П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 16.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на шестнадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ……………………..…

и прокурора Цвета Пазаитова …………………………………………….

сложи за разглеждане  адм.  дело № 573 по описа за 2020 г. … ………..

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………..……………………...…

на именното повикване в 10:15 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.О., призован на посочения в жалбата адрес като призовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето е напуснало РПЦ – Харманли на 02.07.2020 г., не се явява. Същият е призован чрез процесуалния си представител адв.Г.Г. по ел. поща, като видно от върнатото в съда потвърждение, призовката е получена на 14.07.2020 г., т.е. не  е спазен 7-дневният срок преди датата на днешното съдебно заседание.

В съдебно заседание се явява адв.Г.Г., назначена за процесуален представител на жалбоподателя с разпореждане на съда от 13.07.2020 г. във връзка с допуснатата правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган в РПЦ- Харманли при Държавната агенция за бежанците при МС, нередовно призован като видно от върната призовка същата е връчена на 09.07.2020 г., т.е. не е спазен 7-дневният срок за призоваване преди датата на днешното съдебно заседание, се представлява от юрк. Х., надлежно упълномощена с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.  

СТРАНА Окръжна прокуратура – Хасково, се представлява от прокурор Цвета Пазаитова.

Адв. Г.  – Не възразявам против нередовното ни призоваване. Да се даде ход на делото.

Юрк. Х. – Не възразявам против нередовното ни призоваване. Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – С оглед изявленията на страните считам, че няма процесуални пречки да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва жалбата.

Докладва административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№3642/03.07.2020 г. под опис.

Докладва свое определение от 07.07.2020 г. за конституиране на страните  и разпределение на доказателствената тежест.

Докладва разпореждане от 13.07.2020 г. за конституиране на ОП – Хасково като страна в производството по делото.

Докладва уведомително писмо с вх.№3822/10.07.2020 г. за определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ.

Адв. Г. – Поддържаме жалбата и изложените в нея доводи за порочност на атакувания административен акт. Моля да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания.

Юрк. Х. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост изпратената административна преписка. Представям и моля да приемете докладна записка вх.№497/06.07.2020 г. за чужденци, самоволно напуснали РПЦ – Харманли. Няма да соча нова справка за държава по произход, тъй като интервюиращият орган  приложил в преписката последната актуална и към този момент няма изменение в обстановката в държавата по произход.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна. Моля да се приеме в цялост  административната преписка, както и представената в днешното съдебно заседание докладна записка. Нямам други доказателствени искания.

Адв. Г. – Да се приеме представената докладна записка.

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна ще следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка и допълнително представената докладна записка от ответника, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№3642/03.07.2020 г.;  докладна записка вх.№497/06.07.2020 г. за чужденци, самоволно напуснали РПЦ – Харманли.

Адв. Г. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Юрк. Х. – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят други искания за събиране на доказателства, намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Г. – Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отмените решението на интервюиращия орган на ДАБ по изложените в жалбата съображения, както и тези, които съм изложила в писмените бележки, които представям с препис за насрещната страна. Моля да върнете преписката на интервюиращия орган за уважаване на искането.

Юрк. Х. – Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на Б.О., гражданин на М., срещу решението на интервюиращия орган като неоснователна. Считам, че при постановяване на решението интервюиращият орган е спазил общите изисквания за законосъобразност на индивидуалните административни актове и специалните разпоредби на ЗУБ. Посочените причини за напускане на държавата по произход са лични и икономически, поради което считам, че жалбата е неоснователна. Подробности съм изложила в писмени бележки, които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо председател, считам, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, обосновано, мотивирано. Намирам, че правилно интервюиращият орган е приел, че няма основание за приложение на разпоредбите на ЗУБ, тъй като мотивите на жалбоподателя да напусне страната по произход са изцяло от личен и икономически характер. Въз основа на тези съображения моля да отхвърлите жалбата на Б.О. срещу решението на интервюиращия орган.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

Протоколът се изготви на 16.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: