П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 16.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове:        

 

                                  

При участието на секретаря Дорета Атанасова……..………………………..……..…..

и  прокурора ……………………...…………..……………….…………….………………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 376 по описа за 2020 година ….……..………….. 

докладвано от съдия Ива Байнова…….…….…....…...……….……...…………………..

на именното повикване в 10.00 часа се явиха:……………………………………………

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. С.П., надлежно упълномощен.                                 

ОТВЕТНИКЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”, редовно призован, не изпраща представител.

                        Адв. П. - Моля да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се жалбата, насочена срещу Акт за установяване на публично държавно вземане, издаден от Изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”.

                        Докладва се и допълнително заявление от жалбоподателя с вх. № 3765/08.07.2020 г., в което се доразвиват съображенията по оспорването и се правят доказателствени искания.

                        Адв. П. - Госпожо Председател, поддържаме жалбата, ведно с допълнително внесените корекции в нея, направени със заявлението на доверителя ми. Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства, както и приложеното към заявлението от 08.07.2020 г. копие от Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/, връчено на доверителя ми. Представям също и моля да приемете като доказателства: Разрешение за строеж № 10/31.03.2016 г. и Справка за наличните животни в ОЕЗ към 14.07.2020 г., от които е видно, че в общи линии доверителят ми е бил готов да изпълни договореността и единствено липсата на съдействие от страна на ДФ „Земеделие“, което се изразява в това, че те не са взели отношение по негово искане за смяна на изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, е довело до невъзможност да бъдат довършени, което пък от своя страна се явява предпоставка да не може той да подаде заявка за окончателно разплащане, поради обстоятелството, че не е завършил обекта, поради бездействието на другата страна по договора. Не само в договора, но и в Европейските Регламенти, които регламентират тази материя, навсякъде се говори, че при невиновно поведение, дори когато не се касае за форсмажорни обстоятелства, не може да се налагат санкции при положение, че е констатирано невиновно поведение от страна на бенефициента. Във връзка с Регламентите, които сме цитирали, моля да изискате ДФЗ да приложи цялата преписка, както и ако е необходимо да се назначи експертиза, за да може съдът да се убеди сам в твърденията ни, че наистина забавянето и невъзможността доверителят ми да подаде заявката, е следствие на бездействието на фонда. Да се приеме представената от ответника преписка, но ние твърдим, че административната преписка не е пълна, тъй като е представена документацията само за първата фаза. Ние имаме две фази - за закупуване на селско-стопанка техника и за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на животновъдна ферма. Ние смятаме, че това не са отделни етапи, а са самостоятелни договори, включени в един общ договор, защото едното касае оборотни средства, а другото касае инвестиции и те нямат никаква връзка помежду си. Представили сме и списък на животните, които притежава доверителят ми, от който е видно, че той е направил инвестиция да закупи тези животни, те не са по някаква програма, а той е направил инвестиция и е искал да ги сложи в това помещение, което е трябвало да се построи. С оглед на това искаме да се изясни този въпрос. Ние държим на позицията си, че актът е нищожен, но неговото прогласяване за нищожен няма да доведе до никакъв ефект, защото те ще издадат нов такъв.

                        Освен това, госпожо Председател, правя искане да назначите по делото съдебно-графологична експертиза, като задължите изпълнителния директор на ДФЗ В. Г. да представи сравнителен материал, а в случай, че не представи такъв, вещото лице да го посети и да снеме подписа му на място, след което да отговори на въпроса: Подписът, положен на Акта за установяване на публично държавно вземане, връчен на доверителя ми на Изпълнителния директор Г. ли е или не?

                        Съдът намира, че следва да приеме като доказателства документите, съдържащи се в изпратената административна преписка, приложение към делото с номерация от л. 1 до л. 322, представеното с допълнителното заявление от жалбоподателя заверено копие от оспорения акт, за който се твърди, че е екземплярът, връчен на жалбоподателя, както и днес представените от жалбоподателя документи.

                        С оглед изявленията, направени в днешното съдебно заседание, съдът намира, че следва да назначи исканата графологична експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото да отговори на въпроса дали подписът, положен в екземпляра на Акта за установяване на публично държавно вземане, връчен на жалбоподателя е на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ В. Г.. Експертизата ще следва да се изготви от вещото лице В.М.М., който да работи при възнаграждение в размер на 300.00 лв., вносими от жалбоподателя по сметка на АдмС – Хасково в 5-дневен срок от днес. В същия срок за целите на експертизата жалбоподателят следва да представи оригиналния екземпляр на АУПДВ, който му е връчен.

                        Що се касае до искането ответникът да представи  образец от подписа, съдът намира, че това искане следва да се остави без уважение, доколкото снемането на образец от подписа е свързан с методите на извършване на експертизата и в тази връзка следва да се извърши пред вещото лице при извършване на конкретното обследване.

                        С оглед твърденията на жалбоподателя, че преписката не е пълна, следва да бъде задължен ответникът да представи заверени копия от цялата налична документация, свързана с изпълнението на второто направление от сключения договор между жалбоподателя и ДФ „Земеделие“, касаеща изграждането на животновъдно стопанство, като същата следва да бъде представена в 14-дневен срок от съобщението.

                        Водим от горното, съдът  

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЕМА като доказателства по делото приложените такива към административната преписка, изпратена с придружително писмо вх. № 2095/04.05.2020 г., съдържаща: Заявка за плащане с № 26/04/1/0/03288/2/01 от 25.02.2019 г., състояща се от страници от 1 до 299 от приложението към делото; Решение за изплащане на финансова помощ с изх. № 01-6500/3943 от 02.07.2019 г. /л. 300 от приложението/; Уведомително писмо – предизвестие с изх. № 01-6500/7608 от 02.10.2019 г., ведно с известие за получаването му от адресата на 09.10.2019 г. /л. 301 – 303 от приложението/; Акт за установяване на публично държавно вземане № 26/04/1/0/03288/2/01/04/01 на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с изх. № 01-6500/7608  от 04.12.2019 г. /л. 304 – 306 от приложението/; Доклад за нередност с вх. № 01-6500/7608 от 26.02.2020 г. /л. 307 – 309 от приложението/; Придружително писмо изх. № 01-6500/7608  от 04.03.2020 г. /л. 310 от приложението/; разписка за извършена доставка с баркод CL0000898638 /л. 311 от приложението/; Уведомително писмо с изх. № 02-6500/2057 от 12.08.2019 г. за отказ да се сключи анекс от Държавен фонд „Земеделие“ № 68 / подмярка 4.1 /л. 315 и 316 от приложението/; Уведомително писмо с изх. № 02-6500/7093 от 21.10.2019 г. за отказ да се сключи анекс от Държавен фонд „Земеделие“ № 72 / подмярка 4.1 /л. 319 и 320 от приложението/ и Уведомително писмо № 1055/13.12.2019 г. от Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково с изх. № 01-260-6500/565 от 13.12.2019 г. /л. 321 и 322 от приложението/, представеното с допълнителното заявление от жалбоподателя заверено копие от Акт за установяване на публично държавно вземане № 26/04/1/0/03288/2/01/04/01 на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с изх. № 01-6500/7608 от 04.12.2019 г., за който се твърди, че е екземплярът, връчен на жалбоподателя, както и днес представените от жалбоподателя заверени копия от Разрешение за строеж № 10/31.03.2016 г. и Справка за наличните животни в ОЕЗ към 14.07.2020 г., разпечатка от Интегрирана информационна система на БАБХ.    

                        НАЗНАЧАВА съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото и снеме образец от подписа на ответника, да отговори на въпроса дали подписът, положен в екземпляра на Акта за установяване на публично държавно вземане, връчен на жалбоподателя, е положен от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ В. Г..

                        Експертизата да се изготви от вещото лице В.М.М., който да работи при възнаграждение в размер на 300.00 лв. /триста лева/, вносими от жалбоподателя по сметка на АдмС – Хасково в 5-дневен срок от днес, като в същия срок за целите на експертизата жалбоподателят да представи оригиналния екземпляр на АУПДВ, който му е връчен.

                        УКАЗВА на вещото лице, че експертизата следва да бъде изготвена и представена по делото в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание.

                        ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от съобщението да попълни преписката с цялата налична документация, свързана с второто направление от сключения между жалбоподателя и него договор, касаеща строително-монтажни работи за изграждане на животновъдно стопанство.

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д. - Госпожо Съдия, представям в оригинал връчения ми екземпляр от оспорения акт и моля да го приемете като доказателство.

                        Съдът намира, че следва да приеме представения от жалбоподателя АУПДВ в оригинал, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЕМА като доказателство по делото оригинал на връчения на жалбоподателя Акт за установяване на публично държавно вземане № 26/04/1/0/03288/2/01/04/01 на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с изх. № 01-6500/7608 от 04.12.2019 г.

                        Адв. П. - Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

                        За правилното изясняване на делото от фактическа страна съдът намира, че същото следва да се отложи за друга дата, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2020 г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени. Вещото лице да се призове след внасяне на сумата за възнаграждението му.

                        Заседанието приключи в 10.17 часа.

                        Протоколът се изготви на 16.07.2020 година.

 

 

 

 

     СЪДИЯ:

 

 

 

                                     

     Секретар: