П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 16.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на шестнадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………..………

и прокурора ………………………………………………………..………..

сложи за разглеждане адм. дело № 444 по описа за 2020 г. ……………

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 10:30 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Т.А., редовно призован чрез адв.М.Т., не се явява. Същият се представлява от адв.М.Т., надлежно упълномощен с пълномощно, представено към жалбата.

ОТВЕТНИКЪТ Директор ОД на МВР-Хасково, редовно призован, се представлява от юрк.С. С., надлежно упълномощен с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

Адв.Т. – Да се даде ход на делото.

Юрк.С. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва жалбата.

Докладва представената административна преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№3257/19.06.2020 г.

Докладва свое определение от 24.06.2020 г. за конституиране на страните и разпределение на доказателствената тежест.

Адв.Т. – Поддържаме жалбата. Да се приеме изпратеното дисциплинарно производство. Считам, че делото не е изяснено от фактическа страна, тъй като в обстоятелствената част на обжалваната заповед наказващият орган сочи, че А.Т.А. има наложено едно дисциплинарно наказание. Твърдим, че тази констатация е невярна. Действително със заповед №272з-757/03.04.2018 г. на директор на ОДМВР - Хасково на А.Т.А. е било наложено дисциплинарно наказание, но то е отменено с решение по адм. дело №528/2018 г. по описа на АдмС – Хасково. Доколкото в материалите по така представената дисциплинарна преписка липсват данни относно какво е това наложеното наказание, по коя заповед, моля да изискате от ОДМВР – Хасково информация за наложените дисциплинарни наказания на А.Т.А.. Считаме, че това е елемент от обстоятелствената част на заповедта и при преценка на цялостното поведение на служителя е отчетно, че той именно има наложено дисциплинарно наказание. Това не отговаря на истината.

Юрк.С. – Поддържам така издадената заповед за наложено дисциплинарно наказание и възразявам срещу жалбата. Моля да бъдат приети като доказателства по делото представените с административната преписка документи.

По отношение на направеното искане от адвоката на жалбоподателя – към момента на приключване на дисциплинарната проверка и издаване на обжалваната заповед ОДМВР – Хасково не е разполагало с информация относно това дали е отменено това наказание. По тази причина е издадена кадровата справка, която е приложена към настоящото производство, в която фигурира, че на А. Т. А. е налагано дисциплинарно наказание. От друга страна считам, че този факт не е от съществено значение в настоящото производство поради факта, че определеното дисциплинарно наказание е в неговия минимум. Дори е да е отменено това наказание няма да се отрази на обстоятелствата и на фактите, които би приел административнонаказващият орган за да определи съответното наказание.

Дисциплинарното наказание е във връзка с неизпълнение на разпореждане на прекия ръководител. Разпореждането е в писмен вид, изписано е във вид на резолюция върху самото писмо, което му е дадено за отработване.

Адв.Т. – Може ли да уточните кое е писмото и представено ли е по преписката, тъй като на практика има представени две писма – едното има резолюция, другото е получено на 02-ри март?

Юрк.С. – Предполагам, че е от 16.03., четейки заповедта.

Адв.Т. – Моля да задължите ответника да уточни кое разпореждане не е изпълнено, защото не стана ясно в днешното съдебно заседание. Другото ми питане е относно кадровата справка. Аз не видях в преписката кадрова справка и в нея да има изброено/изброени наказания. Искането ми е да се представи кадрова справка за наложените наказания.

Юрк.С. – В момента не мога да взема становище.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№3257/19.06.2020 г. Също така съдът намира за основателни доказателствените искания, направени от процесуалния представител на жалбоподателя, поради което следва да уважи същите като задължи ответника в срок до следващото съдебно заседание да допълни административната преписка като представи по делото: кадрова справка относно служителя А.Т.А. – полицейски инспектор в звено „пътен контрол“ към сектор „ОП“  при РУ Димитровград, за наложени дисциплинарни наказания, данни за отмяна на наложените дисциплинарни наказания (ако е имало такива), основанията за това, акта, както и данни относно това в кой момент актът за отмяна на дисциплинарното наказание е станал известен на ответника; данни за издаденото писмено разпореждане, което жалбоподателят не е изпълнил и поради което му е наложено дисциплинарно наказание. Водим от което съдът 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№ 3257/19.06.2020 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващото съдебно заседание да представи по делото:

 - кадрова справка относно служителя А.Т.А. – полицейски инспектор в звено „пътен контрол“ към сектор „ОП“  при РУ Димитровград, за наложени дисциплинарни наказания, данни за отмяна на наложените дисциплинарни наказания (ако е имало такива), основанията за това, акта, както и данни относно това в кой момент актът за отмяна на дисциплинарното наказание е станал известен на ответника;

 - данни за издаденото писмено разпореждане, което жалбоподателят не е изпълнил и поради което му е наложено дисциплинарно наказание.

Адв.Т. – Нямам други доказателствени искания.

Юрк.С. – Нямам други доказателствени искания.

За събиране на доказателства съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата и час, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.10.2020 г. от 10:15 часа, за която дата страните да се считат уведомени от днес.

Заседанието приключи в 10:42 часа.

Протоколът се изготви на 16.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: