П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 16.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове:        

 

                                  

При участието на секретаря Дорета А.

и  прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 1140 по описа за 2018 година 

докладвано от съдия Ива Байнова

на именното повикване в 11.48 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ“ (ПРО) ЕАД - София, уведомен от предходното съдебно заседание, се представлява от юриск. Т., с пълномощно от преди.

                        ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, уведомен от предходното съдебно заседание, не изпраща представител.

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.А.Г., редовно призована, не се явява.

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.С.Г., редовно призован, не се явява.

                        Юриск. Т. – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се заявление от вещото лице инж. Р.А.Г., в което посочва, че в изпратената оферта за инженерно-геоложко проучване подробно е описано какви и колко проби е необходимо да се вземат и какви изследвания да се направят, като анализи на земните проби може да се извърши от която и да е сертифицирана лаборатория. Посочва, че като експерт с неводещи функции, с оглед отдалечеността ѝ от гр. Хасково, сложната епидемиологична обстановка и служебната ѝ натовареност, моли да бъде приет отводът ѝ по делото.

                        Докладва се заявление и от вещото лице инж. А.С.Г., в което заявява, че вещото лице не посочва методология за вземане на проби от строителната конструкция, както и не може и не трябва да участва в избор на изпълнител на тази задача. Посочва стъпките, които са необходими, за да се даде обективно заключение по поставените задачи. Заявява, че тъй като страните поставят под въпрос компетентността му като вещо лице и с оглед отдалечеността му от гр. Хасково,  сложната епидемиологична обстановка и служебната му натовареност, моли да бъде приет отводът му по делото.

                        Юриск. Т. – С оглед заявленията Ви моля да вземете предвид, че на първо място безспорен технически въпрос е, че водещ инженер е инженер- конструкторът. На второ място, ние по никакъв начин не определяме методологии, които са в компетентността на вещото лице, за да ни представи годно и обосновано заключение. На трето място, неясно как и защо вещото лице е решило, че се поставя под съмнение неговата компетентност, когато никъде за това не е ставало въпрос. На последно място считам, че тъй като лабораторните анализи сами по себе си на неспециалист, какъвто технически специалист в съдебната зала няма, тези технически цифри, каквито лабораториите дават, се ползват от вещото лице, за да обоснове своето заключение, поради което считам, че отношението, виждането и коментарът по това каква лаборатория да се избере, с оглед различните и много силно вариращи цени, е разумно и важно вещото лице най-малкото да види и да даде становище дали лабораториите се ползват с авторитет в професионалните среди или съответно не се ползват с такъв. Предвид това считам за неоснователно и виждането, че при избора на лаборатория, вещото лице няма нищо общо. С оглед по същество на заявленията, предоставям на съда.

                        Съдът като взе предвид заявленията на назначените по делото вещи лица и становището, изразено от пълномощника на жалбоподателя, намира, че по въпроса за определяне на лабораториите, които да извършат съответните изпитвания и изследвания, следва да се произнесе в следващо съдебно заседание, след изслушване и на становището на ответника, след което становище съдът ще се произнесе по молбите за самоотводи на вещите лица и съответно по определяне на лабораториите, които да осъществят изследванията и изпитванията. Ето защо съдът счита, че делото следва да се отложи за друга дата, като се даде възможност на ответника да изрази становище по заявленията на вещите лица.

                        Водим от горното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да изрази становище относно заявленията за самоотводи на вещите лица.

                        ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.07.2020 г. от 12.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

                        Заседанието приключи в 11.55 часа.

                        Протоколът се изготви на 16.07.2020 година.

 

 

 

     СЪДИЯ:

 

 

 

                                     

     Секретар: