П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 21.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ……………………..…

и прокурора Делчо Лавчев ……………………………………………….

сложи за разглеждане  адм.  дело № 534 по описа за 2020 г. … ………..

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ………………………...…

на именното повикване в 09:00 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.Л., редовно призован, не се явява. Същият се представлява от адв. Г.В.Д., назначен за негов процесуален представител с разпореждане на съда от 02.07.2020 г. във връзка с допуснатата правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган при Държавната агенция за бежанците (П. Р.), редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от ст.юрк.Х., надлежно упълномощена с пълномощно, представено днес.  

СТРАНА Окръжна прокуратура – Хасково, редовно призовани, се представляват от прокурор Делчо Лавчев.

Адв. Д.  – Да се даде ход на делото.

Юрк. Х. – моля за ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв. Д. – Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания.

Юрк. Х. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост административната преписка. Представям и моля да приемете докладна записка за самоволно напуснали РПЦ – Харманли чужденци с вх.№507/10.07.2020 г. нова справка за държава за произход няма да соча, тъй като интервюиращият орган е използвал последната актуална за държавата по произход.

ПРОКУРОРЪТ –  Жалбата е допустима. Относно нейната основателност ще взема становище след приключване на съдебното дирене. Да се приемат представените по делото доказателства, включително и представените в днешното съдебно заседание. Нямам други доказателствени искания.

Адв. Д. – да се приеме днес представената докладна записка.

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна ще следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка и допълнително представената докладна записка от процесуалния представител на ответника, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, представена от ответника с писмо вх.№ 3448/26.06.2020 г. – от лист 8 до лист 52 от делото; докладна записка за самоволно напуснали РПЦ – Харманли чужденци с вх.№507/10.07.2020 г.

Адв. Д. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Юрк. Х. – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят други искания за събиране на доказателства, намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата и отмените решението на интервюиращия орган. Считам, че с оглед събраните по делото доказателства жалбата е основателна. Поддържам изцяло изложените в нея съображения. От нея става ясно, че за моя доверител причините да напусне страната си са свързани с наличието на заплаха за живота и сигурността му, нестабилната политическа обстановка в М., както и сериозни нарушения на правата на човека, в разследването на които властите нямат успех, за което свидетелства и справката за актуалната обстановка в М., предоставена от ДАБ при МС. В резултат на страха от отправените заплахи от представители на организирана престъпност, имайки предвид ширещата се корупция и нарушаване на човешките права и липсата на адекватна намеса на органите на държавната власт, моят доверител е принуден да избяга. Административният орган не е разгледал поотделно и в тяхната съвкупност изложените от М.И.Л. факти. Поради това считам, че са налице обстоятелствата, визирани в чл.9, ал.1, т.1 и т.3 от ЗУБ. Моля в този смисъл за Вашето решение.

Юрк. Х. – Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на М.И.Л., гражданин на М., срещу решението на интервюиращия орган като неоснователна и недоказана. Считам, че при постановяване на своето решение интервюиращият орган е спазил общите изисквания за законосъобразност на индивидуалните административни актове, както и специалните разпоредби на ЗУБ. Преценени са всички правнозначими факти, свързани с личното положение на жалбоподателя в държавата му по произход М. като считам, че не са допуснати посочените в жалбата нарушения на закона. Подробности съм изложила в писмени бележки, които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо председател, считам, че индивидуалният административен акт е правилен и законосъобразен, с оглед на което моля да отхвърлите депозираната срещу него жалба като неоснователна.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 09:05 часа.

Протоколът се изготви на 21.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: