П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 16.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на шестнадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ……………………..…

и прокурора Цвета Пазаитова …………………………………………….

сложи за разглеждане  адм.  дело № 532 по описа за 2020 г. … ………..

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ……………..………………...…

на именното повикване в 10:00 часа се явиха: ………………………..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А.М., редовно призован чрез процесуалния си представител, не се явява. Призовката, изпратена на посочения в жалбата адрес, е върната в цялост с отбелязване, че лицето е напуснало РПЦ – Харманли на 01.07.2020 г. В съдебно заседание се представлява от адв. И.С.К., назначен за негов процесуален представител  с разпореждане на съда от 07.07.2020 г. във връзка с допуснатата правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган в РПЦ- Харманли при Държавната агенция за бежанците при МС (Емил Гочев), редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от юрк. Х., надлежно упълномощена с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.  

СТРАНА Окръжна прокуратура – Хасково, редовно призовани, се представляват от прокурор Цвета Пазаитова.

Адв. К.  – Да се даде ход на делото.

Юрк. Х. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Докладва административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№3445/26.06.2020 г. под опис.

Докладва определение от 02.07.2020 г. за насрочване на делото и разпределение на доказателствената тежест.

Докладва уведомително писмо с вх.№3735/07.07.2020 г. за определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ.

Докладва определение от 07.07.2020 г. за назначаване на адв.К. за  процесуален представител на жалбоподателя.

Докладва разпореждане от 13.07.2020 г. за конституиране на ОП – Хасково като страна в производството по делото.

Адв. К. – Поддържам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания.

Юрк. Х. – Оспорвам жалбата. Да се приеме изпратената административна преписка. Представям и моля да приемете докладна записка вх.№495/03.07.2020 г. за чужденци, самоволно напуснали РПЦ – Харманли. Няма да соча нова справка за държава по произход, тъй като интервюиращият орган  приложил в преписката последната актуална и към този момент няма изменение в обстановката.

ПРОКУРОРЪТ –  Намирам жалбата за неоснователна. Моля да бъдат приети представените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

Адв. К. – Да се приеме днес представената докладна записка.

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна ще следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка и допълнително представената докладна записка от ответника, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№3445/26.06.2020 г.;  докладна записка вх.№495/03.07.2020 г. за чужденци, самоволно напуснали РПЦ – Харманли.

Адв. К. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Юрк. Х. – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят други искания за събиране на доказателства, намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. К. – Уважаема госпожо съдия, поддържам жалбата, нямам други доказателствени искания. Моля да бъде разгледано още един път личното състояние на М.А.М., в смисъл неговата религиозна принадлежност – мюсюлманин-сунит, което с оглед обстановката в Е. да бъде разгледано като невъзможност да бъде върнат там и да бъде приложен принципът за забрана за връщане, съобразно европейските норми.

Юрк. Х. – Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на М.А.М., гражданин на Е., срещу решението на интервюиращия орган като неоснователна и недоказана. Считам, че при постановяване на решението интервюиращият орган е спазил общите изисквания за законосъобразност на индивидуалните административни актове и специалните разпоредби на ЗУБ. Посочените причини са лични и икономически, които не попадат в предметния обхват на ЗУБ. Подробности съм изложила в писмени бележки, които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо председател, считам, че жалбата е неоснователна и като такава моля да бъде отхвърлена. Намирам, че решението на интервюиращия орган е правилно, законосъобразно, обосновано и мотивирано. С оглед мотивите на молителя, които са изцяло от личен и икономически характер, няма основания за приложение разпоредбите на ЗУБ, поради което моля да отхвърлите жалбата на М.А.М..

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 10:09 часа.

Протоколът се изготви на 16.07.2020 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: