П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 21.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова……..………………………..………..…..

и прокурора ……………………..…..……………….………………………………………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 562 по описа за 2020 година ………..………....…

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………...…....…...……….……...………….

на именното повикване в 09.45 часа се явиха:……………………………………………

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.Г., редовно призован за днешното съдебно заседание чрез процесуален представител по електронна поща, с върнато потвърждение на 07.07.2020г., не се явява. За него се явява адв. Д., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел СДВНЧ – Любимец при Дирекция „Миграция“ – МВР, редовно призован за днешното съдебно заседание с призовка №3478 връчена на 09.07.2020г., не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва: По делото е постъпила писмена защита с вх.№4012/20.07.2020г., копие от която се връчи  на процесуалния представител на жалбоподателя. В същата се сочи липса на възражение по даване ход на делото в отсъствие на ответната страна, оспорва се жалбата и се излага становище по съществото на спора.

Адв. Д. – Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалба от К.Г.Г., насочена срещу Заповед № 10545з-170/15.06.2020г. на Началник отдел СДВНЧ – Любимец при Дирекция „Миграция“ – МВР.

Адв. Д. – Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените писмени доказателства с административно-наказателната преписка и представената за днешното съдебно заседание Писмена защита.

Нямам искания за събиране на доказателства. Преписката е достатъчно пълна, поради което не поддържам искането за събиране на гласни доказателства.

Съдът намира, че към доказателствата по делото следва да бъдат приети писмените документи във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпила с писмо вх.№3559/01.07.2020г.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА към доказателствата по делото писмените документи във вид на заверен препис под опис от 50 пункта /находящи се от л.5 до л.83 по делото/, представени с писмо вх.№3559/01.07.2020г.

Съдът като взе предвид че страните не правят други доказателствени искания, намира делото за изяснено от фактическа и правна страна, водим от което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Д. –  Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалваната заповед на Началник отдел СДВНЧ – Любимец при Дирекция „Миграция“ – МВР, с която на доверителя ми К.Г.Г. е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ в максимално предвидения от закона размер, а именно за 6 месеца. Считам, че въпреки обемната дисциплинарна преписка, не са представени доказателства в достатъчна степен относно виновността на доверителя ми. Същия е бил заблуден от служителя П. Х., че е бил преназначен като усиление на пост №14, който се намира извън „Специален дом за временно настаняване на чужденци“ и поради тази причина доверителят ми не е съобщил, нито на оперативния дежурен на частта, нито на преките си началници, че П. Х. е напуснал пост №5, където е бил инструктиран и назначен. Вината на доверителя ми е единствено в това, че е бил назначен като старши на наряда.

Подробни доводи и правни изводи предлагам в писмена защита, която моля да приемете. Моля също така, ако отмените обжалваната заповед, да присъдите на доверителя ми направените от него разноски пред настоящата съдебна инстанция. Представям списък с разноските.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 09.53 часа.

Протоколът се изготви на 21.07.2020г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: