същите и в случай, че желаят – да се предостави възможност документите, да се представят с легализиран превод на български език. Водим от което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото писмените документи представляващи административна преписка по издаване на оспорения акт, постъпила с писмо вх.№ 1977/14.04.2020г. по опис и представени на български език.

НЕ ПРИЕМА приложените към преписката документи на чужд език и непридружени с превод на български език, находящи се от л.9 до л.27 и от л.38 до л.43 по делото.

 ДАВА възможност на ответната страна да заяви, желае ли да се ползва от така посочените документи представени с преписката на чужд език, като след становище съдът ще вземе отношение по предоставяне на възможност за представяне на същите с легализиран превод.

ДАВА възможност на жалбоподателя да заяви дали желае да се ползва от находящите се от л.9 до л.27 документи, с оглед представянето им на български език.

Гл.юрк.З. – Заявявам, че Директор на ТП на НОИ – Хасково, когато се е произнасял в контролното административно производство се е ползвал (така е по регламент и по закон) само и единствено от образците U002, които удостоверяват осигурителния статус на лицето и U004. Всички други приложени документи на чужд език не са служили по никакъв повод в контролното административно производство. Те се предоставят от лицето и се препращат на компетентната институция в чужбина, за да имат там данни каквото лицето представи, а ние само препращаме. Не сме се ползвали от тях, само от образците U002 и U004, т.е. тези находящи се по делото от л.38 до л.43 и само от тях желаем да се ползваме. Документите находящи се от л.9 до л.27 са представени от жалбоподателя със заявлението за отпускане на парично обезщетение и ние не желаем да се ползваме от тях.

Адв.М. – Моля да ни бъде дадена възможност документите от л.9 до л.27 да представим с превод на български език, тъй като най-вероятно в тях се съдържа конкретизацията на това, дали е по взаимно съгласие или по друга причина прекратяването на трудовото правоотношение.

С оглед изложеното от страните, съдът намира, че следва да даде възможност на жалбоподателя до датата на следващото съдебно заседание, в случай, че желае да се ползва от документите находящи се от л.9 да л.27 по делото, да представи същите с легализиран превод на български език. Намира, че следва да даде възможност на ответната страна, до датата на следващото съдебно заседание да представи с легализиран превод на български език документите находящи се от л.38 да л.43 по делото, доколкото същата заявява, че е постановил оспорения акт именно въз основа на така представените документи и желае да се ползва от същите. Поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА възможност на жалбоподателя до датата на следващото съдебно заседание, в случай, че желае да се ползва от документите находящи се от л.9 да л.27 по делото, да представи същите с легализиран превод на български език.

 ДАВА възможност на ответната страна, до датата на следващото съдебно заседание да представи с легализиран превод на български език документите находящи се от л.38 да л.43 по делото.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.10.2020г. от 09.30 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 10.29 часа.

Протоколът се изготви на 07.07.2020 г.

 

СЪДИЯ:

        

 

Секретар: