П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 10.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на десети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 427 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Х.И., редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 16.06.2020 г., се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 17.06.2020 г., не се явява, представлява се от юрк. Н. Г., надлежно упълномощена по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се гледа делото.

ЮРК. Г.: Моля да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от И. ***, против Заповед №ЗХУ-ИО/Д-Х/1431/ФП от 23.04.2020 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково, потвърдена с Решение №26-РД06-0004 от 28.05.2020г. на Директора на РДСП - Хасково. По изложени в жалбата съображения се моли за отмяна на оспорения, в настоящото производство административен акт.

ДОКЛАДВА постъпил отговор по жалбата с вх. №3493/29.06.2020 г. от ответника в настоящото производство.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата Ще взема отношение в хода по същество. Не възразявам да бъде приета административната преписка.

ЮРК. Г.: Оспорваме жалбата. В представения от нас отговор по жалбата на г-н И. подробно сме описали, че заповедта, която е издал Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ е законосъобразна и основателна. Моля да бъде приета административната преписка.

Съдът, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приеме като доказателства по делото, приложените към жалбата писмени доказателства както и представената с писмо вх. №3059/12.06.2020 г. административна преписка от страна на ответника, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото приложените към жалбата писмени такива, а именно: Писмо изх. 326-94И-00-0509/28.05.2020 г. от Директор на РДСП – Хасково до И.Х.И., относно: Решение №26-РД06-0004 от 28.05.2020г. на Директора на РДСП – Хасково; Решение №26-РД06-0004 от 28.05.2020г. на Директора на РДСП – Хасково, на основание чл.81, ал.1, чл.93, ал.1, чл.97, ал.1 от АПК, във връзка с чл.25, ал.5 от Закона за хората с увреждане (ППЗХУ); Заповед №ЗХУ-ИО/Д-Х/1431/ФП/23.04.2020 г. на Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково; Индивидуална оценка на потребностите за хора с увреждания по заявление-декларация с вх. №ЗХУ-ИО/Д-Х/1431/15.04.2020 г. на И.Х.И.; Експертно решение №0860 от 057/31.03.2020 г. на Специализиран състав на НЕЛК по психични, вътрешни и ССЗ; Експертно решение №3161 от 190/29.11.2018 г. на ТЕЛК втори състав към МБАЛ – Хасково; Заповед №ЗХУ-ИО/Д-Х/1013/ФП/19.07.2019 г. на Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково; Индивидуална оценка на потребностите за хора с увреждания по заявление-декларация с вх. №ЗХУ-ИО/Д-Х/1013/13.06.2019 г. на И.Х.И.; Постановление №1734/19 от 26.09.2019 г. на Окръжна прокуратура – Хасково;

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от следните документи: заявление-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл.20, ал.1 от Закона за хората с увреждания от дата 15.04.2020 г.; уведомление от Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково , отдел „ИОХУСУ“ до И.Х.И.; Формуляр за самооценка на лице с увреждане от дата 15.04.2020 г. на лицето И.Х.И.; Индивидуална оценка на потребностите за хора с увреждания по заявление-декларация с вх. №ЗХУ-ИО/Д-Х/1431/15.04.2020 г. на И.Х.И. ведно със Заповед №ЗХУ-ИО/Д-Х/1431/ФП от 23.04.2020 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково; Опис на основание чл.20, ал.1 от ЗХУ ведно с Лист за извършен предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решение за предоставяне на социална подкрепа от дата 23.04.2020 г.; Писмо изх. №26-94И-00-0509/28.05.2020 г. от Директор РДСП – Хасково до И.Х.И., относно: Решение №26-РД06-0004 от 28.05.2020г. на Директора на РДСП – Хасково ведно с Решение №26-РД06-0004 от 28.05.2020г. на Директора на РДСП – Хасково; Известие за доставяне №ИД PS 6300 012ALL 9; Решение №916 от 05.12.2019 г. по адм.дело №975/2019 г. по описа на Административен съд – Хасково; Експертно решение №3161 от 190/29.11.2018 г. на ТЕЛК втори състав към МБАЛ – Хасково; Експертно решение №0860 от 057/31.03.2020 г. на Специализиран състав на НЕЛК по психични, вътрешни и ССЗ както и отговор по жалба от г-н И.Х.И. срещу Заповед №ЗХУ-ИО/Д-Х/1431/ФП/23.04.2020 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково с вх. 33493/29.06.2020 г. както и Отговор по жалба на г-н И.Х.И. срещу Заповед №ЗХУ-ИО/Д-Х/1431/ФП/23.04.2020 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково с вх. №3493/29.06.2020 г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено.

ЮРК. Г.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено.

Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Госпожо съдия, възразявам срещу Заповед №ЗХУ-ИО/Д-Х/1431/ФП от 23.04.2020 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково, защото в нея не са посочени за изплащане изтеклите месеци на 2019 година. Аз съм подал заявление-декларация на 13.06.2019 г., а директорът издава заповед на 19.07.2019 г. за отказ, като посочва, че не отговарям на чл.70 от ЗХУ, тъй като представеният от мен документ - Експертно решение на ТЕЛК – Хасково е невалиден. Този документ е валиден, защото е с пожизнен срок и същият е потвърден с Експертно решение на НЕЛК за общото ми инвалидно заболяване от 19.11.2018 г.

Също така искам да добавя, че чл.113 от ЗЗ изрично посочва, че изпълнението за изплащане е задължително за всички органи на социалното подпомагане.

Аз съм писал жалба и до Комисията на АПК, но тя се отклонява от основния ми проблем. Аз не се противопоставям на цялата заповед, а се противопоставям на това, че не са посочени за изплащане изтеклите месеци. Оспорвам датата, от която ми се отпускат средствата и съм написал съгласно кой член, кое постановление, коя наредба на Министерски съвет. Комисията на АПК пише, че НЕЛК ми издават документ на 31.03.2020 г., но те не ми издават нов документ, а го преиздават, като потвърждават експертното решение на ТЕЛК – Хасково от 19.11.2018 г..

С оглед изложените от мен съображения Ви моля обжалваното от мен решение да бъде отменено и да ми бъде отпусната помощта, считано от 01.01.2019 г., макар общо инвалидното ми заболяване да е от 19.11.2018 г..

ЮРК. Г.: Уважаема госпожо съдия, считам заповедта за правилна и законосъобразна. Датата, от която е отпусната помощта на г-н И. е съобразена със ЗХУ и правилникът по неговото приложение. Подробни аргументи сме изложили в депозирания от нас отговор по жалбата. Считаме жалбата за неоснователна и молим да бъде оставена без уважение.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.09 часа.

Протоколът се изготви на 10.07.2020 година.

 

 

                                                                     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                          

 

 

Секретар: