П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 21.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова……..………………………..………...…..

и прокурора  Николай Гугушев ……………..…..……………….………………..………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 565 по описа за 2020 година ………………….…..

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………...…....…...……….……............…….

на именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Б., редовно призован за днешното заседание чрез назначеният му процесуален представител, не се явява. Призовката изпратена до съшия в РПЦ –Харманли се е върнала в цялост с отбелязване, че лицето е напуснало РПЦ-Харманли на 01.07.2020г.  В съдебно заседание се представлява от адв. Т.Т., назначена за процесуален представител на жалбоподателя с Определение на съда от 09.07.2020г.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган при Държавната агенция за бежанците при МС (Е. Ч.), редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от ст.юрк. Х., с пълномощно представено днес.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО се явява прокурор Николай Гугушев.

Адв. Т. – Да се даде ход на делото.

Ст.юрк. Х. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата на А.Б. - гражданин на ***, насочена срещу Решение №УПХ - 58/25.06.2020г. на Интервюиращ орган при ДАБ – МС.

Докладва и постъпилата с вх.№3596/02.07.2020г. административна преписка изпратена от органа под опис в заверен вид.

Адв. Т. – Поддържам жалбата.  Моля да бъдат приети като доказателства по делото съдържащите се в преписката документи. Нямам доказателствени искания.

Ст.юрк. Х. – Считаме  жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост административната преписка. Представям и моля да приемете Докладна записка за напуснали РПЦ – Харманли чужденци с вх.№495/03.07.2020г. Справка за държава по произход няма да представя, тъй като Интервюиращия орган е използвал последната актуална справка за държава по произход и няма данни за изменение на политическата и икономическа обстановка. Нови доказателства няма да соча.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да приемете представената от административния орган преписка, както и днес представената Докладна записка. Нови доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

Адв. Т. – Да се приеме докладната записка.

Съдът, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от административния орган писмени такива, във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили с писмо вх.№3596/02.07.2020г., както и представената днес Докладна записка за напуснали РПЦ – Харманли чужденци с вх.№495/03.07.2020г.

 Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото, представените от административния орган  писмени такива, във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили с писмо вх.№3596/02.07.2020г. по опис от 27 пункта/находящи се от л.4 до л.44 по делото/, както и Докладна записка за напуснали РПЦ – Харманли чужденци с вх.№495/03.07.2020г. 

Съдът, като взе предвид, че страните не правят други доказателствени искания, намери делото за изяснено от фактическа и правна страна, предвид което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Т. – Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и отмените Решение №УПХ - 58/25.06.2020г. на Интервюиращ орган при ДАБ – МС като незаконосъобразно, поради нарушение в административно-производствените правила и материално-правните разпоредби на закона. Моля за препис от протокола и Определението за назначаването ми за процесуален представител от 09.07.2020г.

 Ст.юрк. Х. – Моля да отхвърлите жалбата на А.Б., срещу решението на Интервюиращия орган като неоснователна и недоказана. Считам, че при постановяване на своето решение Интервюиращият орган е спазил общите изисквания за законосъобразност на индивидуални административни актове, както и специалните разпоредби на ЗУБ. Преценени са всички правно значими факти свързани с личното положение на жалбоподателя в държавата му по произход, като считам, че не са допуснати посочените в жалбата нарушения. Подробности съм изложила в писмени бележки, които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо Административен Съдия, моето становище е, че оспорения административен акт се явява законосъобразен и обоснован, поради което пледирам да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Да се издаде на адв. Т. препис от Определение от 09.07.2020г.

Заседанието приключи в 09.42 часа.

Протоколът се изготви на 21.07.2020г.

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: