П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора Петър Мидов

сложи за разглеждане адм. дело № 484 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А., не се явява. Изпратената до същия призовка е върната в цялост с отбелязване, че по данни на служител в РПЦ – Харманли, лицето е напуснало на дата 15.06.2020 г. За него се явява назначеният му процесуален представител адв. Е.З..

ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ДАБ РПЦ - ХАРМАНЛИ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от ст. юрк. М. Х., надлежно упълномощена с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

            За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО се явява прокурорът Петър Мидов.

.          

По хода на делото:  

Адв. З. – Моля да бъде даден ход на делото.

Ст.юрк. Х. - Моля да бъде даден ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                       

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба от А.А. – гражданин на А. против Решение № УПХ-40/05.06.2020 г. на Интервюиращ орган в РПЦ – Харманли на ДАБ при МС.

Докладва се придружително писмо вх. №3078/15.06.2020 г., ведно с административната преписка по издаване на оспореното решение.

 

Адв. З. – Поддържаме жалбата. Моля да приемете така представената административна преписка.

 

Ст.юрк. Х.Уважаема госпожо съдия, считам жалбата за неоснователна. Моля да бъде приета в цялост изпратената административна преписка. В днешното съдебно заседание представям и моля да приемете: Справка вх. № МД-356/30.06.2020 г. на Дирекция „Международна дейност“, относно: И. Р. А., актуалната политическа и икономическа обстановка.

ПРОКУРОРЪТ – Становище по жалбата ще взема в хода по същество. Да се приеме административната преписка и днес представената справка.

Адв. З. – Да се приеме представената справка.

 

Съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъде приета изпратената с придружително писмо вх.№ 3078/15.06.2020 г. административна преписка от страна на ответника, както и представената в днешното съдебно заседание справка.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото следните документи: Решение №УПХ-40/05.06.2020 г. на Интервюиращ орган на ДАБ при МС (Н. П.); Справка вх. №МД-264/15.05.2020 г. от Дирекция "Международна дейност" на ДАБ при МС, относно: ислямска република А.; Заповед №РД05-227/23.03.2016 г., на основание чл.48, ал.1, т.10 от ЗУБ на Председател на ДАБ при МС; Протокол с peг. №УП 15541/27.05.2020 г. от проведено интервю с А.А.; Писмо с рег. №УП 15541/26.05.2020 г. от Директор на РПЦ – Харманли към ДАБ при МС до Директора на Специализирана Дирекция „М“ – ДАНС; Регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна закрила №826019624, издадена на 26.05.2020 г.; декларация за неразкриване на данни с рег. №УП 15541/26.05.2020 г.; Декларация на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗУБ с рег. №УП 15541/26.05.2020 г.; Декларация за съгласие с рег. №УП 15541/26.05.2020 г. от А.А.; Информация за обработване на лични данни на чужденци, търсещи международна закрила с рег. №УП 15541/26.05.2020 г.; Покана за провеждане на интервю с рег. №УП 15541/26.05.2020 г. до А.А.; Решение за настаняване №200/26.05.2020 г. с рег. УП 15541/26.05.2020 г.; Приложение към регистрационен лист с peг. УП 15541/26.05.2020 г.; ЕВРОДАК - дактилоскопна карта с peг. УП 15541/26.05.2020 г.; Информация за задълженията на чужденците, настанени в центровете на ДАБ с peг. УП 15541/26.05.2020 г.; Допълнение към указания за правата и задълженията на чужденците, подали молба за международна закрила в Р. Б. във връзка с чл.29, ал.1, т.2 от ЗУБ с peг. УП 15541/26.05.2020 г.; Указания относно компетентния орган по предоставяне на убежище, статут на бежанец и хуманитарен статут, пребиваване в Р. Б. с рег. УП 15541/26.05.2020 г.; Указания относно реда за подаване на молба за международна закрила, за процедурата, която ще следва за правата и задълженията на чужденците, подали молба за закрила в Р. Б. с рег. УП 15541/26.05.2020 г. ведно със Списък на организации, работещи с бежанци и чужденци, подали молба за статут с приемни в ДАБ при МС; Регистрационен лист на А.А. с рег. УП 15541/26.05.2020 г. ведно с Приложение към регистрационен лист; Молба за закрила вх.№385/26.05.2020 г. и рег. УП 15541/26.05.2020 г. от А.А. до ДАБ при МС; Молба за закрила на арабски език с рег. УП 15541/26.05.2020 г. от А.А. до ДАБ при МС, чрез ДМ - МВР; Заповед №5403з-89/04.05.2020 г. на Началник на ГПУ I ст. Р., относно: принудително настаняване на чужденец в звено за краткосрочно настаняване при СДВНЧ към Дирекция „Миграция“ – МВР; Амбулаторен лист рег.№39 и рег. УП 15541/26.05.2020 г. издаден на А. А.; Приемо-предавателен протокол с рег. №105450-828/26.05.2020 г.; Пощенски плик №R PS 6450 005L1V I.

ПРИЕМА като доказателства по делото днес представената от процесуалния представител на ответника: Справка вх. № МД-356/30.06.2020 г. на Дирекция „Международна дейност“, относно: И. Р. А..

 

Адв. З. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

Ст.юрк. Х. - Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

 

Доколкото не се правят искания за събиране на нови доказателства, съдът намери делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. З. - Уважаема госпожо председател, поддържам в пълнота изложеното в жалбата. Моля да постановите решение в този смисъл.

Ст.юрк. Х. - Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на А.А. - гражданин на А. срещу решението на интервюиращия орган, като неоснователна и недоказана.

Считам, че процесното решение е постановено правилно и законосъобразно, като не са допуснати посочените в жалбата нарушения на закона.

Подробности съм изложила в писмени бележки, които представям и моля да имате предвид при постановяване на вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Госпожо председател, намирам жалбата за неоснователна. От изяснените от административния орган обстоятелства, обсъдени в решението, може да се направи извод, че липсват каквито и да е основания за предоставяне на международна закрила, както под формата на бежански статут, така и под формата на хуманитарен статут, поради което предлагам да оставите жалбата без уважение.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

            Заседанието приключи в 09:54 часа.

            Протоколът се изготви на 14.07.2020 година.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ:

 

                                                                                                         

Секретар: