П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 21.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………..….……

и прокурора Делчо Лавчев …………………………………….……..…..

сложи за разглеждане исково адм. дело № 413 по описа за 2020 г. …

докладвано от съдия Цветомира Димитрова …………………..……….

на именното повикване в 09:30 часа се явиха: ………………………….

 

ИЩЕЦЪТ А.Н.Ж., редовно призован по ел. поща на съдебния си адресат- видно от върнатото потвърждение в съда, призовката е получена на 09.06.2020 г., не се явява и не изпраща процесуален представител. От пълномощник на същия - адв.Б.И., е постъпила молба с вх.№4040/20.07.2020 г., в която моли да се даде ход на делото, ангажира се становище по същество на спора, моли са за предоставяне на срок за изготвяне на писмени бележки, както и присъждане на сторените разноски на ищеца съобразно представен списък. Към молбата  е приложено пълномощно и списък на разноските.

ОТВЕТНИКЪТ ОДМВР-Хасково, редовно призован на служебна ел. поща,- видно от върнатото в съда потвърждение призовката  е връчена на 09.06.2020 г., не изпраща процесуален представител. От пълномощник на същия – юрк.С. С., под вх.№3259/19.06.2020 г. е постъпило писмо, към което е приложен писмен отговор по исковата молба с пълномощно.

СТРАНА Окръжна прокуратура, гр.Хасково, редовно призовани, се представляват от прокурор Лавчев.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се исковата молба.

Докладва се отговорът на ответника по нея.

Докладва се писмо вх.№2751/03.06.2020 г. на председател на Районен съд – Димитровград, с което се представя за послужване приключилото АНД №501/2019 г. по описа на Районен съд – Димитровград.

ПРОКУРОРЪТ – Искът е допустим и основателен. Да се представените по делото доказателства. Да се приложи към настоящото производство АНД №501/2019 г. по описа на Районен съд – Димитровград.

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, приложени към исковата молба, както и следва да приложи към настоящото производство приключилото АНД №501/2019 г. по описа на Районен съд – Димитровград,  поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: договор за правна защита и съдействие от 08.11.2019 г.; решение от 18.12.2019 г. по АНД №501/2019 г. по описа на РС – Димитровград.

ПРИЛАГА към материалите по делото приключилото АНД 501/2019 г. по описа на Районен съд – Димитровград.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо председател, считам предявения иск за доказан по основание и по размер, с оглед което следва да бъде уважен. Моля за Вашето произнасяне в този смисъл.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 09:34 часа.

Протоколът се изготви на 21.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: