П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора Петър Мидов

сложи за разглеждане адм. дело № 1053 по описа за 2019 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ В.С.И., уведомен от предходно съдебно заседание лично и чрез процесуалния си представител адв. М.З., явява се лично и с адв. З., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - СОФИЯ, редовно призовани за днешното съдебно заседание с призовка, връчена по електронна поща, се представляват от гл. юрк. К. Р., надлежно упълномощена с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, уведомени от предходно съдебно заседание, се представляват от прокурор Петър Мидов.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.А.В., уведомена от предходно съдебно заседание, явява се лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Х.Д.Е., редовно призован за днешното съдебно заседание, явява се лично.

 

По хода на делото:  

Адв. З. – Няма процесуални пречки да бъде даден ход на делото.

Гл. юрк. Р. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

           

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Мотивиран от горното, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва, че съгласно определение на съда по делото с писмо вх.№ 1248/20.02.2020 г., са постъпили изисканите от ВАС за прилагане към настоящото производство – адм.дело № 14146/2017 г. ведно с адм.дело № 9729/2018 г. по описа на съда.

Докладва, че съгласно определение на съда по делото с писмо вх.№ 1249/20.02.2020 г., са постъпили изисканите от ВАС за прилагане към настоящото производство – адм.дело № 5431/2018 г. ведно с адм.дело № 15063/2018 г. по описа на съда.

Докладва постъпило становище с вх. № 1465/02.03.2020 г. от юр. Т. Ц. – процесуален представител на ответника, във връзка с допуснатото уточнение на исковата молба.

Докладва постъпило заключение с вх.№ 1606/09.03.2020 г. от вещото лице Е.А.В. по назначената съдебно-счетоводна експертиза, което е депозирано по делото в законоустановения срок преди съдебно заседание.

Докладва постъпило заключение с вх.№ 3764/08.07.2020 г. от вещото лице д-р Х.Д.Е. по назначената съдебно-медицинска експертиза, по отношение на което не е изтекъл предвиденият в закона 7-дневен срок за депозиране на същото преди датата на съдебното заседание.

 

Адв. З. – Госпожо председател, по отношение на постъпилото становище от ответника с дата 22.02.2020 г. заявявам, че оспорвам изцяло същото, тъй като в разпоредбата на чл.237 от ЗМВР е записано, че лицето има право на обезщетение в размер, към момента на прекратяването, за времето, през което е останало без работа, но за не повече от „шест месеца“. В случая става въпрос за оставане без работа след прекратяване на служебното му правоотношение. Обезщетението е различно от това, което ние претендираме за периода между отстраняването му от работа и уволнението, а именно: 24.10.2017 г. – 04.04.2018 г. Освен това обезщетението е единствено за имуществени вреди, тъй като се определя от възнаграждението, което лицето е получавало към датата на уволнението. В тази връзка считам становището на ответника за неправилно.

По отношение на допълнително постъпилите доказателства заявявам, че не възразявам да бъдат приети.

Не възразявам, че заключението по съдебно-медицинската експертиза е постъпило извън законоустановения срок, моля да бъде разпитано вещото лице.

Гл. юрк. Р. – Моля да ми бъде дадена възможност да се запозная със заключението по съдебно-медицинската експертиза, тъй като не разполагам с екземпляр.

 

В съдебно заседание на процесуалния представител на ответника – гл. юрк. Р. се връчи екземпляр от заключението на вещото лице.

 

Гл. юрк. Р. – Не възразявам срещу депозираното извън законоустановения срок заключение по назначената съдебно-медицинска експертиза – да се изслуша вещото лице. Да се приемат постъпилите писмени доказателства. Нямам доказателствени искания преди изслушване на заключенията.

Прокурорът - Да бъдат приети постъпилите административни дела. Да се приемат заключенията на вещите лица. Не възразявам срещу приобщаването на съдебно-медицинската експертиза. Нямам доказателствени искания.  

 

С оглед изразените становища на страните, съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото постъпилите с писмо вх.№ 1248/20.02.2020 г. от ВАС адм.дело № 14146/2017 г. ведно с адм.дело № 9729/2018 г., както и постъпилите с писмо вх.№ 1249/20.02.2020 г.от ВАС адм.дело № 5431/2018 г. ведно с адм.дело № 15063/2018 г., мотивиран, от което съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЛАГА към настоящото дело – адм.дело № 14146/2017 г. ведно с адм.дело № 9729/2018 г., по описа на Върховен административен съд.

ПРИЛАГА към настоящото дело – адм.дело № 5431/2018 г. ведно с адм.дело № 15063/2018 г., по описа на Върховен административен съд.

 

Пристъпи се към снемане на самоличността и разпит на вещото лице Е.В..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.А.В.снета самоличност. Предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.А.В. – Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. З. – Установихте ли дали моят доверител е работил през първия период, в който е бил отстранен от длъжност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.А.В. – Той е бил отстранен от работа и не е работил.

Адв. З. – Нямам други въпроси към вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.А.В. – Госпожо съдия, тъй като в експертизата установих сборна грешка, моля да внеса корекция. На стр. 4 в таблицата, сумата, която съм записала като „всичко брутно възнаграждение“ – 11 761,28 лв. е грешна и следва да бъде 12 728,14 лв. В първата колона – „възнаграждения в МВР“ цялата сума трябва да бъде: 21 208,33 лв. В следващата колона – „обезщетения и трудови възнаграждения“ цялата сума трябва да бъде: 8 480,19 лв., след като се извади сумата на „обезщетения и трудови възнаграждения“ от сумата на „възнаграждения в МВР“ се получава „всичко брутно възнаграждение“ – 12 728,14 лв. С оглед на изложеното заявявам, че сумата 11 761,28 лв. следва да се чете 12 728,14 лв. и сумата на „претърпени имуществени вреди за периода от 04.04.2018 г. до 05.06.2019 г.“ в размер на 4 613,28 лв. да се чете 5 580,14 лв.

Адв. З. – Не възразявам да бъде допусната направената корекция. Да се приеме заключението на вещото лице.

Гл. юрк. Р. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението с направената корекция.

 

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице Е.А.В. с направените в днешното съдебно заседание корекции. Съгласно представената справка-декларация от вещото лице, съдът намира, че следва да допусне увеличение във възнаграждението на вещото лице от 150,00 лв. на 200,00 лв., поради което следва да задължи жалбоподателя да внесе допълнителен депозит в размер на 50,00 лв.

Мотивиран от горното, съдът                               

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Е.А.В. по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

УВЕЛИЧАВА възнаграждението на вещото лице от 150,00 лв. на 200,00 лв.

ЗАДЪЛЖАВА ищецът В.С.И. да внесе по набирателната сметка на Административен съд - Хасково допълнителен депозит за вещото лице в размер на 50,00 лв., в 7-дневен срок от днес.

НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се изплати досега внесения депозит в размер на 150,00 лв., а остатъкът от 50,00 лв. да бъде изплатен на вещото лице след внасянето му от жалбоподателя. /изд.РКО/

 

Съдът освободи вещото лице от съдебната зала.

 

Адв. З. – Госпожо председател, преди изслушване на заключението по назначената съдебно-медицинска експертиза, на основание приетата днес корекция в съдебно-счетоводната експертиза, представям и моля да бъде приета молба с правно основание чл.214 от ГПК за допускане изменение на предявените искове, която представям в копие за ответната страна и за прокуратурата.

Гл. юрк. Р. – Не възразявам да се приеме молбата и да се допусне изменението на иска.

ПРОКУРОРЪТ – Не възразявам да бъде допуснато изменението.

 

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.214 от ГПК за допускане на изменение на размера на предявените искове, чрез тяхното увеличение, съобразно представената в днешното съдебно заседание молба от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. З..

Мотивиран, от което съдът                       

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА изменение в размера на исковата претенция за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, претърпени вследствие на Заповед № 8121 К-7636/24.10.2017 г. като предявената сума да се счита 7 326,16 лв., вместо 6 721,00 лв.

ДОПУСКА изменение в размера на исковата претенция за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, претърпени вследствие на заповед № 8121 К-5527/04.04.2018 г. като предявената сума да се счита 5 580,40 лв., вместо 4 332,00 лв.

 

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на вещото лице Х.Е..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Х.Д.Е.снета самоличност. Предупреден за отговорността по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Х.Д.Е. – Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Адв. З. – Бихте ли обяснили какво разбирате под: „Напълно е възможно при психичен стрес да се проявят някои соматични разстройства на здравето…“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Х.Д.Е. – Тази възможност произтича от опита на медицинската наука. В медицината е известно, че при психичен стрес са възможни прояви от страна на соматичните органи и системи, проявяват се оплаквания, свързани със сърдечно-съдовата система: повишаване на кръвно налягане, сърцебиене, главоболие, безсъние. Това са неща, които се обясняват с психичен стрес, тъй като целият организъм се командва от кората на мозъка, включително психиката. Менталната част от нашия живот – разумът е продукт от дейността на мозъчната кора, тя контролира и соматичните функции, тоест има смесване на контрола. Това обяснява тези прояви от страна на вътрешните органи и системи, които са известни на медицината. В този смисъл, когато някой каже, че е претърпял психичен стрес и след този стрес има такива прояви, ние на доверие приемаме, че е възможно да е така. Всичко това има как да бъде установено, стига да бъде потърсена лекарска помощ, но когато е преминал този пристъп, няма как това да се установи.

Адв. З. – Вторият ми въпрос е относно написаното: „Тези разстройства налагат лечение с невролептици“. В това лечение дали се включва приемането на лексотан, на ксанакс, на зопиклон?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Х.Д.Е. – Лицето твърди, че ги е приемало без да му бъдат предписани, което звучи невероятно, тъй като тези препарати в аптеката ще получите само срещу рецепта. Дори и аз да поискам да закупя такива, независимо, че съм лекар, без рецепта няма да ги получа, защото аптеките се отчитат и има строг контрол върху тези медикаменти. В интерес на истината тези медикаменти са средството. Тези чувства на напрежение, на тревожност, които са породени от психичния стрес, се овладяват точно с тези препарати. В този смисъл тук има логично поведение, ако ги е приемал, тъй като действително такива препарати изписват лекарите.

Той следва да представи документ от психиатрична консултация, защото в основата на оплакванията му е психичният стрес и това е от компетенцията на психиатричната наука. Психиатрите са тези, които съвместно с кардиолозите и невролозите лекуват самия стрес и неговите последици. Тази психосоматика се овладява с невролептична терапия. Когато подтиснат чувството на тревожност, той ще спре да изпитва сърцебиене и кръвното му ще се нормализира. Тоест не е редно да се минава на симптоматично лечение на хипертония, ако не се лекува психиката. В този смисъл аз съм посочил, че е редно да се потърси психиатрична помощ, ако има потребност от такава.

Адв. З. – Каква е прогнозата за възстановяването на ищеца? Такъв въпрос има зададен, но Вие не сте отговорили.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Х.Д.Е. – Никой не може да Ви даде отговор на този въпрос. Самите прояви са имагинерни, инцидентни, зависят от индивидуалността на човека. Има хора, на които не им пука, но има хора, които така задълбочават драмата, че стигат до тежки депресивни състояния. Индивидуално е на кой как му влияе стресът и затова отново се връщаме към това, че е нужна психиатрична оценка на състоянието от психиатър и психолог – оценка на личността с психиатрична диагноза.

Адв. З. – Нямам други въпроси към вещото лице.

Гл. юрк. Р. – Представени ли са Ви някакви документи във връзка със състоянието, което ищецът твърди, че е преживял?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Х.Д.Е. – Не. Има единствено документ – амбулаторен лист за невродермитно увреждане и то издаден от личния му лекар, а не от кожен лекар.

Гл. юрк. Р. – За кой период се отнася този документ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Х.Д.Е. – Отнася се за онзи период, когато лицето е забелязало, че има петно и личният лекар го описва, като невродермит, което също може да се получи при една нервна криза. Това е кожна проява на невротични състояния и също се лекува с успокоителни.

Гл. юрк. Р. – Възможно ли е тази кожна проява да има друг източник?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Х.Д.Е. – Не е консултиран с кожен лекар и произходът на тази кожна проява не е уточнен.

Гл. юрк. Р. – Каква може да бъде причината за възникването на това състояние? По какъв начин човек може да получи такова разстройство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Х.Д.Е. – Имайте предвид, че психичният стрес понякога може да даде толкова неочаквани и невероятни прояви от страна на организма, включително и остро чревно разстройство. При жените може да предизвика менструален цикъл извън стандартните дати, може да причини загуба на плод при бременност, поради което този стрес не трябва да се подценява. В случая аз казвам, че всичко това се приема на доверие, тъй като нямаме документи, удостоверяващи реалните прояви на разстройство на соматичните функции в резултат на психична травма. Няма оценка на степента на изразеност на психичната травма. Затова е възможно едно такова събитие, да загубиш работата си, да разтревожи един човек. Има така наречена гражданска достоверност на събитията. Всички ние сме хора, които си изкарваме прехраната с труд и ако загубим работата си, ще изпаднем в състояние на тревожност. Естествено при всеки ще има различни прояви. Трябва да погледнем и логичната последователност на събитията. Аз две години съм бил и лекар в армията. В случая става въпрос за офицер – човек, който е възпитаван на чест и достойнство, при него до каква степен е заложено това не съм запознат, но той има пропуск към себе си, а човек трябва да бъде отговорен към себе си. Трябвало е да потърси психиатрична помощ и от там нататък да прави всичко останало, като удостовери това с доказателства.

Гл. юрк. Р. – Аз по никакъв начин не неглижирам проблема, все пак ние работим в една система. Просто искам да отбележа, че човек може да изпадне в остро психично състояние по много поводи. Аз не твърдя, че в конкретния случай не е възможно, но след като няма някаква ясна картина, няма доказателства, няма възможност по конкретен начин да се установи периода и момента, в който се случило това, ние не можем да твърдим, че със сигурност това е точният момент, в който се е отключил този психически стрес. Ние не го оспорваме, но не можем да го твърдим със сигурност.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Х.Д.Е. – На мен не ми е известно друго събитие в неговия живот, което да обясни оплакванията. Той говори конкретно за събитието, за загубата на работа си. Не споделя за друга драма, която да му се е случила, която да го извади от равновесие. Единственото, което на мен ми е известно, че е загубил работата си и с това свързва оплакванията си. Всичко това заявявам като лекар, който има достатъчно експертен опит.

Гл. юрк. Р. – Нямам други въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам въпроси към вещото лице.

Адв. З. – Да се приеме заключението.

Гл. юрк. Р. – Оспорвам заключението. Считам, че в качеството си на експерт, вещото лице е следвало по категоричен начин да се обоснове каква е причината за настъпване на това психично разстройство, а не да приеме за достоверно казаното, и че това е причината за въпросното разстройство. Тъй като в случая не може да се твърди, че със сигурност загубата на работа е причината за този стрес.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице д-р Х.Д.Е. по назначената съдебно-медицинска експертиза, като обективно и безпристрастно. Оспорването от страна на ответника на изложените в същото доводи, ще бъде обсъдено в контекста на всички събрани по делото доказателства при решаването на спора по същество.

Мотивиран от горното, съдът                               

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице д-р Х.Д.Е. по назначената съдебно-медицинска експертиза.

НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Х.Д.Е. да се изплати определеното от съда възнаграждение в размер на 250,00 лв., от първоначално внесения депозит от жалбоподателя. /изд.РКО/

 

Съдът освободи вещото лице от съдебната зала.

 

Адв. З. – Госпожо съдия, във връзка с направената препоръка от вещото лице за психиатрична експертиза, моля да допуснете назначаването на съдебно-медицинска експертиза, която да се извърши от лекар – психиатър, който да отговори на конкретно поставени въпроси в молба, която представям в днешното съдебно заседание. Считам, че с извършването на тази експертиза ще се установят в по-голяма степен обемът и времето на претърпените неимуществени вреди, които са претърпени от ищеца и са предмет на делото.

Гл. юрк. Р. – Възразявам срещу допускането на тази експертиза, тъй като както разбрахме днес, към настоящия момент не може да се уточнят събитието и моментът, а сме само в хипотезата на допускане, че евентуално споделеното от ищеца е причина за настъпване на даден вид разстройство. Доколкото разбрах, вещото лице препоръча консултация и лечение на ищеца, което е добре да се направи, но не считам, че една психиатрична експертиза би допринесла за решаване на спора в настоящото производство.

ПРОКУРОРЪТ – Има известен дефицит на доказаност във връзка с неимуществените вреди, поради което намирам искането за назначаване на експертиза за основателно.

 

Съдът намира, че следва да бъде уважено направеното искане от процесуалния представител на ищеца – адв. З. за назначаване по делото на съдебно-медицинска експертиза, която да бъде извършена от лекар със специалност „Психиатрия“, доколкото от разпита на вещото лице в днешното съдебно заседание бе установено, че са необходими тясно специализирани знания в областта на психиатрията, свързани с изясняване на фактите от значение за изхода на делото.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАЗНАЧАВА по делото съдебно-психиатрична експертиза с вещо лице, което съдът ще определи в закрито заседание след внасянето на определен депозит, което вещо лице, след като се запознае с материалите по делото и извърши личен преглед на ищеца, да даде заключение по поставените въпроси от пълномощника на ищеца в молбата, депозирана в днешното съдебно заседание, а именно:

1. Да изготви психиатрична анамнеза на лицето.

2. Да отговори В.С.И. страда ли от психическо разстройство на здравето.

3. Налице ли са отклонения в психическия статус на ищеца, които са в причинна връзка с актовете на МВР?

4. Преживяло ли е лицето психотравми, налице ли са психосоматични заболявания и други психиатрични признаци?

5. Вследствие на преживените психотравми, има ли промени в състоянието му, има ли причинна връзка с актовете на МВР, с какво се лекува, на каква стойност са лекарствата и каква е прогнозата за оздравяването му?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да работи при депозит в размер на 250,00 лв., вносими от ищеца в 14-дневен срок от днес по сметката за вещи лица на Административен съд – Хасково.

 

Адв. З. – Госпожо съдия, с оглед дадената ни възможност в предходно съдебно заседание да ангажираме гласни доказателства в подкрепа на становището си, водим двамата свидетели, а именно: А. М. Ц.и Д. Б. И.. Лицето А. М. Ц.ще установява как се е отразило на моя доверител отстраняването от работа и уволнението му, какво е преживял, какви финансови затруднения е имал, как се е отразила създадената публичност в медиите, която го описва като най-големия престъпник, уронила е авторитета му и е създала огромни по степен и по време негативни емоции. Свидетелката Д. Б. И. е съпругата на ищеца. Тя е пряк свидетел на емоционалните му преживявания. Ще установява взимал ли е лекарства, как е преживял тежките моменти, кое е наложило преместването на цялото семейство от гр. С. в гр. К..

Гл. юрк. Р. – Не възразявам да бъдат разпитани допуснатите свидетели.

ПРОКУРОРЪТ – Не възразявам да бъдат разпитани допуснатите свидетели.

 

Във връзка с дадената на ищеца възможност да ангажира гласни доказателства в подкрепа на становището си, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА до разпит в качеството си на свидетели лицата: А. М. Ц.и Д. Б. И..

Пристъпи се към снемане на личността и разпит на свидетеля Коцев.

 

СВИДЕТЕЛЯТ А. М. Ц.– снета самоличност. Предупреден за отговорността по чл.290 от НК. Обещава да говори истината.

Адв. З. – Познавате ли В.И., от кога го познавате, какво знаете за него? Какво Ви е известно за неговото отстраняване от работа, как и кога се случи това?

СВИДЕТЕЛЯТ А. М. Ц.– Познавам В.И. от много години. Ние сме колеги, работили сме заедно и се познаваме доста добре. На 24.10.2017 г. беше отстранен от служба, което той изживя много трудно заради публикациите в медиите и за това, че го отстраняват за корупция. Свиленград е малък град. По това време, доста често аз бях в командировка там и можех да видя отблизо как се чувства той. Много трудно го преживя. Споменавал е, че е ползвал лекарства от притеснение, срамуваше се да излезе пред хората. Публикации излязоха в медиите, във вестник „М.“, в „Д. р.“, а човека има дългогодишен стаж и опит, срамуваше от това.

Остана без работа, защото нямаше право да работи на друг договор при отстраняването, защото според разпоредбите на нашия закон, той реално не е прекъснал трудовите правоотношения, беше просто отстранен. Имаше доста кредити и от там беше по-голямото му притеснение, защото нямаше как реално да ги плаща. Доколкото можехме, като приятели му помагахме, но не можехме да променим нищо в този случай. Налагаше се да взима кредити, за да погасява съществуващи такива и за да може да живее - той реално нямаше от какво да се издържа. В гр.С. си има собствен етаж от къща, там живееше.

Адв. З. – А знаете ли за някакви психически отклонения, за проблеми, които е създавал с мълчание, с напрежение, с викове и крясъци? Знаете ли къде се премести от гр. Свиленград, къде отиде?

СВИДЕТЕЛЯТ А. М. Ц.– Затвори се и не искаше да говори почти с никой. Споменавал ми е, че е ползвал хапчета за успокоение с рецепти, които не са достъпни за свободно закупуване. Бяха му избили някакви петна по врата и също ползваше скъпи лекарства.

От гр. С. цялото семейство се премести в гр. К., защото реално и жена му нямаше работа. Нея я изгониха ли, съкратиха ли я от работа, не знам точно как се случиха нещата. Те се преместиха, заради проблемите му с медиите, с хората. В гр. С. тя работеше в някаква спедиторска фирма. Като се преместиха в Кърджали започна работа в някакъв склад, пак в спедиторска фирма.

Адв. З. – А това състояние при В. продължи ли и след уволнението, как му се отрази? Оплаквал ли се е от болки, от безсъние или нещо друго?

СВИДЕТЕЛЯТ А. М. Ц.– Отрази му се по същия начин, много трудно го преживя, защото доколкото го познавам, е достоен човек, честен и това направо го сломи. Оплакваше се от безсъние, високо кръвно, притеснение, тревожност. Не искаше да се среща и да говори с хора. Затвори се в себе си, въобще много трудно го изживя.

Адв. З. – Нямам други въпроси към свидетеля.

Гл. юрк. Р. – Споменахте, че В.И. е вземал медикаменти. Знаете ли кой му ги е изписал? Като ваш приятел не Ви ли е споделил дали е ходил на лекар, на какъв лекар е ходил, тъй като казахте, че е приемал хапчета, които се отпускат с рецепта?

СВИДЕТЕЛЯТ А. М. Ц.– Както споменах, аз по това време бях в гр. С. само в командировка и не знам кой му ги е изписал тези лекарства, на какъв доктор е ходил. Знам само, че е ползвал силни лекарства.

Гл. юрк. Р. – А знаете ли дали е обжалвал тази заповед за отстраняване, след което той е изпаднал тези състояния?

СВИДЕТЕЛЯТ А. М. Ц.– Знам, че е обжалвал тази заповед на министъра, но не знам какъв е резултатът.

Гл. юрк. Р. – Нямам други въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам въпроси към свидетеля.

Въпрос на съда: Казахте, че сте бил в гр. С. в командировка. Бихте ли казали колко често се виждахте с В.И. през този период?

СВИДЕТЕЛЯТ А. М. Ц.– През 15 дни съм бил в гр. С., такъв ни беше графикът.

Въпрос на съда: Знаете ли тези симптоми, които току що описахте, дали са отшумели и колко време продължиха?

СВИДЕТЕЛЯТ А. М. Ц.– Смея да твърдя, че тези симптоми продължиха през целия период на делата, на приказките. Аз усещам, че и до ден днешен има тези притеснения и тревоги.

Въпрос на съда: Вие общувате ли с него и в момента?

СВИДЕТЕЛЯТ А. М. Ц.– Ние и в момента общуваме. Чуваме се много често по телефона. Той продължава да има тези проблеми и след преместването, тъй като реално не може да види семейството си, защото постоянно е в командировка някъде. Затова най-често се чуваме по телефона.

Адв. З. /реплика/ – Искам само да допълня, че с оглед на заведеното дело, моят доверител от месец юли миналата година до месец юни тази година е командирован от гр. К. в гр. П., гр. В. или гр. Р..

Гл. юрк. Р./реплика/ – Такава е нормалната ситуация в момента и това не се отнася само за въпросния служител.

 

Пристъпи се към снемане на личността и разпит на свидетеля Игнатова.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. Б. И. – снета самоличност. Предупредена за отговорността по чл.290 от НК. Обещава да говори истината.

Адв. З. – Като съпруга на В.И., Вие знаете, че той е бил отстранен от работа. Кога се случи това и как му се отрази това отстраняване?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. Б. И. – Тъкмо си бяхме купили жилище в гр. Свиленград, най-после не бяхме по квартири и се случи – отстранен от работа, без право да работи, тъй като в системата, когато е отстранен, той няма право да работи. След 4 месеца и аз останах без работа. Това се отрази и върху детето, и върху мен. В. беше много изнервен, посегна ми един път, дори веднъж го видях да плаче. Той е силен мъж, никога не съм го виждала да плаче. Хапчета пиеше, мина на силни успокоителни.

Адв. З. – Знаете ли за публикации във вестниците, по радиото? Имаше ли някакви здравословни проблеми през този период?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. Б. И. – Това най-много ни се отрази, защото в тези публикации го изкараха най-големият мафиот. Отрази се и на детето и на мен. Детето се стресира, когато излизаше пред блока да играе, другите деца го обиждаха заради баща му. Детето ми е в 7 клас, стана много затворено, дори от вкъщи не искаше да излиза, защото децата постоянно му се подиграваха. Нападаха ни отвсякъде с обиди, все едно мъжът ми е най-големият престъпник.

Имаше здравословни проблеми, пиеше успокоителни, трепереше постоянно, избиваше му пот, не спеше по цяла нощ. Когато ми посегна, бях стигнала до там да се разведем и всичко да приключи, защото си мислех, че аз му вредя повече, въпреки че си мислех, че го подкрепям. Просто много му се събра. Отделно и факта, че аз останах без работа.

Наложи се да се преместим в гр. К., нямахме избор. Това преместване се отрази на всички, но аз мислех най-вече за детето ни. Ново училище, нови деца, ново доказване, нови учители. Бяха ни обещали и работа, но отвсякъде му беше затворена вратата. Просто трябваше да оставим жилището, което купихме и да търсим някъде да работим. Преместихме се в гр. К., за да търсим работа и двамата, там живеем под наем. Ние изтеглихме кредит, за да си купим жилище в гр. Свиленград, като мислехме, че се установяваме там и детето ни учеше там.

Адв. З. – Това състояние колко време продължи, защото след като е отстранен, по-късно е и уволнен? Как му се отрази всичко това?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. Б. И. – Отрази му се много тежко. Това му е животът, той само това е работил след пет години висше военно училище. Работил е само за държавата, нищо друго не е работил! Как да му се отрази? Принуди се да работи в гр. К. като продавач-консултант, за да може по някакъв начин да спаси семейството и да има някакви доходи. Първата ни квартира беше с много висок наем и трябваше да се преместим, но се оказа, че училището на детето идва далече. Местихме се от квартира на квартира.

Адв. З. – Имало ли е моменти, в които той да е споделял, че иска да посегне на живота си?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. Б. И. – Да! Той спомена, че аз и В. , детето ни, ще бъдем по-добре без него, ще се отървем от него и на нас ще ни е по-лесно без него.

Въпрос на съда: Спомняте ли си кога се случи това, преди или след уволнението?           

СВИДЕТЕЛЯТ Д. Б. И. – Това се случи след уволнението. Надявахме се, че с отстраняването ще се докаже всичко, но не. Това не беше вече мъжът, за когото се омъжих. Той винаги е бил балансиран, здраво стъпил на краката си. Дори аз да съм леко разклатена, той винаги ми е давал подкрепа, силен мъж! Изведнъж аз трябваше да бъда силна, а аз не можех.

Не искаше да излиза в гр. Свиленград. Обаждаха му се приятелите да излезе на кафе, да се разсее, но той не искаше да излиза никъде. Стоеше само вътре, обикаляше от стая в стая, не беше същият. От стрес отзад на врата получи петна, червени, които започнаха да се разпространяват и към главата. Отделно от това започна да вдига и кръвно. Млад човек да вдига кръвно, не е нормално!

От три години сме в това положение и продължаваме. Казвам, че продължаваме, защото го възстановиха на работа, мислехме, че вече всичко е наред,но въпреки създалата се ситуация с Covid-19, той не спира да е в командировка. Не знам поради каква причина той е командирован постоянно в П., във В., в П., във В.. Той не се е прибрал вкъщи дори и след като е възстановен на работа, не знам на какво се дължи това. И пак не сме заедно! Всичко това му се отразява.

Адв. З. – Считате ли, че това  положение създава угроза за разпадане на вашия брак?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. Б. И. – Него постоянно го няма, а ние мислехме, че сме заедно вече, възстановен е на работа, доказа се, че няма никаква вина и изведнъж – командировки. Детето ни е в 7 клас, в пубертета, а аз винаги съм сама, когато то има нужда от баща, бащата е винаги в командировки!

Адв. З. – В.И. вземаше ли лекарства и кой му ги купуваше? На каква стойност?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. Б. И. – Да, взимаше успокоителни. Аз му ги купувах. За целия период бяха около 400 – 500 лева, но не съм ги смятала точно. Валериан, ксанакс, не помня всички лекарства, бяха много.

Адв. З. – Нямам други въпроси към свидетеля.

Гл. юрк. Р. – Лекарствата, които сте купували на съпруга си въз основа на какво сте ги купували? Заведохте ли го на лекар за това състояние, в което е бил? Помогнаха ли му тези хапчета?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. Б. И. – Как да го заведа на доктор, при условие, че когато беше отстранен, той нямаше нито здравни осигуровки, нито пари. Купувах му лекарства. В интернет четох за някакви успокоителни, за да мога по някакъв начин да му помогна. Той нямаше право да отиде на лекар, трябваше да плащаме на частно. Хапчетата понякога му помагаха, но в повечето случаи не са му помагали. Но нямаше право да вземе направление, за да отиде на лекар. Опитахме се, но трябваше да отидем на частно, за да потърсим помощ, но не можехме да си го позволим.

Гл. юрк. Р. – Нямам други въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам въпроси към свидетеля.

 

Адв. З. – Госпожо председател, във връзка с установените обстоятелства, че ищецът и семейството му са имали къща в гр.С., и че тя му е съпруга представям Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца. Моля да ги приемете, ако считате, че е необходимо.

Гл. юрк. Р. – Не виждам какво отношение има наличието на къща и брак, и други обстоятелства в случая.

Адв. З. – Представям също и Удостоверението за настоящ адрес, видно от което е, че Д. Б. И. е живяла през 2013 г. в гр. С., след което се е преместила да живее в  гр.К., но все още не си е сменила постоянния адрес.

Гл. юрк. Р. – Не възразявам да бъдат приети представените документи.

ПРОКУРОРЪТ – Не възразявам да бъдат приети представените документи.

 

Въпреки обстоятелството, че така посочените факти относно семейното положение и настоящия адрес на ищеца не се оспорват от ответната страна, за попълване на делото с доказателствен материал, съдът намира, че следва да приеме като доказателства представените в днешно съдебно заседание писмени такива от процесуалния представител на ищеца – адв. З..

Мотивиран така, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като писмени доказателство по делото: Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца изх. №77/14.01.2019 г. издадено на В.С.И. с ЕГН: ********** както и Удостоверение за настоящ адрес изх. №173/05.07.2013 г. издадено на Д. Б. И..

 

Адв. З. – Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

Гл. юрк. Р. – Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

 

За изготвяне на заключение по назначената по делото съдебно-психиатрична експертиза, съдът намира, че същото следва да бъде отложено за друга дата и час, като предлага на страните дата 15.09.2020 г.

 

Адв. З. – Госпожо съдия, през целия месец септември аз няма да съм в страната. Ще Ви помоля да отложите делото за по-късна дата.

 

С оглед изложеното от процесуалния представител на ищеца, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.10.2020 г. от 11:00 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Да се призове вещото лице, след внасяне на депозита и неговото поименно определяне от съда.

 

Заседанието приключи в 11:55 часа.

            Протоколът се изготви на 14.07.2020 година.

 

 

СЪДИЯ:

 

                                                                                                                            

Секретар: