П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 14.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на четиринадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ..…………………….……

и прокурора:…………………………………………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 1172 по описа за 2019 г. …………..….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………..……..…

на именното повикване в 11:00 часа се явиха: ……………………………

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Й.К., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. И.А., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от юрк.Д., надлежно упълномощена по делото.

Адв.А. – Моля да се даде ход на делото.

Юрк.Д. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се молба вх.№2994/11.06.2020 г. на процесуален представител на ответника, приложено към което се представя протокол № ПФ-16002618000643-073-001/29.01.2019 г., издаден на Н. К. от ТД на НАП Пловдив.

Докладва се молба вх.№3236/19.06.2020 г. на процесуален представител на ответника, приложено към което се представят и се моли да се приемат годишните данъчни декларации на ревизираното лице. Към молбата са приложени писмо вх.№94-00-209#8/16.06.2020 г. при Дирекция „ОДОП“ Пловдив, както и годишни данъчни декларации, подадени от жалбоподателя за отчетните 2012 – 2014 г.

Адв.А. – Запознати сме с представените доказателства, да се приемат. Нямам други искания.

Юрк.Д. – Моля да приемете представените от нас доказателства. Нямам други искания.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства документите, представени с молба вх.№2994/11.06.2020 г. и вх.№3236/19.06.2020 г. на процесуален представител на ответника.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателство по делото: протокол ПФ-16002618000643-073-001/29.01.2019 г.; писмо вх.№94-00-209#8/16.06.2020 г. при Дирекция ОДОП Пловдив; годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2011 г. – 6 листа; годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2012 г., вх. № 264391300475145/30.04.2013г. – 4 листа; годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2013 г. – 3 листа; годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2014 г. – 3 листа.

Адв. А. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Юрк.Д. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. А. – Уважаема госпожо председател, моля да  постановите решение, с което да отмените обжалвания ревизионен акт, като въз основа на представените писмени доказателства и показанията на свидетелите, изслушани в предходното съдебно заседание, да приемете, че ревизираното лице Н.К. действително е разполагал със средства, предоставени му от други физически лица. Моля да кредитирате заключението на вещото лице във вариант 2, който според нас по най-достоверен начин отразява паричните потоци на ревизираното лице. По отношение на задължителните осигурителни вноски моля да приемете, че същите не се дължат, тъй като не беше доказано, че доходът, върху който се дължат, е от дейност, която материалният закон е посочил като основание за задължително осигуряване. Подробни съображения съм изложила в писмена защита, която представям с препис за ответника по жалбата. Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените по делото разноски, съобразно списък за разноските, който представям ведно с договор за правна защита и съдействие.

Юрк.Д. – Уважаема госпожо председател, моля да оставите без уважение жалбата и потвърдите обжалвания ревизионен акт, като правилен и законосъобразен. Подробни съображения в тази насока съм изложила в писмена защита, която представям. Моля да присъдите в полза на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив следващото се юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

 Заседанието приключи в 11:06 часа.

Протоколът се изготви на 14.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: