П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 15.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на петнадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА–ИВАНОВА

         АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

                                                       

При участието на секретаря Светла Иванова

и прокурора  Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане адм. дело (К) № 66 по описа за 2020 г.

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ - СОФИЯ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител.

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба Н.Б., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява, представлява се от адв. А.Х., назначена за особен процесуален  представител на ответника по касационната жалба, с определение на съда от предходното съдебно заседание.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно уведомени от предходното съдебно заседание, се явява прокурорът Цвета Пазаитова.

                                               О П Р Е Д И Л И :

АДВ. Х. – Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ –Ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА се касационната жалба насочена против Решение №450/23.05.2018г. по исково адм. дело №58/2018г. на АдмС – Хасково.

ДОКЛАДВА се писмен отговор с вх.№3706/20.06.2018г., срещу касационната жалба, постъпил от адв. С. - предходен процесуален представител на ответника по касационната жалба.

АДВ. Х. – Оспорвам касационната жалба и поддържам мотивите изложени в представения отговор. Претендирам процесното решение да бъде оставено в сила, както и разноски за възнаграждение на адвокат и особен представител по двете инстанции. Моля да бъдат приети фактите установени с първоинстанционното решение. Нямам други доказатествени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Считам касационната жалба за неоснователна. Нямам доказателствени искания. Да се приемат приложените доказателства.

Съдът намира, че следва да приложи за сведение по делото представеното с касационната жалба решение на ВАС, и  като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, както и, че такива няма представени с касационната жалба, счете делото изяснено от фактическа и правна страна,  водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА за сведение към делото Решение № 14701/01.12.2017г. на ВАС.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Х. – Уважаеми административни съдии, чрез своята жалба касаторът иска отмяна на решението на първоинстанционния съд, като сочи като касационна основание нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила, изразяващи се в това, че ищецът не е съединил иска за незаконосъобразност на действия, респективно бездействие на държавата с иска за обезщетения за вреди. Това обаче не съставлява касационно основание за постановяване на отменително решение, тай като действията, респективно бездействията, нямат характер на общи или индивидуални административни актове, поради което тяхното оспорване не следва да протича в отделно производство, или при условията на комулативно обективното съединяване на искове, както е визирано в разпоредбите на чл.204, ал.1 и ал.2 от АПК. Същите имат характер само на предпоставка за предявяване на иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Незаконосъобразността на действието или бездействието, не е предмет на отделен иск, а първи елемент от състава на търсената отговорност подлежащ на установяване от съда, сезиран с иска за обезщетение. Ето защо, считам че предвид релевираните, в случая възражения на касатора, не е налице отменително основание по смисъла на чл.209, ал.3 от АПК, относно правилността на решението.

Относно обосноваността, считам същото за напълно обосновано, като първоинстанционният съд се е позовал на практика на Европейския съд по правата на човека и установените от него принципи и стандарти. В тази насока, доколкото нашата държава е страна по Европейската Конвенция по правата на човека, тя има задължението да спазва разпоредбите й, след като ги е възприела, и направила част от вътрешното си право. Считам, че преценявайки доказателствата по делото, съдът е направил обосновани изводи, които кореспондират с материалния закон, при спазване на процесуалните разпоредби. Ето защо, моля касационната жалба да бъде оставена без уважение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни съдии, считам че оспорваното решение е правилно, законосъобразно и обосновано. Считам, че не са допуснати сочените в касационната жалба процесуални нарушения. Намирам, че не се установяват касационни основания за отмяна на оспорвания съдебен акт, с оглед на което моля да потвърдите обжалваното решение.

Съдат ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:07 часа.

Протоколът се изготви на 15.07.2020 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Секретар: