П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 14.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на четиринадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова …………………..….…

и прокурора …………………………………………………………………..

сложи за разглеждане адм. дело № 251 по описа за 2020 г. ………….…

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ………………………...….

на именното повикване в 10:00 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Р.Т., редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ Началник секторПътна полиция“, при ОДМВР-гр.Хасково, редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Съдът като взе предвид редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Докладва се становище от жалбоподателя, постъпило под вх.№2590/28.05.2020 г.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на обжалвания акт. Същевременно съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, тъй като административната преписка, представена в съда е непълна и това е така, тъй като не са представени доказателства, че жалбоподателят е запознат с длъжностната си характеристика, цитирана в оспорената заповед, не са представени данни на коя дата е станало това, както и не са представени заповедите, с които се твърди, че на жалбоподателя са налагани дисциплинарни наказания, придобили ли са стабилитет същите и на коя дата. Поради  това ще следва да бъде задължен ответникът, в срок до следващото съдебно заседание, да допълни административната преписка, като представи доказателства на коя дата жалбоподателят е запознат с длъжностната си характеристика и всички заповеди, с които се твърди, че в периода 2003 – 2019 г. са му наложени дисциплинарни наказания, съответно данни на коя дата същите са придобили стабилитет.

Водим от което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№2599/28.05.2020 г. – от лист 15 до лист 385 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващото съдебно заседание да представи писмени доказателства, от които да е видно запознат ли е жалбоподателят с длъжностната си характеристика с рег.№ 3286р-16217/25.04.2016 г., на коя дата е станало това, както и всички заповеди, с които се твърди, че в периода 2003 – 2019 г. са му наложени дисциплинарни наказания, ведно с данни придобили ли са същите стабилитет и на коя дата.

За събиране на доказателства съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата и час, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.10.2020 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се изпрати съобщение до ответника за указанията на съда.

Заседанието приключи в 10:07 часа.

Протоколът се изготви на 14.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: