П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 509 по описа за 2019 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.Б.С., уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА“ - ПЛОВДИВ, уведомен от предходно съдебно заседание, се представлява от гл. юрк. Ц. Д., надлежно упълномощена по делото с представено днес пълномощно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.Ж.Д., уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява.

Постъпила е молба с вх. № 3853/13.07.2020 г. от вещото лице Е.Ж.Д., която съдът докладва.

 

По хода на делото:

Гл. юрк. Д. – Няма процесуални пречки да бъде даден ход на делото.

 

С оглед редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Гл. юрк. Д. – Нямам доказателствени искания. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключение по поставената допълнителна задача по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице Е.Ж.Д. да изготви заключение във връзка с поставената му допълнителна задача по назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза, поради което делото следва да бъде отложено за друга дата.

Мотивиран от горното, съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице Е.Ж.Д. да изготви заключение във връзка с поставената му допълнителна задача по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.09.2020г. от 10:50 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да бъде уведомено вещото лице за датата на следващото съдебно заседание.

 

Заседанието приключи в 10:03 часа.

Протоколът се изготви на 14.07.2020 година.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

                                                                                              Секретар: