П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 16.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове:        

 

                                  

При участието на секретаря Дорета Атанасова

и  прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 434 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Ива Байнова

на именното повикване в 09.47 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.А., редовно призован,  не се явява. За него се явява адв. З., с приложено по делото пълномощно.

                        ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА ДИРЕКТОР на ТП на НОИ - ХАСКОВО, редовно призован, се представлява от главен юрисконсулт З., надлежно упълномощена.

                        Адв. З. – Моля да се даде ход на делото.

                        Юриск. З. - Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се жалбата.

                        Адв. З. – Госпожо Съдия, заявявам, че поддържам жалбата с изложените в нея съображения, като към изложеното добавям и необоснованост на обжалвания административен акт. Твърдим, че щом към датата на отпускане на пенсията осигуряването на жалбоподателя не е било прекъснатото или прекратено, а той е продължил да подава в срок Декларация обр. № 1 и да внася също в срок дължимите си осигурителни вноски, той не губи осигурителните си права и следователно неподаването на Декларация образец ОКД 5 не прекъсва осигуряването при придобиване правото на пенсия.

                        По отношение на доказателствата, да се приеме изпратената от ответника административна преписка, с всички съдържащи се в нея документи. Ще направя и искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза със задачи, които ще посоча след становището на ответника.

           Юриск. З. – Оспорвам жалбата изцяло. Считам същата за неоснователна и недоказана. Моля да се приеме като доказателство представената по делото административна преписка. На този етап нямам други доказателствени искания.

                        Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, съдържащи се в изпратената административна преписка по издаване на оспореното решение, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към административната преписка в заверен вид документи, а именно: Решение № Ц 1012-26-99-1/13.05.2020 г. на Директор ТП на НОИ – Хасково /оригинал/, ведно с известие за доставяне; жалба вх. № Ц 1012-26-99/22.04.2020 г.; заявление за регистрация на самоосигуряващо се лице, заведено под вх. № 26043080060116/11.04.2008 г.; декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице с вх. № 185/04.01.2013 г.; съобщение изх. № 26000203062298/17.03.2020 г.; декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице вх. № 26000203062298/17.03.2020 г.; Указание относно промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица с изх. № 91-01-119/22.04.2013 г.; нотариално заверено пълномощно от 22.01.2018 г.; писмо изх. № Ц 1043-26-10-2/09.04.2020 г.; Задължителни предписания № ЗД-1-26-00743964/08.04.2020 г.; писмо изх. № Ц 1043-26-18/23.03.2020 г.; писмо изх. № 1043-26-10-4/25.03.2020 г.; разписка от 14.03.2017 г. за получаване на Разпореждане № 14/27.02.2017 г.; писмо изх. № 1043-26-10-2/23.03.2020 г.; писмо изх. № Ц 9101-26-150/23.03.2020 г.; писмо вх. № Ц 9101-26-150-1/24.03.2020 г.; писмо вх. № Ц 1043-26-10/18.03.2020 г.; справка за пенсионер към 01.03.2020 г.; 22А – деклариран вид осигуряване от самоосигуряващи се лица и справка с номера на болнични листове. 

            Адв. З. – Госпожо Съдия, правя искане за назначаване на  съдебно-счетоводна експертиза, която да извърши проверка по партидата на жалбоподателя в НАП за периода от м. март 2017 г., когато е получено разпореждането за придобиване на правото на пенсия, до настоящия момент, като отговори на въпросите: 1. Плащани ли са редовно и в законоустановения срок дължимите осигурителни вноски за жалбоподателя и подавани ли са в срок съответните месечни Декларации обр. № 1 съгласно Наредба № Н-13/17.12.2019 г. и предходната Наредба № Н-8/29.12.2005 г.? 2. Изплащани ли са му през същия този период от НОИ обезщетения за временна нетрудоспособност?

            Юриск. З. – Противопоставям се на искането, тъй като не считам въпросите за спорни. Ние не отричаме подаването на декларации и внасянето на вноски, поради което не считам, че въпросното обстоятелство следва да се изяснява, а освен това въпросът е изцяло правен.

                        Адв. З. – Предоставям на съда, но с оглед на нашата теза считам, че назначаването на вещо лице би внесло яснота.

                        Юриск. З. – Считам, че назначаването на експертиза ще натовари процеса и отново заявявам, че този въпрос не е спорен, за да го изясняваме. Мисля, че дори от приложените доказателства по делото, а именно от разпечатките е видно, че има подавани декларации, с оглед на което се противопоставям на това искане.  

                        Съдът намира, че с оглед правилното изясняване на делото от фактическа страна следва да назначи исканата от пълномощника на жалбоподателя съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото и извърши проверка по партидата на жалбоподателя в НАП, съответно проверка там, където прецени за необходимо, да отговори на поставените в днешното съдебно заседание въпроси, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза вещото лице по която, след като се запознае с материалите по делото и извърши проверка по партидата на жалбоподателя в НАП за периода от 14.03.2017 г. /датата на получаване на разпореждането за отпускане на пенсия/ до настоящият момент, съответно проверка там, където прецени за необходимо, да отговори на поставените от пълномощника на жалбоподателя въпроси, а именно:

                        1. Плащани ли са редовно и в законоустановения срок дължимите осигурителни вноски за жалбоподателя и подавани ли са в срок съответните месечни Декларации обр. № 1 съгласно Наредба № Н-13/17.12.2019 г. и предходната Наредба № Н-8/29.12.2005 г.?

                        2. Изплащани ли са му през същия период от НОИ обезщетения за временна нетрудоспособност?

                        Вещото лице да работи при възнаграждение в размер на 180 /сто и осемдесет/ лв., вносими от жалбоподателя в 5-дневен срок от днес по сметката за вещи лица на АдмС – Хасково, като по поименното му определяне, съдът ще се произнесе след внасяне на сумата за възнаграждението му в закрито съдебно заседание.

                        Адв. З. - Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

                        Юриск. З. - Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

                        За изготвяне на назначената по делото съдебно-икономическа експертиза, съдът намира, че делото следва да се отложи за друга дата, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2020 г. от 11.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени. Да се призове вещото лице след внасяне на определения депозит за възнаграждението му и поименното му определяне от съда.

                        Заседанието приключи в 09.55 часа.

                        Протоколът се изготви на 16.07.2020 година.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: