П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 10.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на десети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 387 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЕЙЗИ НОВА‘ ЕООД, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 29.06.2020 г., се представлява от адв. З. Г., надлежно упълномощена по делото с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР В ГД „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 г. – 2020 г, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 22.06.2020 г., не се явява и не се представлява.

Съдът докладва постъпила молба с вх. №3787/09.07.2020 г., по електронната поща на Административен съд – Хасково, от Н. С. - процесуалния представител на ответника в настоящото производство, в която се сочи, че не възразяват да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание в тяхно отсъствие, при условие, че не са налице процесуални пречки за това. В молбата се излагат съображения по неоснователността на жалбата. Към молбата процесуалния представител на ответника прилага писмени доказателства, които моли да бъдат приети по делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от „Дейзи Нова“ ЕООД, ЕИК: 126048665, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул.“България“ №7, представлявано от управителя Г.Г., против Решение №РД-16-232 от 05.03.2020 г. на Заместник главен директор в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. -2020 г., с което е отказано да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ на кандидата „Дейзи Нова“ ЕООД с подадено проектно предложение с референтен номер BG16RFOP002-2.040-1422 и с наименование „Подобряване на производствения капацитет на „Дейзи Нова“ ЕООД“, в рамките на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г.-2020 г. По подробно изложени в жалбата съображения за незаконосъобразност и нищожност на оспорения акт, се моли за неговата отмяна.

АДВ. Г.: Поддържам жалбата. Оспорвам атакуваното решение. Запозната съм с административната преписка и не възразявам да бъде приета. Да се приемат и приложените към молбата писмени доказателства. Правя искане да бъдат изискани от ответника да представи по делото допълнителни доказателства, а именно: Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020г., Вариант №7, както и Заповед №РД 16-654/11.05.2017 г. на Министъра на икономиката.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото, представената с писмо вх. №2143/07.05.2020 г. административна преписка от страна на ответника, както и приложените към молба вх. №3787/09.07.2020 г. писмени такива.

По отношение на направеното в днешното съдебно заседание доказателствено искане, от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. Г., да бъдат изискани и представени от ответника Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Вариант №7 както и Заповед №РД 16-654/11.05.2017 г. на Министъра на икономиката, съдът намира същото за относимо и допустимо и счита, че следва да бъде уважено.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от следните документи: Заповед №РД-16-5/06.01.2020 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г.; заповед №РД-16-218/02.03.3030 г. на Главен секретар в Министерство на икономиката; Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г. по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ /от лист 14 до лист 49 вкл./; Заповед №РД-16-1548/17.12.2018 г. на Главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г.; Заповед №РД-16-1992/16.12.2019 г. на Главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г.; Заповед №РД-16-96/04.02.2020 г. на Зам. главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“; контролен лист за извършена проверка на допустимост на кандидат, предложен за финансиране за „Дейзи нова“ ЕООД /от лист 61 до лист 70 вкл./; Писмо от К. П. – Ръководител на екипа по договаряне по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ до „Дейзи нова“ ЕООД; Разпечатка от ел. поща от дата 27.01.2020 г., относно: уведомление-покана за сключване на АДБФП - BG16RFOP002-2.040-1422; Решение №РД-16-232/05.03.2020 г. на И. И. - Зам. главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“; Решение №8226 от 19.12.2019 г. на Административен съд – София-град, Второ отделение, 68-ми състав по адм.дело №9148/2019 г. по описа на съда за 2019 г.; Справка за наличие или липса на задължения изх. №R00031045/22.01.2020 г. за лице с ЕИК: *******; Свидетелство за съдимост регистрационен №19120205543 от 03.12.2019 г. на лицето Г.Д.Г.; Разпечатка от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ за „Дейзи нова“ ЕООД; Удостоверение по чл.58, ал.1, т.3 от ЗОП с изх. №ИЗХУ1901026 от дата 28.11.2019 г.; Справка свързани субекти и други връзки с Г.Д.Г. от дата 17.02.2020 г.; Пощенски плик рег. индекс:26-Д-31/13.02.2020 г. с Референтен номер на проектното приложение: BG16RFOP002-2.040.1422 и Наименование: „Подобряване на производствения капацитет на „Дейзи нова“ ЕООД“; Искане за разяснения във връзка с уведомление/покана за сключване на АДБФП BG16RFOP002-2.040.1422; Писмо от 29.01.2019 г. от Г.Д.Г. – управител на „Дейзи Нова" ЕООД., до Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“; Заявление вх. №20008639/29.01.2020 г. от "Дейзи Нова" ЕООД до Дирекция "Инспекция по труда" ­гр. Хасково; Уведомително писмо вх. №20008635/29.01.2020 г от "Дейзи Нова" ЕООД до Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Хасково; Писмо изх. №20005372/31.01.2020 г. от К. К. – директор на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Хасково; Решение на Съда (четвърти състав) от 24 октомври 2018 г. по дело С-124/17 (********* Laeis срещу ********* GmbH); Решение на Съда (четвърти състав) от 19 юни 2019 г. по дело С-41/18 (******* срещу *********); Решение на Съда (четвърти състав) от 3 октомври 2019 г. по дело С-267/18 (******* *** срещу *********); Приложение №1 към писмото от дата 12.02.2020 г.; Решение №83 от 05.04.2019 г. на Районен съд – Димитровград по АНД №556/2018 г.; Решение №711 от 09.10.2019 г. на Административен съд – Хасково по КАНД №724/2019 г.; Платежно нареждане/вносна бележка №0175585171/10.12.2019 г.; Справка за задълженията към дата 29.11.2019 г. на „Дейзи нова“ ЕООД; Извлечение от „И.“ АД - гр. Хасково, относно: принудително събиране на публични вземания - документ №26000686/30.10.2019 г.; Протокол от решения на едноличния собственик на капитала на „Дейзи Нова" ЕООД от дата 28.01.2020 г.; Заповед №5/28.01.2020 г. на Г.Г. – управител на „Дейзи Нова" ЕООД; Правилник за вътрешния трудов ред в предприятието „Дейзи Нова" ЕООД – мебелна фабрика „******“ – с. Д.; Протокол от 03.02.2020 г.; Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към дата 28.01.2020 г. от НАП за „Дейзи Нова" ЕООД; Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към дата 03.02.2020 г. от НАП за „Дейзи Нова" ЕООД; Декларация от 03.02.2020 г. от Г.Д.Г.; Приложения към Годишния финансов отчет за 2018 г. на „Дейзи Нова" ЕООД; Справки за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл.3 и чл.4 на ЗМСП – 2 броя; Декларация относно изготвяне на счетоводни отчети за 2019 година от дата 10.02.2020 г.; Удостоверение по чл.58, ал.1, т.3 от ЗОП, издадено от „Главна инспекция по труда“ на дата 05.02.2020 г.; Списък на установени влезли в сила наказателни постановления във връзка с подаденото заявление; Удостоверение по чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г.; издадено от „Главна инспекция по труда“ на дата 28.01.2020 г.; Удостоверение от дата 28.01.2020 г., издадено от „Главна инспекция по труда“; Писмо изх. №18094190/30.10.2018 г. от К. К. – директор на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Хасково до „Дейзи Нова" ЕООД; Наказателно постановление №26-000686 от 30.10.2018 г. издадено от К. К. – директор на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Хасково; Справка за предприятието през 2018 г. на "Дейзи Нова" ЕООД, с ЕИК: ******** ведно със Счетоводен баланс към 31.12.2018 г., Отчет за приходите и разходите за 2018 г., Отчет за заетите лица, средствата за работна·заплата и други разходи за труд за 2018 г.; Справка за предприятието през 2018 г. на ЕТ "Д.– Г.Г.", с ЕИК: ******** ведно с Отчет за приходите и разходите за 2018 г., Отчет за заетите лица, средствата за работна·заплата и други разходи за труд за 2018 г.; Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове" и чл.7 от ПМС 162/2016 г.; Декларация /Приложение Б/ от Г.Д.Г. с дата 15.05.2019 г.; Декларация за държавни/минимални помощи /Приложение Г/ с дата 15.05.2019 г.; Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП от Г.Д.Г. с дата 15.05.2019 г.; Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава Декларация по чл.3 и чл.4 на 3МСП; Декларация /Приложение З/ от Г.Д.Г. с дата 15.05.2019 г.; Удостоверение за наличието или липсата на задължения с изх. №260202000021783/29.01.2020 г. издадено от НАП на "Дейзи Нова" ЕООД, с ЕИК: *****; Удостоверение с изх. №УД000113/07.02.2020 г., издадено от Община Димитровград, Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“, Отдел „Приходи“; Оборотна ведомост на "Дейзи Нова" ЕООД от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., Единен инвестиционен проект /Таблица 2/; Получена държавна/минимална помощ /Таблица 1/; Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015 г. на "Дейзи Нова" ЕООД; Справка за нетекущите дълготрайни активи към 31.12.2015 г. на „Дейзи Нова" ЕООД; Справка за предприятието през 2016 г. на "Дейзи Нова" ЕООД, с  ЕИК: *********ведно със Счетоводен баланс към 31.12.2016 г., Отчет за приходите и разходите за 2016 г., Отчет за заетите лица, средствата за работна·заплата и други разходи за труд за 2018 г., Справка за нетекущите дълготрайни активи към 31.12.2016 г.; Справка за предприятието през 2017 г. на "Дейзи Нова" ЕООД, с  ЕИК: *********ведно със Счетоводен баланс към 31.12.2017 г., Отчет за приходите и разходите за 2017 г., Отчет за заетите лица, средствата за работна·заплата и други разходи за труд за 2017 г., Справка за нетекущите дълготрайни активи към 31.12.2017 г.; Декларация /Приложение Т/ от Г.Д.Г.; Декларация по чл.25, ал.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл.7 от ПМС 162/2016 г. /Приложение В/ с дата 10.02.2020 г.; Писмо от дата 12.02.2020 г. от г.Г. до Министерство на икономиката, относно: предоставяне на документи; Справка за предприятието през 2015 г. на "Дейзи Нова" ЕООД, с ЕИК: ****** ведно с Отчет за приходите и разходите за 2015 г.; Декларация за държавни/минимални помощи /Приложение Г/ с дата 10.02.2020 г.; Получена държавна/минимална помощ /Таблица 1/; приложение 2 с дата 10.02.2020 г.; Декларация за държавни/минимални помощи /Приложение Г/ с дата 10.02.2020 г.; заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 20202 /Приложение С/ с дата 10.02.2020 г.; Пощенски плик №R PS 1040 08ARF3 D както и приложените към молба вх. №2279/18.05.2020 г.: Известиe за доставяне №ИД PS 1040 08AULT C; Проектно предложение, Формуляр за кандидатстване; декларация /Приложение Б/ с дата 15.05.2019 г.; Декларация по чл.25, ал.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл.7 от ПМС 162/2016 г. /Приложение В/ с дата 15.05.2019 г.; Заповед №РД-16-1548/17.12.2018 г. на Главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г.; Решение №574 от 13.07.2016 г. за определяне на Управляващ и сертифициращ орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г.; Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно категорията на предприятието-кандидат и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях, подадени от кандидати, попадащи в сектор „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото приложените към молба вх. №3787/09.07.2020 г., писмени документи, а именно: Заповед №РД-16-1181/28.06.2019 г. на И.Д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ и ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г.; Вътрешни правил за работа на Оценителната комисия и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г. (ОПИК).

ДА СЕ ИЗИСКА от ответника - Зам. главен директор в ГД „Европейски фондове за конкурентноспособност” и ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., да представи по делото до дата на следващо съдебно заседание: Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Вариант №7 и Заповед №РД 16-654/11.05.2017 г. на Министъра на икономиката.

АДВ. Г.: Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

Съдът като взе предвид, че на този етап от производството други процесуални действия не могат да бъдат извършени

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 31.07.2020 г. от 10.20 часа, за която дата жалбоподателят уведомен от съдебно заседание чрез процесуалния си представител, ответникът – при условията на чл.138, ал.2 от АПК.

Заседанието приключи в 10.58 часа.

Протоколът се изготви на 10.07.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                          

 

 

Секретар: