П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 21.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане адм. дело № 536 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.К.М., не се явява. Изпратената до същия призовка е върната в цялост с отбелязване, че по данни на служител в РПЦ – Харманли лицето е напуснало на 03.07.2020 г. За него се явява назначеният му процесуален представител адв. С..

ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ДАБ РПЦ - ХАРМАНЛИ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от ст. юрк. М. Х., надлежно упълномощена с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

            ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО се явява прокурорът Николай Гугушев.          

По хода на делото:  

Адв. С. – Госпожо Председател, считам, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото.

Ст.юрк. Х. - Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                       

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба от М.К.М. против Решение № УПХ-56/23.06.2020 г. на Интервюиращ орган в РПЦ – Харманли на ДАБ при МС.

Докладва се придружително писмо вх.№3450/26.06.2020г., с което е изпратена административната преписка по издаване на оспореното решение.

 

Адв. С. – Госпожо Председател, поддържам подадената жалба по изложените в нея доводи и съображения относно незаконосъобразността на постановеното решение. Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

Ст.юрк. Х. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да бъде приета в цялост изпратената административна преписка. В днешното съдебно заседание представям и моля да приемете Докладна записка за самоволно напуснали РПЦ – Харманли чужденци с вх. № 495/03.07.2020 г. Справка за държава на произход няма да представям, тъй като интервюиращият орган е използвал последната актуална за държавата по произход на жалбоподателя и няма изменения в ситуацията там. Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приеме административната преписка, както и представеното от процесуалния представител на ответника в днешното съдебно заседание писмено доказателство. Нямам други доказателствени искания.

Адв. С. – Да се приеме днес представената докладна записка.

 

Съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъдат приети изпратената с придружително писмо вх.№3450/26.06.2020 г. административна преписка по издаване на оспореното решение, както и днес представената от процесуалния представител на ответника докладна записка за самоволно напуснали РПЦ – Харманли чужденци с вх. № 495/03.07.2020 г. и като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на нови доказателства, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което следва да бъде даден ход по същество.

 

Мотивиран от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото следните документи: Решение за настаняване №259/24.06.2020 г. с рег. УП-15558/24.06.2020 г.; Решение №УПХ-56/23.06.2020 г. на Интервюиращ орган на ДАБ при МС (В.Д.); Справка вх. №МД-325/16.06.2020 г. от Дирекция "Международна дейност" на ДАБ при МС, относно: Египет; Заповед №РД05-210/23.03.2016 г., на основание чл.48, ал.1, т.10 от ЗУБ на Председател на ДАБ при МС; Протокол с peг. №УП-15558/11.06.2020 г. от проведено интервю с М.К.М.; Регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна закрила №826019699, издадена на 10.06.2020 г.; Писмо с рег. №УП-15558/11.06.2020 г. от Директор на РПЦ – Харманли към ДАБ при МС до Директора на Специализирана Дирекция „М“ – ДАНС; Докладна записка с рег. №УП-15558/11.06.2020 г., относно: Промяна на семеен статус на М.К.М.; Декларация на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗУБ с рег. №УП15558/10.06.2020 г.; Информация за обработване на лични данни на чужденци, търсещи международна закрила с рег. №УП-15558/10.06.2020 г.; Декларация за съгласие с рег. №УП-15558/10.06.2020 г. от М.К.М.; Покана за провеждане на интервю с рег. №УП-15558/10.06.2020 г. до М.К.М.; Приложение към регистрационен лист с peг. УП-15558/10.06.2020 г.; ЕВРОДАК - дактилоскопна карта с peг. УП-15558/10.06.2020 г.; Решение за настаняване №230/10.06.2020 г. с рег. УП-15558/10.06.2020 г.; Информация за задълженията на чужденците, настанени в центровете на ДАБ с peг. УП-15558/10.06.2020 г.; Допълнение към указания за правата и задълженията на чужденците, подали молба за международна закрила в Република България във връзка с чл.29, ал.1, т.2 от ЗУБ с peг. УП-15558/10.06.2020 г.; Указания относно реда за подаване на молба за международна закрила, за процедурата, която ще следва за правата и задълженията на чужденците, подали молба за закрила в Република България с рег. УП-15558/10.06.2020 г. ведно със Списък на организации, работещи с бежанци и чужденци, подали молба за статут с приемни в ДАБ при МС; Указания относно компетентния орган по предоставяне на убежище, статут на бежанец и хуманитарен статут, пребиваване в Република България с рег. УП-15558/10.06.2020 г.; Регистрационен лист на М.К.М. с рег. УП-15558/10.06.2020 г.; Молба за закрила вх.№430/10.06.2020 г. и рег. УП-15558/10.06.2020 г. от М.К.М. до ДАБ при МС; Молба за закрила на арабски език с рег. УП-15558/10.06.2020 г. от М.К.М. до ДАБ при МС, чрез ДМ - МВР; Заповед рег. №5386з-52/13.05.2020 г. на Началник ОДМВР – Пловдив, сектор „Миграция“, относно: Краткосрочно настаняване на чужденец в обособено за тази цел звено на специален дом за временно настаняване на чужденци към Дирекция „Миграция“; Идентификационен формуляр рег. №10545р-7601/03.06.2020 г.; Амбулаторен лист рег.№884 и рег. УП-15558/10.06.2020 г. издаден на М.К.М.; Приемо-предавателен протокол рег. №105450-911/09.06.2020 г. и Докладна записка вх. №495/03.07.2020 г., относно: Чужденците потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ – Харманли.

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. С. - Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата на доверителя ми и да отмените процесното решение на ДАБ, с което на същия е било отказано предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен такъв. Считам жалбата за подробна и детайлна относно допуснатите законови нарушения. Считам, че административният орган незадълбочено е тълкувал настоящата бежанска история, с което е нарушил чл. 75, ал. 2 от ЗУБ. Моля за предоставяне на препис от протокола от настоящото съдебно заседание.

Ст.юрк. Х. - Уважаема госпожо административен Съдия, моля да отхвърлите жалбата на М.К.М. - гражданин на Е. срещу решението на интервюиращия орган, като неоснователна и недоказана. В постановеното решение са спазени изискванията за законосъобразност на индивидуалните административни актове и специалните разпоредби на ЗУБ. Посочените причини от жалбоподателя са лични и икономически, които правилно са оценени от интервюиращия орган, че не попадат в приложното поле на ЗУБ. Подробности съм изложила в писмени бележки, които представям и моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо административен Съдия, становището ми е, че оспореният административен акт се явява изцяло законосъобразен, поради което пледирам да отхвърлите подадената срещу него жалба като неоснователна.

 

Да се издаде препис от протокола на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

            Заседанието приключи в 10:05 часа.

            Протоколът се изготви на 21.07.2020 година.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ:

 

                                                                                                         

Секретар: