П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 09.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на девети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………..………

и прокурора ………………………………………………………..………..

сложи за разглеждане адм. дело № 293 по описа за 2020 г. …….………

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 10:00 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.А.Х., редовно призован чрез процесуалния си представител, не се явява. За него се явява адв. П.К., надлежно упълномощена с пълномощно, представено към жалбата.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на ГПУ-Свиленград, редовно призован по ел. поща, видно от върнатото потвърждение в съда призовката получена на 15.06.2020 г., не се явява и не се представлява.

Адв.К. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Докладва определение от 09.06.2020 г. за насрочване на делото и разпределение на доказателствената тежест.

Докладва писмени доказателства, представени от ответника под опис с писмо вх.№2681/01.06.2020 г., представляващи административната преписка.

Адв.К. – Поддържам жалбата по изложените съображения. Моля да се приемат представените от наказващия орган  доказателства.

В поканата за даване на писмени обяснения до доверителя ми е цитирана заповед №4070з-292/18.02.2020 г. на директор на РДГП, която не е налична по делото. Правя доказателствено искане същата да бъде изискана, доколкото не става ясно защо са изискани обяснения, дали жалбоподателят е запознат с тази заповед.

Нямам други доказателствени искания.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, представени от ответника под опис с придружително писмо вх.№2681/01.06.2020 г., представляващи административната преписка. Съдът счита за основателно доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя за задължаване на ответника да представи заповед №4070з-292/18.02.2020 г. на директор на РДГП (цитирана в покана за даване на писмени обяснения УРИ 4536р-5033/26.02.2020 г.), която не е налична по делото, поради което следва да уважи това искане като задължи ответника в 7–дневен срок от получаване съобщението на съда да представи по делото във вид на заверен препис цитираната заповед. Водим от което съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№2681/01.06.2020 г. – от лист 28 до лист 37 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7–дневен срок от получаване съобщението на съда да попълни административната преписка като представи по делото във вид на заверен препис заповед №4070з-292/18.02.2020 г. на директор на РДГП, цитирана в покана за даване на писмени обяснения УРИ 4536р-5033/26.02.2020 г.

Адв.К. – Нямам други доказателствени искания.

За събиране на доказателства съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО ЗА 15.10.2020 г. от 10:00 часа, за която дата страните да се считат уведомени от днес.

Да се изпрати съобщение до ответника за указанията на съда.

Заседанието приключи в 10:06 часа.

Протоколът се изготви на 09.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: