П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 10.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на десети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 468 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.22 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.М., редовно призован за днешното съдебно заседание чрез адв. Б.С., с призовка връчена на 25.06.2020 г., не се явява, представлява се от адв. С., надлежно упълномощена по делото и адв. И. П., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 19.06.2020 г., се представлява от ст. юрк. В. В., надлежно упълномощена по делото.

            АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

СТ. ЮРК. В.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от С.С.М. ***, подадена чрез пълномощник адв. Б.С. срещу Заповед №752/08.05.2020 г. на Кмета на Община Хасково, с която е наредено да бъде премахнат от жалбоподателя незаконен строеж „Гараж“, находящ се в ПИ 77195.724.166 по КК на гр. Х., с административен адрес ****************. По изложени в жалбата съображения за незаконосъобразност на оспорения акт, се моли за неговата отмяна.

АДВ. С.: Поддържаме жалбата. Не възразяваме да бъде приета административната преписка.

АДВ. П.: Изцяло поддържаме подадената жалба. Да се приеме административната преписка.

СТ. ЮРК В.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка, която сме представили.

Съдът като взе предвид становищата на страните намира, че следва да приеме като доказателства по делото постъпилата с писмо вх. №2975/10.06.2020 г. от страна на ответника административна преписка, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото, надлежно заверени копия от: Известие за доставяне №ИД PS 6300 013EDS D до лицето В. М. Ю.; Известие за доставяне №ИД PS 6300 013EDQ B до лицето Л. Б. Х.; Известие за доставяне №ИД PS 6300 013EDO 9 до лицето Н. Ф. Е.; Известие за доставяне №ИД PS 6300 013EDM 7 до лицето С.С.М.; Писмо с Рег. индекс: 94 H-4420-1#15/15.05.2020 г.от Кмет на Община Хасково до С.С.М.; Заповед №752/08.05.2020 г. на Кмет на Община Хасково; Писмо Рег. индекс: 94 C-6025-1#1/16.04.2020 г. от ВрИД гл.архитект на Община Хасково до С.С.М.; Констативен протокол от 06.04.2020 г. на комисия при Община Хасково; Служебна бележка от 10.03.2020 г. издадена от Дирекция „АГСИ“ при Община Хасково ведно със Съобщение от 10.03.2020 г.; Известие за доставяне №ИД PS 6300 012G95 N до лицето С.С.М. ведно разписка; Известие за доставяне №ИД PS 6300 012G94 M ведно с копие на пощенски плик; Писмо Рег. индекс: 94 H-4420-1 #7/11.02.2020 г. от Кмет на Община Хасково до С.С.М.; Констативен акт №1/04.02.2020 г. по чл.225а, ал.2 от ЗУТ; Известие за доставяне №ИД PS 6300 012DM2 U до лицето С.С.М.; Писмо Рег. индекс: 94 H-4420-1#5/23.01.2020 г. от Кмет на Община Хасково до С.С.М. ведно със Заповед №107/15.01.2020 г. на Кмет на Община Хасково; Възражение Рег. индекс: 94 C-6025-1/16.10.2019 г. от С.С.М. ведно с Уведомление от С.С.М. ***, Фактура – Оригинал №0000000054 от 14.10.2019 г., Известие за доставяне №ИД PS 6300 010T3W J, Известие за доставяне №ИД PS 6300 010T3Y L, Известие за доставяне с №ИД PS 6300 010T40 O; Служебна бележка от 09.10.2019 г. издадена от Дирекция „АГСИ“ при Община Хасково, ведно със Съобщение от 09.10.2019 г.; Констативен протокол от 22.10.2019 г. на комисия при Община Хасково; Снимков материал – 2 броя; Известие за доставяне №ИД PS 6300 010WAY V, ведно с копие на пощенски плик №R PS 6300 010WAY V; Писмо Рег. индекс: 94 H-4420-1#1/12.09.2019 г. от Зам. кмет на Община Хасково до С.С.М.; Констативен акт №8/30.08.2019 г. по чл.224а, ал.5 от ЗУТ; Снимков материал – 3 боря; Жалба Рег. индекс: 94 H-4420-1/27.08.2019 г. от Н. Ф. Е., Л. Б. Х., В. М. Ю. до Кмета на Община Хасково; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти №84, том 2, рег. №4731, дело №214 от 2019 г.; Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство №56, том IX, дело 3409/1997 г.; Удостоверение за наследници изх. №ГРАОН1-2328/27.08.2019 г.; Разпечатка от кадастрално-административна информационна система.

АДВ. С.: Госпожо съдия, в днешното съдебно заседание представям и моля да приемете като писмени доказателства по делото Решение №759 от 24.03.2000 г. на Окръжен съд – Хасково по гр. дело №614/1999 г., съгласно което е отменено отчуждаването на част от УПИ, в което е построен гаражът, а именно тази част, в която се намира процесният строеж. Представям и Молба за издаване на скица за парцел от Н. Ф. К. - праводателят на нашия доверител, както и Скица с виза за проектиране, издадена от главния архитект на Община Хасково за преустройство на „салма“ в „гараж“, с вход от юг.

АДВ. П.: Считам, че представените доказателства са напълно съотносими към спора, с оглед на това, че процесният обект-строеж попада в придадената, след реституцията, част от това място, което е кадастрално отразено. Поради което считам, че същите следва да бъдат приети като доказателства по делото.

СТ. ЮРК. В.: Госпожо съдия, в случая издадената заповед е за изграждане на незаконен гараж. Спорът не се свежда до това, в кой имот е самият незаконен гараж, поради което считам, че днес представените доказателства са неотносими към спора и дори да бъдат приети като писмени доказателства по делото, ще Ви моля да не ги цените в съдебния си акт.

 

По отношение на представените в днешно съдебно заседание доказателства от страна на процесуалния представител на жалбоподателя – адв. С. и като взе предвид изразеното становище от процесуалния представител на ответника – ст. юрк. В., съдът намира, че така представените доказателства са относими към спора и ще допринесат за изясняване на делото, поради което счита, че следва да бъдат приети като писмени доказателства по делото.

Водим, от което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото: Решение №759/24.03.2000 г. на Окръжен съд – Хасково, постановено по гр. дело №614/1999 г. по описа на съда за 1999 г. ведно със Скица №1 на парцел VI-2118, кв.370 по плана на гр. Хасково, одобрен със Заповед №627/1967 г.; Молба за издаване на скица с изх. №194-Н-55/10.02.1994 г. от Н. Ф. К. до Началник управление „Архитектура и кадастър“ при Община Хасково и Скица-извадка от действащия план за преустройство на „салма“ в гараж, с вход от юг.

АДВ. С.: Госпожо съдия, молим да бъде назначена съдебно-техническа експертиза с вещо лице, което след като се запознае с материалите по делото, извърши проверка в Община Хасково както оглед и заснемане на място на строежа, предмет на оспорената заповед, да отговори на следните въпроси:

1. Какво представлява на място незаконният строеж и има ли идентичност между констатираното от административните органи в Констативен акт №1/04.02.2020 г., респективно заповедта за премахване на строежа и съществуващия строеж на място?

2. Да провери какви регулационни и кадастрални планове има за съответното УПИ в Община Хасково и да отговори на въпроса дали въпросният строеж е бил отразен в някои от тях?

3. Има ли за гаража одобрени строителни книжа в Община Хасково и ако има да посочи какви и през коя година са издадени?

4. Действащите, по време на извършване на строежа, регулационни планове, а така също и действащият към настоящия момент ПУП, предвиждат ли изграждане на строеж от вида на процесния?

АДВ. П.: Моля към задачите за вещото лице да бъде добавен още един въпрос. Ако се укаже, че част от процесния строеж навлиза в УПИ „за озеленяване“, както се твърди в заповедта за премахване, вещото лице да конкретизира точно тази част, с точки и с площ. В някои от скиците се вижда леко навлизане, но това трябва експертно да се прецени. Възможно е този обект частично да навлиза, а не в неговата цялост, както е твърдението.

СТ. ЮРК. В.: Не възразявам по делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза. Към настоящия момент ще се въздържа от поставянето на въпроси.

Съдът, с оглед изразеното становище от процесуалните представители на страните и за изясняване на делото от фактическа и правна страна, намира, че следва да бъде допусната, поисканата съдебно-техническа експертиза, като към въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя съдът намира, че следва да бъдат поставени допълнително още два, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза с вещо лице арх. Х. С., което след като се запознае с материалите по делото, извърши оглед на място и проверка в Община Хасково, да даде отговор на поставените в днешно съдебно заседание въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. С. както и на допълнително поставените от съда, а именно:

1. Какво представлява на място незаконният строеж и има ли идентичност между констатираното от административните органи в Констативен акт №1/04.02.2020 г., респективно заповедта за премахване на стоежа и съществуващия строеж на място?

2. Да провери какви регулационни и кадастрални планове има за съответното УПИ в Община Хасково и да отговори на въпроса дали въпросният строеж е бил отразен в някои от тях?

3. Има ли за гаража одобрени строителни книжа в Община Хасково и ако има да посочи какви и през коя година са издадени?

4. Действащите, по време на извършване на строежа, регулационни планове, а така също и действащият към настоящия момент ПУП, предвиждат ли изграждане на строеж от вида на процесния? Може ли да се определи процесния строеж като търпим по смисъла на ЗУТ?

5. Може ли установеният строеж на място да бъде определен, като нов строеж или притежава характеристиките, посочени в т.43 от §5 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и може ли да се окачестви като „текущ ремонт“? С извършването му засяга ли се конструкцията на сградата, извършвани ли са дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и изграждане на нови, които да са засегнали конструкцията на сградата?

Вещото лице да работи при депозит в размер на 300.00 /триста/ лева, вносими от страна на жалбоподателя в настоящото производство, в 3-дневен срок от днес, по набирателната сметка на Административен съд - Хасково.

АДВ. С.: Нямаме други доказателствени искания на този етап от производството.

АДВ. П.: Нямаме други доказателствени искания на този етап от производството.

СТ. ЮРК. В.: Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

Съдът като взе предвид, че на този етап от производството други процесуални действия не могат да бъдат извършени и за изготвянето на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.09.2020 г. от 10.20 часа, за която дата страните уведомени от съдебно заседание чрез процесуалните си представители.

Да се призове вещото лице след внасяне на определения депозит.

            Заседанието приключи в 10.40 часа.

            Протоколът се изготви на 10.07.2020 година.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Секретар: