П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 21.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова ..…..………………………..………..…..

и прокурора ……………………..…..……………….………………………………………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 393 по описа за 2020 година ……..………..……..

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………. .…....…...……….…………...…….

на именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.М.М., редовно призован за днешното съдебно заседание чрез процесуален представител, не се явява. В съдебно заседание се представлява от адв.С., с пълномощно по делото.

                        ОТВЕТНИКЪТ Община Хасково, редовно призован за днешното съдебно заседание по ел.поща с върнато потвърждение на 11.06.2020г., се представлява от ст.юрк. В., редовно упълномощена с пълномощно представено днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – София, редовно призовани за днешното съдебно заседание по ел.поща с върнато потвърждение на 11.06.2020г., не изпращат представител.

Съдът докладва: Постъпило е становище вх.№3869/14.07.2020г.,ведно с пълномощно на юрк. По. да представлява заинтересованата страна, копие от което се връчи на процесуалния представител на жалбоподателя. В становището се сочи неоснователност на жалбата, като се иска същата да бъде оставена без уважение, а оспореното решение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Адв. С. – Да се даде ход на делото.

Юрк. В. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                        О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалба от М.М.М., насочена срещу Решение по т.6 от Протокол №7/29.01.2019г., позиция №2  касаеща ПИ №68692.36.19, на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Хасково, взето на заседание проведено на 04.09.2018г.

Адв. С. – Поддържам жалбата, с едно уточнение, че протокола и позицията са верни, но заседанието на Комисията по чл.210 от ЗУТ е проведено на 29.01.2019г., като моля са счетете, че това е вярната дата. Допусната е техническа грешка в жалбата, която не променя нейното същество. Да се приемат представените с жалбата доказателства, доколкото в определението на съда по делото сте ни указали, че не сочим доказателства, че имота посочен в решението е собственост на моя доверител. С жалбата сме представили НА/на л.6 по делото/, както и скица. Да се приемат като доказателства и представената преписка от Община Хасково.

Юрк. В. – Оспорвам подадената жалба. Да се приеме представената от Община Хасково преписка, както и доказателствата приложените към жалбата. В допълнение към преписката представям Заповед№1731/21.11.2019г. на Кмет на Община Хасково, с която е определена комисия, която да заседава по чл.210 от ЗУТ.

 Адв. С. – Запознат съм от предходни дела – да се приеме.

Съдът намира, че следва да бъдат приети като писмени доказателства по делото приложените към жалбата такива в заверен вид, както и тези представени от административния орган и приложени към писмо вх.№2179/11.05.2020г. в заверен вид, представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, както и представената днес Заповед№1731/21.11.2019г. на Кмет на Община Хасково.

Водим от горната, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА към доказателствата по делото: Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №36, том III, рег.№2840, дело №371 от 2014г.; Скица №Ф02873/03.12.2014г. на имот №036019 в землище с.Стамболийски; Решение №584/18.07.2016г. на МС; Писмо до „ЕСО“ ЕАД изх.№АУ 14-8/13.04.2018г.; Писмо изх.№53 Е-450-2/14.04.2020г. до М.М.; Известие за доставяне с отбелязана дата на получаване 18.03.2020г.; Решение №870 от заседание на Общински съвет – Хасково Протокол №44 от заседание на ОбС проведено на 29.03.2019г.; Писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД рег. индекс:53 Е-540-1#3/26.03.2019г.; Писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД рег. индекс:53 Е-540-1/16.01.2019г.; Писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД рег. индекс:53 Е-450-1/21.06.2019г.; Заповед №1387/12.11.2015г. на Кмет на Община Хасково; Заповед №104/13.01.2014г. на Кмет на Община Хасково; Заповед №240/17.02.2011г. на Кмет на Община Хасково; Протокол №7/29.01.2019г. на Комисия за определяне на еднократните обезщетения, относно сервитутите за право на прокарване и преминаване през поземлени имоти; Експертна оценка, сервитутно право върху поземлени имоти землище с.Стамболийски, ведно с 6 бр. приложения / от л.40 до л.57 по делото/;Регистър на засегнатите имоти в землище с.Стамболийски от сервитут на електропровод; Регистър на засегнатите имоти в землище с.Стамболийски от  площадки на ел.стълбове на електропровод; Регистър на засегнатите имоти - частна собственост в землище с.Стамболийски ; Регистър на засегнатите имоти - частна собственост в землище с.Стамболийски от  площадки на ел.стълбове на електропровод; Регистър на засегнатите имоти –общинска собственост в землище с.Стамболийски, от сервитут на електропровод; Регистър на засегнатите имоти –общинска собственост в землище с.Стамболийски, от площадки на ел.стълбове на електропровод; Регистър на засегнатите имоти – земи по чл.19(ВСО) в землище с.Стамболийски от сервитут на електропровод; Регистър на засегнатите имоти – земи по чл.19(ВСО) в землище с.Стамболийски от площадки на ел.стълбове на електропровод; Регистър на засегнатите имоти Държавна собственост(ДПФ) в землище с.Стамболийски от сервитут на електропровод; Регистър на засегнатите имоти Държавна собственост(ДПФ) в землище с.Стамболийски площадки на ел.стълбове на електропровод; Регистър на засегнатите имоти – Горски фонд/общинска собственост/ от сервитут на електропровод в землище с.Стамболийски; Регистър на засегнатите имоти – Горски фонд/общинска собственост/ в землище с.Стамболийски от площадки на ел.стълбове на електропровод;  Баланси на територията; координатен регистър в землище гр.Хасково/от л.98 до л.110  по делото/ и 2бр. скици/ на л.111, и л.112 по делото/, както и Заповед№1731/21.11.2019г. на Кмет на Община Хасково.

Адв. С. – Имам доказателствени искания, доколкото делото е неизяснено от фактическа страна, моля да допуснете назначаване на съдебно-оценителна експертиза, с вещо лице лицензиран експерт оценител на земеделски земи и трайни насаждения, който след като се запознае с жалбата, административната преписка и доказателствата по делото, посети на място процесния имот и съобрази характеристиките му – вид, местонахождение, размер на целия имот /респективно размера на сервитута/, собствениците и/или титулярите на други вещни права, изследва пазара на земеделски земи в района, посети Община Хасково и Служба по вписванията при Агенция по вписвания – Хасково и при спазване на изискванията по чл.64 и чл.65 от ЗЕ, във вр. с чл.210 и чл.215 от ЗУТ и Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, да изготви заключение по следния въпрос:

Каква е пазарната стойност на еднократното обезщетение за възникналото сервитутно право, за изграждане и преминаване на трасето на далекопровод за обект: Нова въздушна електропроводна линия от П/СТ „Марица-Изток“ – П/СТ „Неа Санта“ върху собствения на М.М.М. имот?

Юрк. В. – Нямам възражения по така направеното доказателствено искане.

Като взе предвид направеното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане, съдът намира същото за относимо към предмета на спора и допустимо, предвид което следва да бъде уважено, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-оценителна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с жалбата, административната преписка и доказателствата по делото, посети на място процесния имот и съобрази характеристиките му – вид, местонахождение, размер на целия имот /респективно размера на сервитута/, собствениците и/или титулярите на други вещни права, изследва пазара на земеделски земи в района, посети Община Хасково и Служба по вписванията при Агенция по вписвания – Хасково и при спазване на изискванията по чл.64 и чл.65 от ЗЕ, във вр. с чл.210 и чл.215 от ЗУТ и Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, да изготви заключение по следния въпрос:

Каква е пазарната стойност на еднократното обезщетение за възникналото сервитутно право, за изграждане и преминаване на трасето на далекопровод за обект: Нова въздушна електропроводна линия от П/СТ „Марица-Изток“ – П/СТ „Неа Санта“ върху собствения на М.М.М. имот?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, като по поименното определяне на вещото лице съдът ще се произнесе след като по делото постъпят доказателства за внесен депозит.

                        За изготвяне на експертиза ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.10.2020г. от 09.45 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Вещото лице да се призове след като по делото постъпят доказателства за внесен депозит.

                        Заседанието приключи в 10.25 часа.

                        Протоколът се изготви на 21.07.2020 година.    

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: