П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 16.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове:        

 

                                  

При участието на секретаря Дорета Атанасова

и  прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 271 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Ива Байнова

на именното повикване в 10.55 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.И.Д., уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

                        ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ХАСКОВО, уведомени от предходно съдебно заседание, не изпраща представител.

                        От пълномощника на същия – ст. юриск. И., е постъпила молба с вх. № 3913/15.07.2010г., в която моли делото да бъде отложено за друга дата, поради неизготвяне на заключение по назначената съдебно-икономическа експертиза.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се молба - становище от жалбоподателката, депозирано чрез пълномощника й адв. Р., във връзка с дадената ѝ възможност от предходното съдебно заседание. В становището си жалбоподателката заявява, че не оспорва факта на получаване на сумите на първо и второ плащане по Договор № 24/112/08391/07.11.2012 г., сключен между нея и ДФ “Земеделие” и в тази връзка възразява срещу назначаването на съдебно-счетоводна експертиза. Излага и съображения за неоснователност на искането за назначаване на агротехническа експертиза.

                        Съдът като взе предвид становището на жалбоподателя по направените доказателствени искания на ответника, намира следното:

                        На първо място, доколкото не се оспорва фактът на получено първо и второ плащане по сключения между жалбоподателката и ДФ “Земеделие” договор намира, че не следва да бъде уважавано искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

                        На второ място, съдът изхождайки от обективираните в оспорения акт фактически основания, послужили за издаването му намира, че от поставените въпроси, във връзка с исканата агротехническа експертиза, относим се явява единствено въпрос № 6, посочен в молбата на ответника като въпрос № 3 (макар че по поредност се явява с № 6) и то преформулиран по следния начин: Какъв е размерът на стопанството на жалбоподателката в икономически единици след извършените през 2017 г. проверки на място на декларирания имот УПИ IX-55, кв. 28 в землището на с. Р., община Г.?

                        Съдът счита, че за правилното изясняване на делото от фактическа страна следва да се назначи съдебно-агроикономическа експертиза, която освен на така преформулирания въпрос следва да отговори и на въпроса: Какъв би бил размерът на стопанството на жалбоподателката в икономически единици в случай, че при изчисляването му не беше изключен имотът засаден с краставици, а именно УПИ IX-55, кв. 28 в землището на с. Р., община Г..

                        Водим от горното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

                        НАЗНАЧАВА съдебно-агроикономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото, да отговори на следните въпроси:

                       1. Какъв е размерът на стопанството на жалбоподателката в икономически единици след извършените през 2017 г. проверки на място на декларирания имот УПИ IX-55, кв. 28 в землището на с. Р., община Г.?

                      2. Какъв би бил размерът на стопанството на жалбоподателката в икономически единици в случай, че при изчисляването му не беше изключен имотът засаден с краставици, а именно УПИ IX-55, кв. 28 в землището на с. Р., община Г.?

                        Вещото лице да работи при възнаграждение в размер на 180 /сто и осемдесет/ лв., вносими от ответника по сметка на АдмС - Хасково в 5-дневен срок от съобщението, като по поименното определяне на вещото лице, съдът ще се произнесе след внасяне на сумата за възнаграждението му в закрито съдебно заседание.

                        С оглед правилното изясняване на делото от фактическа страна съдът намира, че същото следва да се отложи за друга дата, водим от което 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                        ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2020г. от 10.30 часа, за която дата страните да се считат уведомени. Вещото лице да се призове след внасяне на сумата за възнаграждението му и поименното му определяне от съда.

                        Заседанието приключи в 11.04 часа.

                        Протоколът се изготви на 16.07.2020 година.

 

 

 

     СЪДИЯ:

 

 

 

                                     

     Секретар: