П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 381 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А.А., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. Д.Т., надлежно упълномощена по делото, с представено днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от юрк. М. Д. – началник отдел „Правен“, надлежно упълномощен, с пълномощно приложено към отговора на жалбата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Е.Д.П., редовно призована за днешното съдебно заседание, явява се лично.

 

По хода на делото:  

Адв. Т. – Да се даде ход на делото.

Юрк. Д. – Да се даде ход на делото.

 

            С оглед редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                       

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва постъпилата жалба от М.А. ***, срещу отказ за издаване на виза за проектиране, обективиран в Писмо рег.индекс № И-2471/13.03.2020 г. на Главен архитект на Община Свиленград.

Докладва придружително писмо вх.№ 2687/01.06.2020г., с което по делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

Докладва постъпил отговор на жалбата с вх. № 3049/12.06.2020 г. от ответника в настоящото производство, към който са приложени допълнителни писмени доказателства и е заявено допълнително доказателствено искане.

Докладва постъпила молба с вх. № 3352/24.06.2020 г. от юрк. М. Д. – пълномощник на ответника, ведно с приложени към същата писмени доказателства.

Докладва постъпила молба с вх. № 3668/03.07.2020 г. от вещото лице арх. Е.Д.П., в която се прави искане за продължаване на срока за изготвяне на експертизата.

Докладва постъпило заключение с вх.№ 3741/08.07.2020 г. от вещото лице арх. Е.Д.П. по назначената съдебно-техническа експертиза, по отношение на което не е изтекъл предвиденият в закона 7-дневен срок за депозиране на същото преди датата на съдебното заседание.

                                                          

В съдебно заседание на процесуалния представител на жалбоподателя – адв. Т. се връчиха: Екземпляр от депозирания отговор на жалбата, екземпляри от допълнителни молби и екземпляр от заключението на вещото лице.

В съдебно заседание на процесуалния представител на ответника – юрк. М. Д. се връчи екземпляр от заключението на вещото лице.

 

Адв. Т. – Уважаема госпожо председател, поддържам жалбата на основанията, посочени в нея. Заявявам, че не съм запозната с всички отговори, постъпили по делото, и с оглед на това и че заключението на вещото лице е депозирано след минималния необходим срок за запознаване, ще Ви моля да ми бъде предоставена възможност в следващото съдебно заседание да изразя становище по отговора, както и по заключението на вещото лице.

Юрк. Д. – Считам подадената жалба за недопустима и евентуално за изцяло неоснователна. Предвид факта, че заключението на вещото лице е депозирано при неспазване на 7-дневния срок, моля да ми бъде дадена възможност в следващото съдебно заседание да взема становище по експертизата. Считам изявлението на адв.Т. за основателно и намирам, че следва да ѝ бъде предоставена възможност да вземе отношение както по експертизата, така и по депозирания отговор на жалбата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Е.Д.П. – Госпожо съдия, представям Справка-декларация по чл.23, ал.2 и чл.24, ал.2 от Наредба №2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

 

С оглед изразените становища от процесуалните представители на страните, съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на процесуалния представител на жалбоподателя – адв. Т., да се запознае с изразеното от ответната страна становище по допустимостта и основателността на депозираната жалба, изразено в постъпилия отговор и допълнителни молби, както и да бъде дадена възможност на страните да се запознаят с депозираното по делото заключение във връзка с назначената по делото съдебно-техническа експертиза.

По отношение на направеното доказателствено искане в депозирания отговор на жалбата: да бъде изискана справка от служба „ГРАО“, която да установи, колко и кои лица са регистрирани с постоянен и настоящ адрес в жилищна сграда в имота на адрес: ********************, съдът намира, че за процесуална икономия следва да се произнесе по същото в днешното съдебно заседание. В тази връзка съдът намира, че така направеното доказателствено искане следва да бъде уважено, като относимостта на конкретното доказателство, което се иска да бъде събрано, ще бъде преценена при разглеждане на спора по същество.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДА СЕ ИЗИСКА справка от служба „ГРАО“, която да установи колко и кои лица са регистрирани с постоянен и настоящ адрес в жилищна сграда, находяща се в имот на адрес: *********************

 

Адв. Т. – Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

Ст. юрк. Д. Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

 

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.09.2020 г. от 10:00 часа, за която дата страните уведомени от съдебно заседание чрез процесуалните си представители, вещото лице – уведомено от съдебно заседание.

 

Заседанието приключи в 10:32 часа.

Протоколът се изготви на 14.07.2020 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: