П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 10.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на десети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 457 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Т.Л., редовно призована за днешното съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. М.Т., с призовка връчена по електронна поща на 16.06.2020 г., не се явява, представлява се от адв. Т. надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 16.06.2020 г., не се явява и не се представлява.

АДВ. Т.: Моля да бъде даден ход на делото.

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА ДЕЛОТО, образувано по жалба от Д.Т.Л. ***, подадена чрез пълномощник адв. М.Т., против Заповед №РД-519/15.05.2020 г. на Кмета на Община Харманли, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.225, ал.2 и чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Частично затворен дървен навес“, находящ се в ПИ 77181.19.224 по КК на гр. Харманли, УПИ ХХIV, кв.132 по ПУП на гр. Харманли от жалбоподателката Д.Л.. По подробно изложени в жалбата съображения за незаконосъобразност на оспорения акт, се моли за неговата отмяна.

АДВ. Т.: Поддържаме жалбата, изложили сме подробни съображения. Да се приеме представената административна преписка. Поддържаме направеното в жалбата искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

Съдът, на първо място намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото постъпилата с писмо вх. №2904/09.06.2020 г. от страна на ответника административна преписка.

На следващо място за изясняване на делото от фактическа страна съдът намира, че следва да бъде уважено направеното в жалбата искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото, което се поддържа и в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателката – адв. Т., като въпросите към вещото лице съдържащи се в жалбата ще бъдат коригирани и допълнени от съда.

Ето защо, съдът

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото: Заповед №РД-519/15.05.2020 г. на Кмет на Община Харманли; Писмо изх. №ОХ-05-759/23.03.2020 г. от Кмет на Община Харманли до Д.Т.Л.; Констативен протокол №49/13.03.2020 г.; Молба с дата 30.03.2020 г. от Д.Т.Л. ***, относно: Уведомление изх. №ОХ05-759/23.03.2020 г. на Община Харманли, констативен протокол №49/13.03.3030 г. при отдел „ТУСЕ“, Община Харманли; Входящ номер ОХ-05-759/1/30.03.2020 г. от Община Харманли; Писмо изх. №ОХ-16-53/30.04.2020 г. от Кмет на Община Харманли до Д.Т.Л.; Копие на пощенски плик с клеймо от 04.05.2020 г.; Констативен акт №1 от 05.05.2020 г.; Нотариален акт за дарение на недвижим имот №645, том I, дело1102/1993 г.; Протокол от публично съдебно заседание от 29.04.2009 г. по гр.дело №552/2004 г. по описа на Районен съд – Харманли за 2004 г.; Протокол от публично съдебно заседание от 18.12.2009 г. по гр.дело №552/2004 г. по описа на Районен съд – Харманли за 2004 г.; Писмо изх. №ОХ-05-759/23.03.2020 г. от Кмет на Община Харманли до Д.Т.Л., съгласувано с инж. Т. Т.; Констативен протокол №49/13.03.2020 г.; Жалба вх. №ОХ-05-578/02.03.2020 г. от Т. И. Д., С. И. Д., М. Иванов М. до Кмета на Община Харманли; Нотариален акт за дарение на недвижим имот №123, том I, дело 291/1984 г.; Писмо изх. №ОХ-16-53/30.04.2020 г. от Кмет на Община Харманли до Д.Т.Л., съгласувано с инж. Т. Т.; Молба вх. №ОХ-05-759/1/30.03.2020 г. от Д.Т.Л. ***, относно: Уведомление изх. №ОХ05-759/23.03.2020 г. на Община Харманли, констативен протокол №49/13.03.3030 г. при отдел „ТУСЕ“, Община Харманли; Скица на поземлен имот №11544/10.12.2009 г. на Поземлен имот с идентификатор 77181.19.568; Констативен протокол №82/14.05.2020 г.; Разписка за връчване на Заповед №РД-519/15.05.2020 г. от дата 18.05.2020 г.; Пощенски плик №R PS 6450 005KYQ 9.

ДОПУСКА назначаването на съдебно-техническа експертиза с вещо лице арх. Х. С. от гр. П., която след като се запознае с материалите по делото, направи справка в Община Харманли и извърши оглед на място, да даде отговори на следните въпроси:

1. Да извърши техническо описание на процесния обект, представляващ „Частично затворен дървен навес“, находящ се в УПИ XXIV, кв.132 по ПУП на гр. Харманли, с идентификатор по Кадастралната карта ПИ 77181.19.224.

2. Да опише от какво естество са материалите, от които е изграден обектът, начинът му на изграждане и свързването на съоръжението с терена, както и изменя ли се трайно субстанцията на терена, вследствие на това свързване?

3. Да извърши справка в Община Харманли по отношение на предвижданията на застроителния план на града за УПИ XXIV, кв.132 по ПУП на гр. Харманли и предвид отговорите по т.1 и т.2 да даде становище, необходимо ли е издаване на строително разрешение и одобряване на инвестиционни проекти за процесния обект?

4. При положителен отговор представлява ли констатираният обект строеж по смисъла на ЗУТ, то тогава вещото лице да отговори търпим ли е същият по смисъла на §16 от ПР на ЗУТ и в коя категория попада строежът според категоризацията на строежите, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и Наредба №1/30.07.2003 г. на МРРБ, за номенклатурата на строежите?

Вещото лице да работи при депозит в размер на 300.00 /триста/ лева, вносими от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес, по набирателна сметка на Административен съд - Хасково.

АДВ. Т.: Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

В изпълнение на горното и като взе предвид, че на този етап от производството други доказателствени искания не се правят, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.09.2020 г. от 10.10 часа, за която дата жалбоподателката уведомена от съдебно заседание чрез процесуалния си представители, ответникът – при условията на чл.138, ал.2 от АПК

Да се призове вещото лице след внасяне на определения депозит.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

            Протоколът се изготви на 10.07.2020 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

Секретар: