П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 21.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Д.

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ..…………………….……

и прокурора:…………………………………………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 1425 по описа за 2019 г. ……………...

докладвано от съдия Цветомира Д. ……………………..……..…

на именното повикване в 10:30 часа на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.И.П., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. Г., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Община Хасково, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, се представлява от юрк. В., надлежно упълномощена по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г., редовно призована, се явява лично.

От същата е изготвено и депозирано заключение по делото на 14.07.2020 г., т.е. при неспазване законоустановения едноседмичен срок преди датата на днешното съдебно заседание.

Адв. Г. – Да се даде ход на делото.

Юрк. В. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Г. – Не възразявам против неспазване на срока за представяне на заключението. Запозната съм, да изслушаме вещото лице.

Юрк. В. – Не възразявам против неспазване на срока за представяне на заключението. Да се изслуша вещото лице.

Пристъпи се към снемане самоличността на вещото лице и изслушване на заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. - българска гражданка, омъжена, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за отговорността по чл. 291 от НК. Обещава да даде вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – Представила съм писмено заключение, което поддържам. Работила съм по един метод – метода на пазарните сравнения. В Закона за енергетиката  е записано, че сервитутът се определя по пазарни цени. Съгласно §1, т.2 от ДР на Закона за държавната собственост „пазарни цени“ са осреднените цени от всички сделки за покупко-продажба, замяна и т.н. … в рамките на 12 месеца, вписани в Служба по вписванията. Т.е. аз съм длъжна по Закона за енергетиката да направя оценка на база на вписани сделки, а не на база пазарни цени от агенции по недвижими имоти и други методи. Затова счетох, че не е нужно да изготвям заключение по приходния метод на поземлената рента, който не е относим към Закона за енергетиката. С оглед §1, т.2 от ДР на Закона за държавната собственост съм изготвила заключението в един вариант, касаещ сделките с имоти в период 1 година преди издаване на оспорения акт.

Адв. Г. – Вие колко сделки проучихте ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – Много се сделките, всичко е за този период. Има дарения, има някъде, където има сгради или попадат в много далечни землища, които също не ни вършат работа. Относимите сделки са посочени в приложението.

Адв. Г. – Възможно ли е разликата в пазарната стойност на 1 дка по първата експертиза и по Вашата да е от броя на проучените сделки, тъй като Вие сте се опрели на много по-голям брой сделки и цената е паднала?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – Разбира се, може. Не само това. Доколкото погледнах колежката е приложила и другия метод, който идва от агенциите за недвижими имоти.

Адв. Г. – Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

Юрк. В. – Таблица приложение №1 в графата „стойност пазарна лв./дка“ сте я взели от нотариалния акт, който сте изследвали ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – Да. И данъчна оценка съм посочила.

Юрк. В. – Понеже виждам, че в заключението посочвате, че даренията сте ги изключили …

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – Да, там няма пазарна стойност.

Юрк. В. – Но в посочения от вещото лице параграф са включени даренията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – Имаме покупко-продажба, замяна, прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотеки, продажби чрез търг от държавни, частни изпълнители и др. Ако смятате, че там попадат даренията? За мен те са явно нереални и затова не съм ги включила.

Юрк. В. – Да, обаче ако се вземе в съвкупност и се раздели на броя на сделките, които изследвате, ще падне …

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – С два или три лева.

Юрк. В. – Принципно говорим. На стр.4 определяте коефициента „Ксп“ между 0,5 и 1,0  и казвате „при отрицателен сервитут е равен на 1,0“. Защо приемате, че сервитутът е отрицателен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – Защото не може да се строи.

Юрк. В. – Посетихте ли имота на място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – Не.

Юрк. В. – Защото посочвате Наредба №16, чл.14, там има ограничения какво не може. Има ли трайни дървесни насаждения? Ако не са трайни дървесни насаждения защо давате коефициент 1?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – говорим, че не може да се строи.

Юрк. В. – В чл.14 от наредбата е посочено какво не може да бъде направено в тези имоти, през които минава сервитутът.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – И не може да се строи.

Юрк. В. – Точно така. И само заради това давате коефициент 1?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – Да. Отпред съм дала определение съответно и за отрицателен сервитут. Например не може да се строи.

Юрк. В. – Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – Представила съм справка-декларация за сумата 400 лв. (четиристотин лева) като искам увеличение на възнаграждението с оглед обема на работата.

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице С.Д.Г..  Предвид  удостоверения обем на извършена работа  в приложената към  заключението  справка-декларация, следва да бъде увеличено възнаграждението  на вещото лице от 250 лв. на 400 лв., с оглед което следва да бъде задължен ответникът да внесе разликата между първоначално определения депозит и окончателно определения размер на възнаграждението в размер на 150 лв. по сметка на АдмС – Хасково в 7-дневен срок от днес, като на вещото лице се изплати възнаграждение в размер на 400 лв., от които 250 лв. – от внесения до момента депозит, а остатъкът от 150 лв. – след постъпването им по сметка на съда.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.Д.Г..

УВЕЛИЧАВА размера на възнаграждението на вещото лице от 250 лв. на 400 лв.

ЗАДЪЛЖАВА  ответника  в 7-дневен срок от днес, да внесе по сметка на АдмС – Хасково сумата от 150 лв., представляваща разликата между първоначално определения депозит и окончателно определения размер на възнаграждението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице С.Д.Г. възнаграждение в размер на 400 лв., от които 250 лв. – от внесения до момента депозит (изд. РКО), а остатъкът от 150 лв. – след постъпването им по сметка на съда.

Адв. Г. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Юрк. В. - Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Г. – Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да измените решението по т.3 от протокол №31/04.09.2018 г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Хасково, с което на Ж.П. е определено обезщетение в размер на 910 лв. за сервитутното право за обекта в поземлен имот със засегната площ 1,765 дка в местност „Севжата“ в землището на с.Узунджово. тъй като по делото имаме две експертни заключения, първото със  сравнителен и приходен метод, а другото само със сравнителен метод и имаме малка разлика в средната пазарна цена на единица декар, и тъй като вещото лице изложи доводи, че е проучило повече поземлени имоти в служба вписвания, откъдето има разлика в пазарната цена, а първата експертиза се базира на по-малко проследени сделки и затова е определена пазарна стойност за 1 дка 1061,50 лв. по първата експертиза. Считам, че в този смисъл съдът следва да се опре на първата експертиза, тъй като тя е по-всеобхватна и по–задълбочена откъм анализ и факти. В този смисъл ще моля да измените решението като увеличите размера на присъденото обезщетение като вземете предвид пазарна цена 1061,50 лв., както е посочило вещото лице в първото експертно заключение. Моля за разноски като представям списък на разноските. Моля за решение в този смисъл.

Юрк. В. – Уважаема госпожо административен съдия, считам решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ за законосъобразно и като такова ще Ви моля да го потвърдите. По отношение на първоначално изготвеното заключение на вещото лице считам, че не следва да го кредитирате, доколкото вещото лице не беше взело предвид сделки и не ги беше изследвало, сделки, които са една година назад преди изготвяне на обжалвания акт. Според константната съдебна практика на ВАС при изготвяне на такива заключения следва да се вземат предвид сделки, които са една година назад преди издаване на оспорения административен акт. По отношение на днес приетото заключение на вещото лице също считам, че не следва да се кредитира, доколкото същото е необосновано в частта, в която се приема отрицателен коефициент „1“, тъй като в чл.14 от Наредба №16 се посочват и други основания, освен застрояването. Такива по делото няма налични, че ще има върху този имот, така, че считам, че неправилно е определен този коефициент „1“. С оглед на горното ще Ви моля да потвърдите издаденото решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ като правилно и законосъобразно. Алтернативно правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Адв. Г. (реплика) – Госпожо съдия, в случай, че не уважите искането за пазарна цена от 1061,50 лв. на декар, моля да приемете определената с повторното експертно заключение сума от 965 лв. на декар.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 10:47 часа.

Протоколът се изготви на 21.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: