П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 16.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на шестнадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………..………

и прокурора ………………………………………………………..………..

сложи за разглеждане адм. дело № 52 по описа за 2020 г. ……………

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 10:20 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Б.К., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв.Б. Д., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Община Хасково, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща представител. От пълномощник на същия - ст. юрк. В., е постъпила молба с вх.№3906/14.07.2020 г., в която заявява, че поради служебна ангажираност не може да се яви в съдебно заседание, но не възразява да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Т.Т., редовно призована, не се явява. От същата е постъпила молба с вх.№3908/14.07.2020 г., в която заявява, че поради краткия срок не е могла да изготви и представи заключение, като моли да й се даде възможност за това и делото да бъде отложено за по-късна дата.

Адв. Д. – Да се даде ход на делото.

Юрк. В. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв.Д. – Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключени по назначената съдебна експертиза.

Съдът намира, че на вещото лице следва да бъде дадена възможност да изготви заключение по назначената съдебно-оценителна експертиза, поради което ще следва да отложи делото за друга дата и

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.10.2020 г. от 10:30 часа, за която дата страните да се считат уведомени от днес.

Да се призове вещото лице.

Заседанието приключи в 10:25 часа.

Протоколът се изготви на 16.07.2020 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: