П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 10.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на десети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане адм.дело № 496 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ф.Б., редовно призована за днешното съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Г. В., с призовка връчена на 30.06.2020 г., се явява лично и с адв. В., назначен за процесуален представител на същaта, във връзка с допуснатата по делото правна помощ.

            ОТВЕТНИКЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАБ ПРИ МС, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 23.06.2020 г., не се явява, представлява се от ст.юрк. М. Х., надлежно упълномощена по делото.

            Съдът докладва постъпило по делото писмо от Окръжна прокуратура – Хасково с вх. №3622/02.07.2020 г., в което се заявява желание за участие като страна по административно дело №496/2020 г.

            В залата се явява прокурорът Елеонора Иванова – прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково.

            ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо съдия, поддържам направеното искане. Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да бъде конституирана Окръжна прокуратура – Хасково като страна в образуваното производство, тъй като настоящото производство е от категорията дела, които засягат от висока степен държавния и обществен интерес.

            Съдът намира, че с оглед направеното искане в депозираното писмо, което се поддържа и в днешното съдебно заседание от прокурора Елеонора Иванова и обосновава наличие на важен обществен и държавен интерес от участието на прокуратурата в настоящото производство, следва Окръжна прокуратура - Хасково да бъде конституирана като страна по делото, водим от което и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

            КОНСТИТУИРА на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК Окръжна прокуратура – Хасково като страна по адм. дело №496/2020 г. по описа на Административен съд - Хасково.

С оглед личното явяване в съдебно заседание на жалбоподателката, която е чуждa гражданка и не владее български език, в залата се явява Т.А.К. - преводач от арабски език.

АДВ. В.: Моля на доверителката ми да бъде назначен преводач.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ф.Б. /чрез преводача/: Разбирам добре превода и моля да ми бъде назначен преводач за участието ми в производството.

ПРЕВОДАЧЪТ Т.А.К.: Владея писмено и говоримо арабски език и мога да извърша превод от арабски на български език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия.

            Преди даване ход на делото съдът намира, че на жалбоподателката, която е чужда гражданка и не владее български език, с оглед гарантиране правото й на защита, следва да й бъде назначен преводач в лицето на днес явяващият се Т.А.К., който да осъществи превод от арабски на български език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия, при възнаграждение в размер на 30.00 лв. (тридесет лева) – възнаграждение за извършен превод, платими от бюджетните средства на съда, ето защо

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

            НАЗНАЧАВА Т.А.К. за преводач на жалбоподателката Ф.Б., който да осъществи превод на всички процесуални действия по делото от арабски на български език и обратно при възнаграждение в размер на 30.00 лв. (тридесет лева) – възнаграждение за извършен превод, платими от бюджетните средства на съда. /изд. РКО/

            Сне се самоличността на преводача.

ПРЕВОДАЧЪТ Т.А.К. снета самоличност. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290, ал. 2 от НК.

            АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

            СТ.ЮРК. Х.: Моля за ход на делото.

            ПРОКУРОРЪТ: Ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от Ф.Б. – гражданка на А., против Решение №1331/20.05.2020 г. на Председателя на ДАБ при МС. По изложени в жалбата съображения се моли за отмяна на оспорения, в настоящото производство, административен акт.

            АДВ. В.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка.

СТ.ЮРК. Х.: Уважаема госпожо административен съдия, считам жалбата за неоснователна. Моля да бъде приета в цялост представената административната преписка. В днешното съдебно заседание представям и моля да приемете: Справка вх. №МД-268/18.05.2020 г. на Дирекция „Международна дейност“, относно: положението в А., актуалната политическа и икономическа обстановка, спазване на човешките права.

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за неоснователна. Моля да бъдат приети като доказателства, представените по делото документи.

АДВ. В.: Госпожо председател, в днешно съдебно заседание представям и моля да бъдат приети като писмени доказателства по делото – 5 броя доказателства, които представям и в копие за ответната страна. Първото представлява експертно становище от екип специалисти, работещи за Фондация „М. к.“, които са работили с жалбоподателката и нейната дъщеря. Тези доказателства са относими не само по отношение на личната бежанска история на доверителката ми, а и по отношение на обстоятелствата, които са превенирали жалбоподателката да се обърне към полицията в А., за да потърси защита. Останалите четири документа, представляват статии и годишни доклади от организациите: „Amnesty International и „Human Rights Watch“, касаещи положението на жените в А..

Да бъде приета, представената в днешното съдебно заседание справка от процесуалния представител на ответника, но държа да отбележа, че в същата има данни за политическата обстановка в страната, но липсват данни за защитата на жените от домашно насилие.

СТ.ЮРК. Х.: Госпожо съдия, относно експертното становище, представено от колегата считам, че същото не е относимо към бежанската история с оглед психическото състояние на жалбоподателката и не е свързано с предоставянето на международна закрила. Видно е, че тя може да се грижи сама за себе си. Фактът, че същата има временно разтройство не считам, че има отношение към бежанската й история.

Относно представените доклади от „Amnesty International“ считам същите за относими, но държа да подчертая, че Международна Дирекция „Държави по произход“ използват същите източници, които са представени в днешното съдебно заседание и са цитирани в справките на ДАБ.

Относно направеното възражение за представената от мен справка, считам същото за неоснователно, тъй като тази справка е за положението в А. и спазването на човешките права. Конкретно за жените, които са подложени на домашно насилие от съпрузите си има специално изготвена справка, която е приложена по преписката и е обсъдена в решението на Председателя на ДАБ.

ПРОКУРОРЪТ: Да бъдат приети представените в днешното съдебно заседание писмени материали.

Съдът, с оглед становището на страните, намира, че на първо място следва да бъде приета като доказателства по делото, представената от страна на ответника административна преписка с писмо с вх. №3203/18.06.2020 г., както и представената в днешно съдебно заседание справка от процесуалния представител на ответника.

На следващо място съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъдат приети и днес представените от процесуалния представител на жалбоподателката писмени такива, но доколко същите са относими към настоящия спор, съдът ще изложи съображения в крайния си съдебен акт.

Водим, от което съдът

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от следните документи: Молба рег.№ УП-15414/12.06.2020 г. до Директор на РПЦ – Харманли; Решение №1331/20.05.2020 г. на Председател на ДАБ при МС; Становище рег.№УП-15414/21.02.2020 г. от П. Р. – младши експерт в отдел „Производство за международна закрила и деловодство“ в РПЦ - Харманли; Справка вх. №МД-84/07.02.2020 г. от Дирекция "Международна дейност" на ДАБ при МС, относно: А.; Протокол с peг. №УП-15413/08.01.2020 г. от проведено интервю с М. С.; Протокол с peг. №УП-15413/28.01.2020 г. от проведено интервю с М. С.; Писмо с peг. №М-885/07.02.2020 г. от Директора на Специализирана Дирекция „М“ – ДАНС до Председателя на ДАБ при МС; Докладна записка рег.№УП-15414/20.02.2020г. до Директора на РПЦ – Харманли, относно: Промяна в подредбата на имената на Б.Ф.; Превод на Съдебно Решение от дата 27.05.2018 г. с вх.№615/2018г. по дело №00 784/2018 г. на Съд – У. А., Гражданско отделение ведно с документи на чужд език /от лист 31 до лист 37 вкл./; Приемно–предавателен протокол рег.№УП-15414/28.01.2020г.; Протокол с peг. №УП-15413/28.01.2020 г. от проведено интервю с Б.Ф.; Решение №19-115-1506/02.01.2020 г., с рег.№УП-15414/08.01.2020г. на Фонд „Убежище, Миграция и Интеграция“; Протокол с peг. №УП-15413/08.01.2020 г. от проведено интервю с Б.Ф.; Отчетна форма за правна помощ на Б.Ф. с рег.№УП-15414/08.01.2020 г.; Превод на задграничен паспорт №186264483 на лицето Б. М. Ф. с рег.№УП-15414/30.12.2019г., ведно с копие на  задграничен паспорт; Превод на лична карта №108190403 на лицето Б.Ф. с рег.№УП-15414/30.12.2019 г., ведно с копие на лична карта; Докладна записка с рег.№УП-15414/20.12.2019 г. от З. А. – старши специалист в отдел „СА“ до г-н С. Я. - Директор на РПЦ – Харманли, относно: Заявено желание за предоставяне на безплатна правна помощ, на лице от уязвима група, потърсило международна закрила; Писмо с рег.№УП-15414/19.12.2019 г. от Директор на РПЦ – Харманли към ДАБ при МС до Председателя на Национално Бюро за „Правна помощ“; Писмо с рег.№УП-15414/19.12.2019 г. от Директор на РПЦ – Харманли към ДАБ при МС до Директора на Специализирана Дирекция „М“ – ДАНС; Молба на чужд език ведно с молба на български език с рег.№УП-15414/18.12.2019 г. от Б.Ф. до Директора на РПЦ – Харманли към ДАБ при МС; Регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна закрила №826019133, издадена на 18.12.2019 г.; Разписка с рег.№УП-15414/18.12.2019 г., относно: получаване на плик с документи; Приемно–предавателен протокол с рег.№УП-15414/18.12.2019 г.; Декларация за съгласие с peг. №УП-15414/18.12.2019 г. от Б.Ф.; Информация за обработване на лични данни на чужденци, търсещи международна закрила с peг. № УП-15414/18.12.2019 г.; Покана за провеждане на интервю с peг. №УП-15414/18.12.2019 г. до Б.Ф.; Решение за настаняване №2305/18.12.2190 г. с рег. №УП-15414/18.12.2019 г.; Приложение към регистрационен лист с peг. №УП-15414/18.12.2019 г.; ЕВРОДАК - дактилоскопна карта с peг. № УП-15414/18.12.2019 г.; Информация за задълженията на чужденците, настанени в центровете на ДАБ с peг. №УП-15414/18.12.2019 г.; Допълнение към указания за правата и задълженията на чужденците, подали молба за международна закрила в Република България във връзка с чл.29, ал.1, т.2 от ЗУБ с peг. №УП-15414/18.12.2019 г.; Указания относно компетентния орган по предоставяне на убежище, статут на бежанец и хуманитарен статут, пребиваване в Република България с рег. №УП-15414/18.12.2019 г.; Указания относно реда за подаване на молба за международна закрила, за процедурата, която ще следва за правата и задълженията на чужденците, подали молба за закрила в Република България с рег. №УП-15414/18.12.2019 г. ведно със Списък на организации, работещи с бежанци и чужденци, подали молба за статут с приемни в ДАБ при МС; Регистрационен лист на Б.Ф. с peг. №УП-15414/18.12.2019 г. ведно с Приложение към регистрационен лист; Молба за закрила вх.№1427/18.12.2019 г. и рег. №УП-15414/18.12.2019 г. от Б.Ф. до ДАБ при МС; Молба за закрила на арабски език с рег. №УП-15414/18.12.2019 г. от Б.Ф. до ДАБ при МС, чрез ДМ СДВНЧ – Л.; Амбулаторен лист рег. №5597 и рег. №УП-15414/18.12.2019 г. на пациент: Ф.Б.; Заповед рег.№ОЧ-220/11.12.2019 г. на Началник на ГПУ – свиленград, относно: Издаване на заповед за налагане на принудителна административна мярка „Връщане до трета страна“ и „Забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите – членки на Европейски съюз“; Приемо-предавателен протокол с peг. №105450-3336/17.12.2019 г.; Пощенски плик №R PS 6450 005L4S I.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото днес представената от процесуалния представител на ответника: Справка вх. №МД-268/18.05.2020 г. на Дирекция „Международна дейност“, относно: А..

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото днес представените от процесуалния представител на жалбоподателката писмени доказателства, а именно: Експертно становище №ЦО-097/08.07.2020 г. от екип специалисти, работещи по проект „Действие срещу насилието, основано на пола, над жени и деца – търсещи закрила и мигранти, фаза III”, на Фондация „М. к.“, гр. С. З., финансирани от „У.“; Превод на български език на статия „Вашата съдба е да останете с него“ от „Human Rights Watch“, ведно със статията на английски език; Превод на български език на статия от „Amnesty International“, ведно със статията на английски език и част от статията на английски език с дата 18.05.2020 г.; Превод на български език на статия, относно: А. – събития 2019 г. от „Human Rights Watch“, ведно със статията на английски език; Превод на български език на статия, относно: А. 2019 г., ведно със статията на английски език и част от статията на английски език.

АДВ. В.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа и правна страна.

СТ.ЮРК. Х.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа и правна страна.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

                  

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. В.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата по посочените в същата подробни съображения.

На първо място считам, че въпреки и правилно да е определил, че историята на жалбоподателката и дъщеря й са без противоречиви и верни, неправилно административният орган е преценил, че не се касае за преследване по смисъла на чл.8, ал.5, т.6 от ЗУБ, а именно: „действия, насочени срещу лицата по причина на техния пол или срещу деца“. Следва да се има в предвид, че системното домашно насилие, което не е спорно в случая е винаги насилие, основано на пола. Именно поради тази причина попадаме в хипотезата на чл.8 от ЗУБ.

На следващо място насилието е извършено от недържавен агент на преследване, какъвто се явява бившият съпруг на жалбоподателката. Въпросът в случая е: Дали на този недържавен агент, държавата А. може или желае да противодейства? Видно и от представените от мен, в днешно съдебно заседание доказателства, А.ските власти се провалят в задължението си да защитават ефективно жертвите на сексуално и домашно насилие. Както е посочено в един от докладите само 5 от 20 жени, с които „Amnesty International са комуникирали са получили някакъв вид форма на подкрепа от полицията, когато са се опитали да се оплачат от насилие вкъщи или някаква друга форма на преследване, основана на техния пол. Следва да се има в предвид, че всъщност самата полиция много често се опитва да разубеждава жертвите да подават жалби. Също така самото общество указва натиск над жертвите на домашно насилие или жените, които се опитват да се разведат или са се развели, като ги смятат за „леки жени“, жени - извършили нещо срамно, жени - посрамили семейството си.

Не на последно място ще си позволя да посоча, че в самото решение ответникът е посочил, че жените и момичетата в А. са обект на мъжки контрол и насилие в ежедневието и въпреки реформите, жените остават в неравностойно положение. В следващия параграф се казва, че това не е така, въпреки, че е цитирана справка от Германската федерална служба за убежището. Липсва задълбочена и основана на широко достъпна информация оценка, именно на проблема с ефективността на защитата, която властите в А. предоставят или биха предоставили на жалбоподателката и нейната дъщеря. С оглед обстоятелствата на преследване спрямо тях, считам, че те вече са преживели актове на нечовешко и унизително отнасяне. В този смисъл алтернативно Ви моля ако не намерите основания за предоставяне на бежански статут, да намерите, че такива са налице по отношение на предоставянето на хуманитарен такъв. Моля да отмените решението със законните за това последици.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ф.Б. /чрез преводача/: Аз и дъщеря ми сме от жените, които са подложени на много силно домашно насилие. Обръщам се към Вас, за да ми обърнете внимание и да изразите вашата гледна точка, относно моето положение. Единственото, за което съм дошла тук, в тази държава, е да потърся закрила и тук намерих повече сигурност, отколкото в моята страна.

Когато бях в А. аз имах много проблеми, бях под домашно насилие от най-близкия до мен човек, от моя съпруг. Насилието вкъщи е много по-силно от това, на което държавата те подлага. Аз имах нужда да намеря сигурността в моя дом, с моя съпруг, с моята дъщеря, но нея я нямаше.

Към настоящия момент дъщеря ми е непълнолетна и заради нея аз изминах много тежък път. Ако не бях принудена да го направя, аз нямаше да тръгна по този път. Рискувах моя живот, рискувах и нейния, за да търся сигурност. Насилието срещу нас беше от баща й, дори в момента тя страда психически от това. Когато мъжът ми ме биеше, това не беше проблем за мен, но силно се отразяваше на дъщеря ми. Той подлагаше и нея на сексуално насилие. Той, собственият й баща! Аз търпях всичко 15 години, заради нея. Работех, а през всичките тези години съпругът ми не работеше. Всеки ден се чувствах като роб, но и това не беше проблем за мен. Ходех на работа, прибирах се, търпях насилието в къщи. Последното нещо, което не можах да изтърпя беше това 15 годишно дете, непълнолетно дете, да бъде омъжено за човек на 50 години, за да може баща й да вземе пари от тяхната женитба. Това не го издържах! Реших да избягам. Той тръгна след нас, дори стигна до Турция, защото той има връзки. Но тук, в България, той не може да дойде. Това е „стоп” за него, не може да стигне до нас.

Аз в България намерих защита, намерих сигурност и съм благодарна за това. На дъщеря ми също много й харесва. Тук тя ходи на училище и в момента учи български език. Говори и други езици: френски, английски, турски език. В А. тя беше отличничка в училище, но там положението ни беше много тежко. Аз искам тя да продължи образуванието си в България. Искам тук тя да получи сигурност и се надявам това да се случи.

СТ.ЮРК. Х.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на Ф.Б. – гражданка на А., срещу решението на председателя на ДАБ, като неоснователна.

При постановяване на решението са спазени общите изисквания за законосъобразност на индивидуални административни актове, както и специалните разпоредби на ЗУБ.

В специално изготвената справка, относно заявените проблеми, които жалбоподателката е имала в А., е видно, че държавата полага грижи за жените, подложени на домашно насилие. Изградени са центрове, в които жените са настанявани, но лично тя не се е възползвала от закрилата на своята държава и е решила да напусне А., за да може да образова дъщеря си в европейска държава.

От всичко изложено в решението е видно, че мотивите са обсъдени, а същото е законосъобразно като са преценени всички факти и обстоятелства, които са представени по административната преписка. Считам решението за правилно и законосъобразно.

Подробности съм изложила в писмените си бележки, които представям и моля да имате предвид при постановяване на вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо председател, намирам жалбата за неоснователна, поради което предлагам да бъде оставена без уважение. Решението, предмет на съдебна проверка е обосновано и законосъобразно, поради което считам, че не са налице основания за неговата отмяна и предлагам същото да бъде потвърдено.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.23 часа.

            Протоколът се изготви на 10.07.2020 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                         

 

Секретар: