П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 10.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на десети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 1415 по описа за 2019 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.43 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ПСК – ДЕТЕЛИНА“ ЕООД – ГР. ХАСКОВО чрез представляващия Т.П., уведомен от предходно съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Т.В., не се явява, представлява се от адв. В., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК СГКК – ГР. ХАСКОВО, уведомен от предходно съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Т.С., не се явява, представлява се от адв. С., надлежно упълномощена по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „М.“ АД – ГР. ХАСКОВО, уведомена от предходно съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. М.Г., не се явява, представлява се от адв. Г., надлежно упълномощена по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Н.Ц.П., редовно призована за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 15.06.2020 г., не се явява.

Съдът докладва постъпила молба с вх. №3704/07.07.2020 г. от вещото лице инж. Н.П., в която моли делото да бъде отложено за друга дата, тъй като предоставеното й време за изготвяне на назначената съдебно-геодезическа експертиза и е недостатъчно.

            АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. В.: Госпожо съдия, с оглед постъпилата молба от вещото лице, моля да дадете възможност на същото да изпълни поставената му задача, като отложите делото за друга дата.

АДВ. С.: Моля да дадете възможността на вещото лице да изпълни възложената му задача.

АДВ. Г.: Предоставям на съда да прецени дали следва да уважи молбата на вещото лице.

Съдът като взе предвид постъпилата по делото молба от вещото лице инж. Н.П., извърши справка и установи, че призовката, ведно с поставените към експерта въпроси е получена от същата на 15.06.2020 г., но след посочената дата на получаване на призовката, до дата на депозиране на молбата по делото, не е направено отбелязване по делото, същото да е получено от вещото лице, за да работи по поставените му от съда въпроси, съответно да изготви и представи в срок възложената му съдебно-геодезическа експертиза. Поради което няма как да бъде прието за достоверно, посоченото от вещото лице в молбата, че времето за изготвяне на съдебно-геодезическата експертиза му е било недостатъчно, тъй като инж. Н.П. въобще не се е запознала с делото. С оглед некоректното отношение на вещото лице, съдът намира, че вещото лице инж. Н.П. следва да бъде заменено с друго вещо лице, а именно: инж. Д. С. К., вписан в списъка на вещите лица при Окръжен съд – Пловдив.

Водим, от което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАМЕНЯ вещото лице инж. Н.Ц.П. с вещото лице инж. Д. С. К., което да изготви заключение по назначената съдебно-геодезическа експертиза. На вещото лице да се изпратят въпросите по назначената в предходно съдебно заседание съдебно-геодезическа експертиза.

УКАЗВА на вещото лице инж. Д. С. К., че следва да изготви и представи заключение по назначената съдебно-геодезическа експертиза, най-късно в 7-денвеен срок преди датата на следващо съдебно заседание.

В изпълнение на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.09.2020 г. от 10.30 часа, за която дата страните да се считат уведомени от съдебно заседание чрез процесуалните си представители.

Да се призове вещото лице инж. Д. С. К..

            Заседанието приключи в 10.46 часа.

            Протоколът се изготви на 10.07.2020 година.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Секретар: