П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 14.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на четиринадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ……………………..…

и прокурора ……………………………………………………………….....

сложи за разглеждане адм. дело № 256 по описа за 2020 г. ……………

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ………………………..….

на именното повикване в 09:30 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Я.Я., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ Началник секторПътна полиция“ при ОДМВР-Хасково, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Съдът като взе предвид редовното уведомяване на страните за днешното съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се писмо на Директора на ОДМВР-Хасково, с вх.№3760/08.07.2020 г., приложено към което и във връзка с указания на съда от предходно съдебно заседание се представят заверени преписи от обжалваната заповед №1253з-51/21.02.2020 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Хасково, доказателства, че Т.Я.Я. е запознат с длъжностна характеристика рег.№3286р-16217/25.04.2016 г. и на коя дата е станало това и всички заповеди, за които се твърди, че в периода 1999 г. – 2019 г. на жалбоподателя Т.Я.Я. са налагани дисциплинарни наказания, ведно с данни на коя дата тези заповеди са придобили стабилитет. В писмото е удостоверено, че видно от приложените заповеди за налагане на дисциплинарни наказания, същите са връчени на служителя, като към момента в ОДМВР – Хасково няма данни същите да се обжалвани и отменени от съда, с изключение на заповед рег.№272з-3330/10.12.2019 г., която е отменена с решение №226/22.06.2020 г. по адм. дело №1410/2019 г. по описа на АдмС – Хасково.

Съдът намира, че за изясняване делото от фактическа страна следва да приеме като писмени доказателства постъпилото под вх.№3760/08.07.2020 г. при АдмС – Хасково писмо с рег.№272000-11142/07.07.2020 г. на директора на ОДМВР – Хасково, ведно с всички приложени към него заверени преписи от документи, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателство по делото: писмо с рег.№272000-11142/07.07.2020 г. на директора на ОДМВР – Хасково; заповед №1253з-51/21.02.2020 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Хасково; протокол рег.№272р-500/09.01.2019 г. за запознаване с длъжностна характеристика рег.№3286р-16217/25.04.2016 г.; заповед №18/12.01.1999 г. на началник РПУ – Хасково; заповед вх.№8705/18.06.2002 г. при РПУ – Хасково на Началник РПУ-Хасково; заповед рег.№532/15.07.2002 г. на началник РПУ – Хасково; заповед рег.№1185/26.11.2003 г. на началник РПУ – Хасково; заповед рег.№783/31.07.2003 г. на началник РПУ – Хасково; заповед  вх. № 12167/02.07.2008г. на началник РПУ – Хасково; заповед рег.№1943/24.10.2013 г. на директор ОДМВР – Хасково – препис; заповед №272з-2079/23.07.2019 г. на директор ОДМВР – Хасково; заповед №272з-3330/10.12.2019 г. на директор ОДМВР – Хасково; писмо вх.№272000-10612/25.06.2020 г. при ОДМВР – Хасково; решение №226/22.06.2020 г. по адм. дело №1410/2019 г. по описа на АдмС – Хасково.

 Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 09:34 часа.

Протоколът се изготви на 14.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: