П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 21.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………………

и прокурора …………………………………………………………………..

сложи за разглеждане адм. дело № 422 по описа за 2020 г. ……….……

докладвано от съдия Цветомира Димитрова …………………..……….

на именното повикване в 10:00 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.М., редовно призована, се явява лично и с адв.В.Ч., надлежно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор ТП на НОИ, гр. Хасково, редовно призован, се представлява от юрк.Т. З., надлежно упълномощена с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

Адв.Ч. – Да се даде ход на делото.

Юрк.З. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв.Ч. – Поддържам така представената жалба от името на моята доверителка. Моля да се приеме представената от административния орган преписка. Имам доказателствени искания, които ще направя след становището на ответника.

Юрк.З. – Оспорвам жалбата изцяло. Моля да се приеме административната преписка. На този етап нямам доказателствени искания.

Адв.Ч. – Видно от обжалвания административен акт контролните органи и административният орган не са извършили физическа проверка на моята доверителка в с.Криво поле, поради което молим да допуснете събирането на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел, който водим за днешното съдебно заседание, а именно К. Й. М., която ще даде показания пред съда относно това каква дейност, как е извършвана и кога е извършвана от моята доверителка и дали действително има разпореждане със селскостопанска продукция и по какъв начин става в с.Криво поле. Считам, че това доказателство е относимо към правилното решаване на спора. Свидетелката живее в селото и от моята доверителка си е купувала и пилета, и яйца и знае, че и други като нея са купували оттам прясна животинска продукция от моята доверителка.

Юрк.З. – Възразявам по така направеното искане. Считам, че това не е спорно, не е съотносимо към делото. Считам, че въпросът е материалноправен. Това дали някой произвежда нещо не е спорно. Ние не твърдим, че тя не произвежда. Ние твърдим, че не го прави законосъобразно, така, както са нормите на закона, редът, по който следва да се извършва това нещо.

По доказателствата съдът намира следното:

За изясняване на делото от фактическа страна следва да бъдат приети като писмени доказателства документите, съдържащи се в административната преписка. По изложените в жалбата доводи за незаконосъобразност на административния акт съдът намира, че следва да уважи искането на оспорващата страна за събиране на гласни доказателства чрез разпит в днешното съдебно заседание в качеството на свидетел на К. Й. М. за изясняване фактите и обстоятелствата, посочени от процесуалния представител на жалбоподателя и това искане се явява относимо и допустимо към предмета на доказване. Водим от което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№2586/28.05.2020 г. – от лист 6 до лист 29 от делото.

ДОПУСКА до разпит в днешното съдебно заседание в качеството на свидетел на К. Й. М. за изясняване фактите и обстоятелствата, посочени от процесуалния представител на жалбоподателя.

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля.

Свидетелят К. Й. М. се въведе в съдебната зала.

СВИДЕТЕЛЯТ К. Й. М. – родена на *** г., живуща ***, българка, българска гражданка, неосъждана, без родство с жалбоподателя. Предупредена за отговорността по чл.290 от НК.

Данните за самоличност се снеха от лична карта с №***, издадена от МВР *** на *** г., след което същата се върна на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ К. Й. М. – И. (жалбоподателката) се занимава с пилета и кокошки от 2017 г. Тя продава пилета и яйца. От селото, който иска, идват, вземат домашни пилета, яйца. Аз съм купувала и яйца, и пилета. Те живеят на едната улица, аз живея на другата улица, срещу тях.

И. живее на един адрес с родителите си, със съпруга си, сега има второ дете. Сега си купиха отделно друга къща в с.Криво поле. Тя отглежда кокошките при родителите си. Случвало се е да купувам от нейните родители пилета и яйца.

Имат си всичко, дават документ, имат си касов апарат.

Адв.Ч. – Нямам други въпроси към свидетеля.

Юрк.З. – Нямам други въпроси към свидетеля.

Свидетелят К. Й. М. се освободи от съдебната зала.

Адв.Ч. – Не разполагаме с документи за осъществяваните продажби, няма да представяме такива.

Юрк.З. – Правя доказателствено искане да се представи касова книга към касовия апарат, с който жалбоподателката твърди, че разполага и издава документи.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.М. – Не разполагам с касова книга. В данъчна служба не съм декларирала, не съм подавала годишна декларация.

Юрк.З. – Документи за наличие на касов апарат. Той е задължително свързан с НАП, което става с документи по закон. Нека жалбоподателката  да представи всички документи, с които разполага, касателно касовия апарат, че той съществува и е работено с него.

Адв.Ч. – Искането е неотносимо към настоящото производство, тъй като съгласно първоначалното изявление, че по същество не се спори извършването на дейност, направеното искане е относно установяване на факти и обстоятелства как е извършвана дейността. Поддържането, използването на касов апарат е регламентирано в разпоредбите на ДОПК и подзаконовите нормативни актове, които са данъчно законодателство. В момента производството по настоящото дело е за оспорване потвърдени задължителни предписания по чл.37 от Инструкцията за контролно-ревизионната дейност, която е налична на страницата на НОИ и е изменена в ДВ бр.31/2017 г., в която инструкция правомощията за издаване на задължителни предписания са относно спазване на разпоредбите за държавно обществено осигуряване. Касовият апарат, касовата книга, оборотите, данъчните декларации са по разпоредби, които не са в осигурителното законодателство. И затова възразявам и не оспорвам въпроса, че дори да има касов апарат, дори да е работено с него, дейността не е отчетена по надлежния ред, съгласно данъчното законодателство, но затова няма влязъл в сила данъчно-облагателен, данъчно-ревизионен или друг акт за установяване на публично задължение, който да е относим към настоящото производство и да е влязъл в сила преди административния акт, който се обжалва. Това би било относимо при положение, че преди издаване на обжалвания акт сигналната функция на административния орган, има сигнал, има извършена проверка, има установено данъчно нарушение, което да е относимо към настоящото. Ние да установяваме данъчно нарушение в нашето производство считам за несъотносимо, поради което възразявам да се изискват такива доказателства, които ние не ги спорим.

Юрк.З. – С оглед на изразеното становище и възражение от страна на жалбоподателя и процесуалния й представител искам да добавя, че със свидетелски показания те искат до докажат извършване на една дейност, която дейност има и писмени доказателства, с които може да се докаже. След като те искат да докажат извършване на дейност – продажба и т.н., и с оглед направеното изявление от свидетеля, че са му давани документи, аз считам, че същото в административното производство следва да бъде доказано с документи, а именно извършване на тази дейност.

По доказателственото искане на процесуалния представител на ответника съдът намира следното:

Спорният въпрос в настоящото производство се заключава в това дали жалбоподателката има качеството на регистриран земеделски стопанин по смисъла на §1, ал.1, т.5 от ДР на КСО и конкретно дали е произвеждала растителна или животинска продукция, предназначена за продажба. Предвид това искането на юрк.З. да бъде задължена жалбоподателката да представи всички документи, свързани с касовия апарат касателно животновъдния обект, който твърди, че има, се явява основателно, тъй като от същите би могло да се установи евентуално извършване на дейност по продажба на животинска продукция. Още повече жалбоподателката заяви, че разполага с касов апарат, а разпитаната в днешното съдебно заседание свидетелка посочи, че документи за продажба са й били издавани. Ето защо искането на процесуалния представител на ответника е допустимо, относимо и необходимо за изясняване делото от фактическа страна и следва да бъде уважено . Същевременно на жалбоподателката следва да се укаже, че носи доказателствената тежест за установяване на твърдените в жалбата благоприятни последици и конкретно, че действително е произвеждала животинска продукция, поради което следва да представи всички относими писмени документи, с които разполага за установяване на обстоятелството, че произвежда животинска продукция за продажба. Водим от което съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАДЪЛЖАВА  жалбоподателката в срок до следващото съдебно заседание да представи всички документи, с които разполага, касателно касовия апарат, който твърди, че притежава по отношение на животновъдния й обект.

УКАЗВА на жалбоподателката, че непредставянето на такива документи в определения от съда срок ще се преценява от съда съгласно чл.161 от ГПК, приложим съобразно чл.144 от АПК.

УКАЗВА на жалбоподателката, че носи доказателствената тежест да установи обстоятелството, че в животновъдния й обект се произвежда животинска продукция, предназначена за продажба и в този смисъл следва да представи по делото в срок до следващото съдебно заседание всички относими писмени документи, доказващи тези й твърдения.

Адв.Ч. – Нямам други доказателствени искания.

Юрк.З. – Нямам други доказателствени искания.

С оглед необходимостта да бъдат събрани доказателства, съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата и час, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.10.2020 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

Заседанието приключи в 10:19 часа.

Протоколът се изготви на 21.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: