П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 09.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на девети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова …………………...……

и прокурора …………………………………………………………..…..…..

сложи за разглеждане адм. дело № 1357 по описа за 2019 г. …….…..…

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………..……..….

на именното повикване в 10:15 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.С., редовно уведомен, не се явява и не се  представлява. От процесуален представител на същия - адв.Т. Н., са постъпили молби с вх.№2950/10.06.2020 г. и вх.№3746/08.07.2020 г. с идентично съдържание като моли да се даде ход на делото,  прилага списък на разноски и писмена защита.

ОТВЕТНИКЪТ Началник РУ-Димитровград към ОДМВР - Хасково, редовно призован за днешното съдебно заседание по ел. поща, видно от върнатото потвърждение в съда призовката е връчена на 16.06.2020 г., не се явява и не изпраща представител.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

Протоколът се изготви на 09.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: