П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 21.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова……..………………………..………..…..

и прокурора ……………...……..…..……………….………………………………………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 805 по описа за 2019 година…..……….……...…

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………...…....…...……….…………...…….

на именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Ф.Б., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява.  В съдебно заседание се представлява от адв.Ч., с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА“ – ПЛОВДИВ, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща представител.

Съдът докладва: Постъпила молба вх.№3888/14.07.2020г. от процесуален представител на ответната страна. В същата се изразява становище, че не се възразява по даване ход на делото в отсъствие на ответника, но се възразява при постъпила съдебно-счетоводна експертиза, същата да бъде изслушвана предвид неспазване на законоустановения 7-дневен срок. Сочи се липса на доказателствени искания, а при направени такива от страна на жалбоподателя, се иска възможност за запознаване със същите и изразяване на становище, и евентуално за ангажиране на допълнителни доказателства във връзка с тях. В случай, че съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, се моли за ход по същество, като се излага становище по съществото на спора, прави се искане за предоставяне на срок за писмени бележки.

Адв. Ч. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпила молба вх.№4006/17.07.2020г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която се иска да се приеме като доказателство по делото изготвена от адв.Ч. икономическа справка, относно размера на получените парични преводи и наложени платежи съгласно Таблица №1 от приетата по делото съдебно-графологична експертиза.

Адв. Ч. – Поддържам това искане. С оглед заявената молба от ответната страна, считам, че следва представената от мен молба вх.№4006/17.07.2020г. да бъде изпратена на ответника за становище, дали оспорва или приема сумите по така записаните Приходни касови ордери и Разписки за получени суми, които са по заключението на вещото лице, като размер. Съгласно становището на ответника ще взема отношение. За относимо доказателство считам и справка за минималната работна заплата с посочен и нормативния акт за кога е била валидна. Справката е от официалния сайт на НОИ, където е посочено и постановлението на МС. Представям я и моля да я приемете. Това ще е относимо, относно наличието на обстоятелството дали са налице предпоставки по чл.122 от ДОПК за извършване на ревизия по този ред и това, което оборваме в РА.

Към настоящия момент оттеглям доказателственото искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза от предходното съдебно заседание. След становище на ответната страна, че оспорва сумите по молбата, тогава ще имам право да направя това искане отново.

Като взе предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя, че поддържа искането направено с молба вх.№4006/17.07.2020г., както и предвид направеното в днешно съдебно заседание искане за приемане към доказателствата по делото на изготвена от адв.Ч. справка, за размера на минималната работна заплата в периода от 01.01.2003г. до 01.01.2019г., и с оглед становището на процесуалния представител на ответника изразено в молба вх.№3888/14.07.2020г., съдът намира, че не следва да се произнася в днешно съдебно заседание по приемане към доказателствата по делото на така представените писмени документи, а следва да даде възможност на ответната страна да се запознае със същите и вземе становище по направеното доказателствено искане, след което съдът ще се произнесе по същото. Намира, че следва да отмени свое Определение от 26.05.2020г. за допускане изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза с поставени в същото съдебно заседание въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя. Намира за необходимо също така, на основание чл.171, ал.4 от АПК, да укаже на жалбоподателя, че доколкото ревизията е извършена на основание чл.122 от ДОПК, фактическите констатации в Ревизионния акт се считат за верни до тяхното оборване. В тази връзка, ако се оспорва размера на облагаемия оборот възприет от органа в РА, в тежест на жалбоподателя е да обори тази констатация, а процесуалния способ за това е чрез предприемане на съответните доказателствени искания, насочени към приетите по делото доказателства и чрез изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, като на жалбоподателя следва да се даде възможност, във връзка с така дадените указания за разпределение на доказателствената тежест, да предприеме съответната доказателствена активност с нарочна писмена молба, която да бъде разменена с ответната страна за становище.

Предвид горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ свое Определение от 26.05.2020г. за допускане изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза с поставени в същото съдебно заседание въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя.

ДА СЕ ИЗПРАТИ на ответната страна копие от молба вх. №4006/17.07.2020г. на процесуалния представител на жалбоподателя, както и копие на справка изготвена от адв.Ч. за минималната работна заплата за годините 2003г. – 2019г., като ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна да се запознае със същите и вземе становище в 7-дневен срок от съобщаването по направеното доказателствено искане за приемането им към доказателствата по делото.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че доколкото ревизията е извършена на основание чл.122 от ДОПК, направените фактически констатации в Ревизионния акт се считат за верни до тяхното оборване. В тази връзка, в случай на оспорване размера на облагаемия оборот възприет от органа в РА, в тежест на жалбоподателя е да обори тези констатации, като процесуалния способ за това е чрез предприемане на съответните доказателствени искания, насочени към приетите по делото доказателства и чрез изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя във връзка с така дадените указания за разпределение на доказателствената тежест, да предприеме съответната доказателствена активност с нарочна писмена молба до датата на следващото съдебно заседание.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.10.2020г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 11.14 часа.

Протоколът се изготви на 21.07.2020 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: