П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 09.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на девети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове: 

 

 

При участието на секретаря Дорета Атанасова

и  прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 127 по описа за 2019 година 

докладвано от съдия Ива Байнова

на именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.М., уведомен от предходното съдебно заседание, се явява лично и с адв. Ф., с пълномощно от преди.

                        ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА“ - ПЛОВДИВ, уведомен от предходното съдебно заседание, не изпраща представител.

                        От пълномощника на същия – старши юрисконсулт К., е постъпила молба, в която заявява, че не възразява по даване ход на делото при липса на процесуални пречки за това. Заявява, че оспорва изцяло постъпилата съдебно-счетоводна експертиза, като излага съображения в тази насока, включително поставя въпрос, който да бъде зададен на вещото лице при изслушване на заключението. При направени доказателствени искания от страна на жалбоподателя, моли да му се даде възможност да изрази становище по същите в определен от съда срок. В случай, че бъде даден ход на делото по същество, моли да се отхвърли жалбата и да се потвърди ревизионният акт. Претендира юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К., уведомена от предходното съдебно заседание, се явява лично. 

                        Адв. Ф. – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :    

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се заключение по назначената съдебно-счетоводна експертиза, постъпило в срок.

                        Адв. Ф. – Нямам искания преди разпита на вещото лице. Моля да се пристъпи към изслушване на същото.

                        Пристъпи се към снемане самоличността и изслушване на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – /снета самоличност/. Предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

                        Представила съм писмено заключение по делото, което поддържам изцяло.

                        Адв. Ф. /въпрос/ - Уважаема госпожо К., по отношение на извършената съпоставка при определянето на началните и крайните салда по банковите сметки на моя доверител, какви документи сте използвали?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – Ползвала съм извлечения от банкови сметки.

                        Адв. Ф. /въпрос/ - Тези извлечения от банковите сметки, доколкото от ответната страна се пита дали са налични по делото, бихте ли отговорили налични ли са?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. -  Налични са всички по делото. Работила съм с наличните по делото извлечения и по-специално с тези в преписката на НАП.

                        Адв. Ф. /въпрос/ - Т.е. допълнително представени от жалбоподателя салда по банкови сметки по това заключение не сте гледали?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – Гледала съм и други, но не съм ги ползвала.

                        Адв. Ф. /въпрос/ - Вие сте констатирали разминавания по посочените начални салда от органа, издал ревизионния акт и това, което Вие сте изследвали по съответните банкови сметки така, както сте ги описали в заключението?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – Да, така е.

                        Адв. Ф. /въпрос/ - И всичко това е на база на представените доказателства?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – Да, на база на банковите извлечения.

                        Адв. Ф. /въпрос/ - Вие сте направили в табличен вид една съпоставка на приходите и разходите на стр. 12 и 13 на база на тези констатирани разминавания в салдата, без да променяте приетата от експертизата като начално салдо сума?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. - Аз съм ги дала в два варианта. От стр. 11 до стр. 13 включително съм дала това, което са установили проверяващите органи. Съпоставката на приходите и разходите е съобразена не с това, което Вие ми дадохте като задача отделно със 60 000 лв., а така, както те са го изчислили, като съм направила корекция в началните и крайните салда, които съм установила по банкови сметки, защото те действително по извлеченията по сметките не са такива, каквито са установени. Аз тук бих искала да вметна, че ми направи впечатление, че в ревизионния доклад и в ревизионния акт има също разминаване между това, което те приемат като начални и крайни салда. Т.е. там също няма съпоставка. Вярно е, че не ми беше в задачите, но от гледна точка на това, че има такова разминаване прецених, че може би е добре да го направя. Това е по техния вариант. Вашият вариант е по-нататък разработен.

                        Адв. Ф. /въпрос/ - И по техния вариант, доколкото освен началното салдо, в случая още с жалбата моят доверител е възразил по отношение на 2013 г., и това ми е питането, на таблицата, която е на стр. 12, за съпоставката за 2013 г. Вие не сте включили възстановените на жалбоподателя от дружество „МГ – М.“ средства?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – Говорим явно за сумата от 10 000 лв., но пак искам да поясня, че Вие ми дадохте конкретна задача. Конкретната задача беше при начално салдо 60 000 лв. в брой плюс 10 000 лв. възстановени парични средства от касата на „МГ – М.“. Другото, което съм изнесла от 11 до 13 страница е така да кажа допълнително разработено от мен само на базата на разликата в салдата, защото това ми се стори важно, а тези 10 000 лв. не съм ги вмъкнала там, защото те не са приети от данъчните, а аз вървя по тяхната съпоставка. Единствено съм коригирала началните и крайните салда, но съм ги вмъкнала там, където Вие сте ми поставили като задача. 

                        Адв. Ф. /въпрос/ - Това ми е ясно, но нали Вие твърдите и както виждам  в становището на НАП, точно по отношение на тези 10 000 лева и аз не съм съгласна, че това нещо не е прието за установено, защото в самия ревизионен доклад на стр. 3 изрично е посочено като констатация на ревизиращия орган, цитирам: „През 2013 г. Г.М. няма внесени пари в дружеството. Видно от представените оборотни ведомост и аналитични регистри на счетоводна сметка 499 „Други кредитори“, на задълженото лице са възстановени парични средства в размер на 10 000 лева.“ Това е установено от самия ревизиращ орган. Това, че не е включено в доклада и в акта, за мен е абсурдно. Затова ми беше питането, Вие реално изцяло се водите по това, като само коригирате сметките, без да прочетете?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. - Водила съм се по акта, но не без да го прочета. Прочела съм го естествено и се водя по него. Те имат много разминавания между акта и доклада, което всички сме го видели. Аз нямах такава задача. Вие сте ми поставили задача да ги сложа тези 10 000 лв. плюс 60 000 лв. и аз съм го направила, а останалото, то е само заради различията в салдата и така, както в крайна сметка са съставили те ревизионния акт, а не по констатации в доклада, които след това те самите не приемат в акта. Не знам ответната страна за какво протестира, но това са ми били съображенията. Аз мога да посоча по делото къде са тези извлечения.

                        Адв. Ф. /въпрос/ – Искам да уточним на стр. 7 по отношение на 2013 г., където посочвате движението по сметките, включително началното салдо, изследвали ли сте дали има касови тегления през този период, защото в случая не е посочена сума, за която има представени доказателства.

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – Да, изследвала съм ги.

                        Адв. Ф. /въпрос/ – По отношение на тази година има една изтеглена сума от доверителя ми, която не я виждам в тази таблица, а именно от сметка, която е налична по делото, BG 78 и завършва на …, от „Юнионбанк“ изтеглени 3 000 лв. на 28.08.2013 г.

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – В документите виждам 3000 лв., които съм отразила като прехвърлени суми по сметка. В момента ми е малко трудно да кажа, защото има доста сметки, има доста прехвърляне от една сметка в друга и съм ги отразила като прехвърлени суми по сметки тези 3 000 лв., в смисъл между сметки, а не като касово теглене.

                        Адв. Ф. /въпрос/ – На самата разпечатка е посочено, че е касова операция?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – Не ми е посочено точно касова операция. Имам и други такива, на които това, че пише „получател“ Г.Д.М., поне това виждам при мен на моята разпечатка, където има посочени 3 000 лв., но това не означава, че операцията е касова. Датата е 28.08.2013 г.  по сметка BG 78 и завършва на ….

                        Адв. Ф. /въпрос/ - Вие сте установили, че това реално не е касова операция, така ли да го разбирам?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – Проследила съм след това депозитите, защото тук точно в този момент има едно прехвърляне по сметки, закриване на депозити, прехвърляне на парични средства и съм го направила това проследяване, при което съм установила, че тези 3 000 лв. са били след това прехвърлени. Не мога да се сетя точно в момента, защото много са сумите, които съм обследвала, но тези 3 000 лв. са изтеглени и са внесени по сметка в такъв смисъл, че нямат същинския вид на касовото теглене. Уточнявам, че говорим за стр. 7 от заключението за 2013 г., където сумата от 3 000 лв. е посочена в последната колона на таблицата „прехвърлени суми от сметки на Г.М.“, където съм отразила прехвърлянето от сметка в сметка на парични средства. Установила съм, че тези 3 000 лв. нямат чисто касово теглене, в смисъл да са изтеглени парите и след това включени по друга сметка в един от всички тези депозити, като точно в този момент са се окрупнявали сметки, закривали са се еврови сметки, откривали са се нови депозити и доста голямо движение има точно в този момент по всички сметки на жалбоподателя.

                        Адв. Ф. /въпрос/ - По отношение на втория въпрос, тъй като се оспорва от ответната страна Вашето заключение, с оглед суми, които са изплатени преди ревизирания период. При отговора на този въпрос, какво допълнително като информация сте изследвали?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. - По отношение на втория въпрос, посетих дружеството  „МГ – М.“ на място и установих, че за периода 1997 г. - 2008 г. в счетоводството на дружеството има счетоводни данни, които са намерили съответното отражение за командироване и съответно изплащане на възнаграждения на Г.М. в качеството му на подотчетно командировано лице. Тези документи съм ги видяла и съм ги описала. Обследвала съм първични счетоводни документи и самите командировъчни, мемориални ордери, като документите, които ми се представиха са абсолютно актуални.

                        Адв. Ф. /въпрос/ - Освен тези документи за изплатени командировъчни, установихте ли да има и други суми, които да е получил през този период от фирмата, макар това да не влиза в задачата?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. - Видяла съм много неща, защото то не може да се отсее в първия момент само това, което ще бъде необходимо. Задайте ми конкретен въпрос, за да мога да Ви отговоря.

                        Адв. Ф. /въпрос/ - Имало ли е през този период възстановяване от дружеството на средства?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – Имаше доста такива документи за възстановени суми от каса, които не съм обследвала, защото не са били в обхвата на заключението.

                        Адв. Ф. - Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението, като след това ще направя допълнителни искания, във връзка със становището на ответната страна.

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – Представила съм справка-декларация по делото, с оглед обема на извършената от мен работа.

                        Съдът като взе предвид изложеното от вещото лице в днешното съдебно заседание, намира, че е даден отговор на поставения от ответника в писмената му молба въпрос, поради което не намира за необходимо да го задава повторно. Също така, като взе предвид изявлението на пълномощника на жалбоподателя, намира, че следва да приеме заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза, като с оглед представената справка-декларация ще следва да увеличи възнаграждението на вещото лице от 600.00 лв. на 722.40 лв., като разликата от 122.40 лв. следва да бъде довнесена от жалбоподателя допълнително по сметка на Административен съд – Хасково в 5-дневен срок, считано от днес.

                        Водим от горното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :    

                        ПРИЕМА заключението, изготвено от вещото лице Д.Г.К..

                        УВЕЛИЧАВА възнаграждението на вещото лице от 600.00 лв. /шестстотин лева/ на 722.40 лв. /седемстотин двадесет и два лева и четиридесет стотинки/.

                        НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се изплати възнаграждение в размер на внесената до момента сума в размер на внесения депозит – 600.00 лв. /шестстотин лева/ на посочената в сметката за разходите банкова сметка. ***.40 лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ да бъде изплатен след внасяне на сумата от жалбоподателя в 5-дневен срок, считано от днес. /изд. РКО за сумата от 600.00 лв./

                        Адв. Ф. – Госпожо Председател, на първо място, доколкото вещото лице при отговора на въпрос втори е използвало документи, които не са налични по делото, представям тези документи и молба с опис, направен с оглед изплатените командировъчни. Това са документите, ползвани от вещото лице при изготвяне на експертизата. Към чуждите командировъчни има самолетни билети и много други документи, с които ответната страна вероятно ще иска да се запознае. Освен тези документи представям и други доказателства, като най-важното, което искам да изтъкна е, че в нито един момент – нито в хода на проверката, нито в хода на ревизията на доверителя ми, е направен опит да бъде събирана информация какво е състоянието на банковите му сметки преди този период и едва ли не животът на доверителя ми започва от 01.01.2012 г. Както сме посочили, една част от сумите за командировки му са били изплащани след като са били превеждани в дружеството от касата на „МГ – М.“, а друга част той е получавал лично по банковите си сметки. Тези са една малка част от документите, защото това са периоди, свързани с Банка „Хеброс“, която след това преминава в „Биохим“ и после в „Булбанк“. Това са само документите, които доверителят ми е успял да запази за преведени суми от командировъчни в чужбина - от  Москва, от Америка, от Канада, които не са били обект на изследване от вещото лице, тъй като едва предния ден успяхме да ги намерим. На доверителя ми от „УниКредит Булбанк“ не могат да му предоставят тази информация, защото тя е архивирана в централата, но сумите, които е имал по сметките и които е теглил действително са в значителен размер и са си лично негови средства за получени доходи, които дори мога да кажа, че са много повече от това начално салдо. Тук вече следва да се прецени дали вещото лице ще може да се снабди със съответните документи, чрез съдебно удостоверение или ще е необходимо съдът да ги изиска от „УниКредит Булбанк“ и от „Юнионбанк“, която е преминала в „Първа инвестиционна банка“.

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Г.К. – Госпожо Председател, ако ще изискваме движение по сметки от банки, които вече на практика не съществуват и се касае за едни стари периоди, моята практика показва, че е по-добре съдът да ги изиска. В случая считам, че те трябва да се изискат от Централно управление на „УниКредит Булбанк“ и съответно от „Юнионбанк“, сега „Първа инвестиционна банка“. Считам, че трябва да се изиска самото движение по сметките, защото те отделните преводи едва ли ги пазят. Самото движение по сметките го пазят в електронен архив и ще ги предоставят, като трябва да се посочи периода и съответно номера на банковата сметка.

                        Адв. Ф. – Във връзка с доказателствата, които представих в четири броя папки, ведно с молба, в които съм ги описала, пояснявам, че документите, съдържащи се в папки с №№ 1, 2 и 3 са тези, описани от т. 1 до т. 8 в молбата, а документите в папка № 4 са тези, посочени в т. 9 и т. 10 от молбата и моля да бъдат приети като доказателства по делото. Моля да ми дадете възможност в 7-дневен срок с допълнителна молба да доуточня днес представените документи, като им поставя и съответната номерация.

                        На следващо място, имам искане за назначаване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, при която вещото лице след като изследва така представените в папка № 4 документи и след изискване на пълната информация от Централното управление на „УниКредит Булбанк“ и от Централното управление на „Първа инвестиционна банка“ относно движението по сметката на жалбоподателя, да отговори на допълнителен въпрос. В тази връзка моля да ми дадете възможност да представя молба, с която на основание чл. 192 от ГПК да направя искане за представяне на допълнителни доказателства, както и да формулирам въпроса си към вещото лице.

                        Съдът намира, че по представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, съдържащи се в 4 броя папки, следва да се произнесе след становището на ответната страна, в каквато насока изрично е направено искане в депозираната от пълномощника му молба с вх. № 3614/02.07.2020 г., поради което следва на ответника да се даде възможност да се запознае със същите, както и с искането за назначаване на допълнителна експертиза. Конкретен срок за изразяване на становище от ответника, съдът ще определи в закрито съдебно заседание, след депозиране на молбата на жалбоподателя по реда на чл. 192 от ГПК и конкретизиране на искането за поставяне на допълнителна задача на вещото лице.

                        Също така, с оглед изявлението на жалбоподателя, че желае представянето на допълнителни доказателства и поставянето на допълнителна задача към вещото лице, съдът намира, че следва да даде възможност на същия в 7-дневен срок от днес с допълнителна молба да формулира конкретни искания в тази връзка.

                        Водим от горното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес с допълнителна молба да уточни днес представените документи, намиращи се в 4 броя папка, като им постави и съответната номерация.

                        ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в същия срок да депозира молба, в която да конкретизира искането си за допълнителни доказателства, които да бъдат представени по делото на основание чл. 192 от ГПК, както и да конкретизира искането си във връзка с поставяне на допълнителен въпрос на вещото лице.

                        ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да изрази становище по представените в днешното съдебно заседание от жалбоподателя писмени доказателства и съответно по искането за назначаване на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, като конкретен срок за изразяване на становище, съдът ще определи в закрито съдебно заседание, след депозиране на молбата на жалбоподателя по реда на чл. 192 от ГПК и конкретизиране на искането за поставяне на допълнителна задача на вещото лице.

                         Адв. Ф. – Нямам други доказателствени искания  на този етап от производството.

                        Съдът намира делото неизяснено от фактическа страна, поради което счита, че същото следва да се отложи за друга дата, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.09.2020 г. от 10.30 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

                        Заседанието приключи в 12.32 часа.

                        Протоколът се изготви на 09.07.2020 година.

 

 

                                                                                                          СЪДИЯ: 

 

 

 

 

                                                                                                          Секретар: