П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 15.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на петнадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

         АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

                                                       

При участието на секретаря Светла Иванова

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД (К) № 454 по описа за 2020 г.

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:11 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Д.А.К., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

От пълномощника на същия адв. Д.М. е постъпило писмено становище с вх.№3877/14.07.2020г., в което се моли да бъде даден ход на делото в негово отсъствие, заявява се, че поддържа изцяло депозираната касационната жалба, не се сочат други доказателствени искания. Излага се становище по същество, като се претендира за отмяна на обжалваното решение и за заплащане на разноски по делото от ответната страната. Към писменото становище не е представен, посоченият списък на разноските.

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР - ХАСКОВО СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурорът Цвета Пазаитова.

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че не са на лице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                               О П Р Е Д И Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА се касационната жалба. Към същата е приложена разпечатка на карта от интернет, описана като справка в сайта на www.google.com/maps на с.М. Общ. Х.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам жалбата за неоснователна. Да се приемат приложените писмени доказателства.

Съдът намира, че следва да приложи за сведение по делото представената с касационната жалба, в незаверен вид, разпечатка от сайта на  www.google.com/maps .

Водим, от което

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА ЗА СВЕДЕНИЕ разпечатка от интернет карта на с. М. Общ. Х. от сайт на www.google.com/maps.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа и правна страна.

Доколкото не се правят искания за събирания на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам че, касационната жалба е неоснователна, с оглед на което, моля да постановите решение, с което да оставете в сила обжалваното решение на РС – Хасково. Считам, че не са налице касационните основания за отмяна на оспорваното решение. С касационната жалба са наведени доводи, които са били наведени и в жалбата до РС – Хасково. Със своето решение съдът е отговорил на всички поставени въпроси. Считам, че решението е обосновано, правилно мотивирано и законът е приложен правилно и от административно наказващия орган, и в последствие при дейността по анализ на оспорвания административен акт, която е извършил РС - Хасково. С мотивите си е отговорил на всички възражения наведени от жалбоподателя. Предвид изложеното Ви моля да оставите в сила оспореното решение на РС – Хасково.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

Протоколът се изготви на 15.07.2020 г.

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Секретар: