П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 07.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на седми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова……..………………………..………...…..

и прокурора  Николай Трендафилов  ……..…..……………….………………..………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 482 по описа за 2019 година ………………….…..

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………...…....…...……….……............…….

на именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.З.З., редовно призован за днешното заседание, не се явява. В съдебно заседание се представлява от адв.Е.П., назначен за процесуален представител на жалбоподателя с разпореждане на съда от 22.06.2020г.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган при Държавната агенция за бежанците при МС (Е. Ч.), редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от ст.юрк. Х., с пълномощно представено днес.

В залата се явява и Николай Трендафилов – прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково.

Съдът докладва постъпилото под вх.№3625/02.07.2020г. писмо от  прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, в което се заявява, че на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК в изпълнение на заповеди на Главен прокурор на Р.България и Окръжен прокурор на ОП – Хасково, последната желае да участва като страна по административно дело №482/2020 г.

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам така направеното искане. Считам, че производството е с важен държавен и обществен интерес, поради което моля Окръжна прокуратура – Хасково да бъде конституирана като страна в процеса.

Съдът намира, че с оглед писмено направеното изявление, поддържано в днешно съдебно заседание от прокурор при ОП – Хасково, са налице условията на чл.16, ал.1, т.3 от АПК, а именно обосновано е наличието на важен обществен и държавен интерес от участието на прокуратурата в настоящото производство, предвид което същите следва да бъдат конституирани като страна по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И :

КОНСТИТУИРА на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК Окръжна прокуратура – Хасково като страна по адм. дело №482/2020 г.

Адв. П. – Да се даде ход на делото.

Ст.юрк. Х. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата на А.З.З. - гражданин на Русия, насочена срещу Решение №УПХ - 38/03.06.2020г. на Интервюиращ орган при ДАБ – МС.

Докладва и постъпилата с вх.№ 3046/16.06.2020г. административна преписка изплатена от органа в заверен вид.

Адв. П. – Поддържам жалбата.  Моля да бъдат приети като доказателства по делото съдържащите се в преписката документи, представени от страна на административния орган. Нямам доказателствени искания.

Ст.юрк. Х. – Считаме  жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост административната преписка. Справка за държава по произход няма да представя, тъй като Интервюиращия орган е използвал последната актуална справка за държава по произход и няма данни за изменение на политическата и икономическа обстановка. Нови доказателства няма да соча.

ПРОКУРОРЪТ – Жалбата е неоснователна и сама по себе си тя не съдържа нито един конкретен факт, освен общо недоволство и оспорване на взетите решения. Моля да приемете представената от административния орган преписка. Нови доказателства няма да соча.

Съдът, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от административния орган писмени такива, във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили с писмо вх.№3046/16.06.2020г.

 Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото, представените от административния орган  писмени такива, във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили с писмо вх.№3046/16.06.2020г. по опис от 25 пункта.

Адв. П. – Нямам доказателствени искания.

Ст.юрк. Х. – Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

Съдът, като взе предвид, че страните не правят други доказателствени искания, намери делото за изяснено от фактическа и правна страна, предвид което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. П. – Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата на доверителя ми и да отмените атакуваното решение. Считам, че тя е достатъчно подробна относно допуснатите нарушения на производствените правила и се придържам към изложените доводи. В ускорената процедура Интервюиращия орган нее приложил разпоредбата на чл.35 и чл.36 от АПК за пълното изясняване на фактите и обстоятелствата имащи значение в случая, както и тяхното събиране. Не е изследван отказа на руските власти за издаване на документ за самоличност на техен гражданин и възпрепятстването му за връщане в страната по произход. Това налага да бъде уважена жалбата на З. срещу Решение №УПХ - 38/03.06.2020г. на Интервюиращ орган при ДАБ – МС и върната преписката на органа за разглеждане по общия ред, при която процедура да бъдат изяснени и обсъдени сочените обстоятелства и възражения на заинтересованите. В този смисъл моля за Вашето решение.

 Ст.юрк. Х. – Моля да отхвърлите жалбата на А.З.З., срещу решението на Интервюиращия орган като неоснователна и недоказана. Считам, че при постановяване на своето решение Интервюиращият орган е спазил общите изисквания за законосъобразност на индивидуални административни актове, както и специалните разпоредби на ЗУБ. Преценени са всички правно значими факти свързани с личното положение на жалбоподателя в държавата му по произход, като считам, че не са допуснати посочените в жалбата нарушения. Подробности съм изложила в писмени бележки, които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Като е взел предвид заявената бежанска история, административния орган правилно е избрал процесуалния подход, а като е съобразил и обстоятелството, че причините за напускане страната по произход са чисто икономически, а и криминални са били тия, за напускане на РТурция, правилно административния орган е приел, че няма основания да бъде приложен ЗУБ. Поради което, решението следва да бъде потвърдено.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.38 часа.

Протоколът се изготви на 07.07.2020г.

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: