П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 15.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на петнадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

         АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

                                                       

При участието на секретаря Светла Иванова

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД (К) № 146 по описа за 2020 г.

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:08 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ ЕТ „ГРАНД КОМЕРСИАЛ П. Н.“ – ГР.Г., редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител.

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО, редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се представляват от ст. юрк. К. Г. надлежно упълномощена, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се явява прокурорът Цвета Пазаитова.

Ст. юрк. Г. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че не са на лице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                               О П Р Е Д И Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА се касационната жалба.

Ст. юрк. Г. – Оспорваме касационната жалба. Моля да оставете същата без уважение. Нямаме други доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Считам касационната жалба за неоснователна. Нямам други доказателствени искания. Да се приемат представените такива.

Като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Ст. юрк. Г. – Уважаеми административни Съдии, считам касационната жалба за неоснователна, а решението на РС – Харманли за правилно и законосъобразно. Моля като такова да постановите съдебен акт, с който да оставите обжалваното решение в сила. Моля и за юристконсутско възнаграждение, в полза на Дирекция „Инспекция по труда“ Хасково.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам касационната жалба за неоснователна,  а оспореното решение за правилно и обосновано. Намирам, че не се установяват касационни основания за отмяна на решението на РС – Харманли. Намирам, че същото е постановено при изяснена фактическа обстановка. С оглед на което, моля да бъде оставено в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

Протоколът се изготви на 15.07.2020 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Секретар: