П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 16.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на шестнадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………..………

и прокурора ………………………………………………………..………..

сложи за разглеждане адм. дело № 370 по описа за 2020 г. ……..……

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 10:26 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.Д., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ, гр. Хасково, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, се представлява от юрк.Д. С., редовно упълномощена по делото.

Юрк.С. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Юрк.С. – Представям и моля да се приеме като доказателство по делото постановление №305/19.12.2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход, в сила от 01.01.2018 г. Извлечението е от сайта на Министерството на труда и социалната политика. В оспорения акт е пресъздадено съдържанието на самото постановление, но е сгрешен номерът.

Съдът намира, че следва да приложи за сведение по делото днес представеното от ответната страна постановление №305/19.12.2017 г. на МТСП, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА за сведение по делото постановление №305/19.12.2017 г. на МТСП за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход, в сила от 01.01.2018 г.  

Юрк.С. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Юрк.С. – Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. За да придобие жалбоподателят право на социална пенсия трябва да отговаря на две изисквания – да има навършена 70-годишна възраст и доходът на член от семейството на лицето трябва да бъде по-малък от гарантирания минимален доход за страната и считам, че в пенсионното производство правилно е направена съпоставката между гарантирания минимален доход за страната и съответно дохода на жалбоподателя за една година преди навършване на 70 години, при което е установено, че на отговаря на второто условие за придобиване на право на пенсия. След като директорът на ТП на НОИ – Хасково е потвърдил разпореждането на пенсионния орган, считам, че е издал правилен и законосъобразен административен акт и моля да бъде потвърден. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

Протоколът се изготви на 16.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: