П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 21.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Д.

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова …………………….……

и прокурора:…………………………………………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 1426 по описа за 2019 г. ……………...

докладвано от съдия Цветомира Д. ……………………..……..…

на именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.П., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява. Същата се представлява от адв.С., надлежно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Община Хасково, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, се представлява от юрк. В., надлежно упълномощена по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г., редовно призована, се явява лично.

От същата е изготвено и депозирано заключение по делото на 14.07.2020 г., т.е. при неспазване законоустановения едноседмичен срок преди датата на днешното съдебно заседание.

Адв. С. – Да се даде ход на делото.

Юрк. В. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 Адв.С. – Доколкото самото заключение е непълно – използван е само един метод, аз щях да правя искане за допълване на така изготвеното заключение, тъй като според Български стандарти за оценяване следва да се приложат минимум два метода от познатите пет. Тук е използван само пазарният аналог, методът на поземлената рента въобще не е използван и тази оценка не дава справедливата пазарна оценка. Доколкото срокът не е спазен моля да не разпитваме днес вещото лице, да му поставим задача да използва втория метод и да си завърши заключението така, както трябва да бъде според Български стандарти за оценяване, задължителни от 01.06.2018 г.

Юрк. В. – Аз лично не възразявам да се разпита, но с оглед становището на колегата не възразявам вещото лице да се разпита в следващото съдебно заседание. Считам, че заключението е пълно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Д.Г. – По Закона за енергетиката сервитутното право се определя на база пазарни цени. Съгласно §1, т.2 от ДР на Закона за държавната собственост пазарни цени са осреднените цени от всички сделки с имоти за покупко-продажба, замяна, прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни, частни съдебни изпълнители и др., включени в рамките на 12 месеца, вписани в службата по вписванията по местонахождение на имота. Т.е. по Закона за енергетиката, като се върнем по обратния път, на мен този метод, който Вие ми изисквате, не е необходимо да го правя, защото аз просто не мога да го включа в цената, която ще трябва да защитя за сервитута, излишно ми е. Аз казвам това, което е посочено в Закона за енергетиката и на база на определенията, които Вие сте ми дали да проверя сделки за 12 месеца.

Адв. С. – Поддържам искането си за допълване на експертизата. Това, което каза вещото лице е така. Но според Български стандарти за оценяване рентният метод е част от този метод и са в подточки и дава точната и справедлива пазарна оценка, защото капитализирането на рентата за използването на сервитута във времето, което е неограничено, надявам се да е повече от 100 години, ще даде по-малка пазарна оценка. Говорим за пазарна оценка точно по Закона за енергетиката, чл.64. Възразявам против неспазения 7-дневен срок за представяне на заключението и искам да се допълни с рентния метод.

Адв. С. – Нямам други доказателствени искания.

Юрк. В. – Нямам други доказателствени искания.

С оглед направеното възражение от страна на процесуалния представител на жалбоподателя за неспазения срок за депозиране на заключението съдът намира, че следва да отложи изслушването на вещото лице за следващото съдебно заседание. По отношение искането на адв.С. за допълване на заключението на вещото лице като на същото се зададе въпрос да  изготви  заключението си  по  още един метод за оценка, а именно приходния метод на поземлената рента, съдът намира, че не може да с е произнесе в днешното съдебно заседание.Въпросът дали заключението е пълно или не може да бъде въпрос на преценка единствено в съдебното заседание, в което заключението се изслушва. Ето защо по този въпрос съдът ще вземе отношение в следващото съдебно заседание. С оглед необходимостта да бъде изслушано заключението на вещото лице, съдът намира, че делото следва да бъде отложено  за друга дата и час, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 20.10.2020 г. от 10:10 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени от днес.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

Протоколът се изготви на 21.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

Секретар: