П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 21.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

 

При участието на секретаря Йорданка Попова…………………………

и прокурора ………………………………………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 709 по описа за 2019 г. … …….….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………………

на именното повикване в 11:00 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ка Енд Ем Инвест“ ООД - Димитровград, редовно  призован, не се явява и не изпраща процесуален  представител.

От пълномощника на същия - адв. В.С., на 09.07.2020 г. под вх.№ 3771 е постъпила молба, в която сочи, че няма връзка към момента с клиента си и не може да окаже съдействие на вещото лице по назначената експертиза, а за да може същото да изпълни поставената задача счита, че трябва да бъде издадено съдебно удостоверение, чрез което експертът да получи достъп до цялото досие на жалбоподателя в НАП. Прави се и доказателствено искане да бъде изискана за послужване от АдмС – Варна цялата преписка по адм.дело № 1326/2018 г., тъй като по това дело са представени почти всички счетоводни документи на „Ка Енд Ем Инвест“ ООД и по тях са изготвени няколко обемни експертизи, т.е. тези материали ще помогнат на вещото лице по настоящото дело да осъществи задачата си. 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив, редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

От пълномощника на същия - гл.юрк. Б. на 14.07.2020 г. под вх.№ 3875 е постъпила молба, с която сочи, че не възразява да се даде ход на делото, ако не са налице процесуални пречки за това. Заявява, че е запозната с молбата на адв. В.С. под вх.№ 3771/09.07.2020 г. и не възразява да се даде възможност на вещото лице да изготви заключение по поставените му задачи. Същата сочи, че за момента няма други доказателствени искания и няма да сочи нови доказателства. Ако другата страна представи нови доказателства или има нови доказателствени искания моли да ѝ се даде възможност да вземе отношение по тях, ангажира становище по същество и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.Ж.Д., редовно призована, не се явява.

От вещото лице не е изготвено заключение по допуснатата експертиза. Под вх.№ 4009/07.07.2020 г. от същото е постъпила молба, в която сочи, че не е изготвила заключение в срок, тъй като не е успяла да осъществи контакт с управителя на дружеството „Ка Енд Ем Инвест“ ООД и да направи проверка в счетоводството във връзка с поставените въпроси. От процесуалния представител на „Ка Енд Ем Инвест“ ООД – адв. В.С. ѝ е отговорено, че управителят на дружеството е в чужбина и няма контакт с него. Вещото лице заявява, че в случай, че не получи нужните документи моли да бъдат изискани от ТД на НАП – Пловдив всички налични счетоводни документи, представени от „Ка Енд Ем Инвест“ ООД в хода на ревизионното производство и да бъде удължен срокът за изготвяне на експертизата.

Съдът като взе предвид редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

По доказателствата и доказателствените искания на страните съдът намира следното:

Изготвянето на експертиза по делото е допусната с определение на съда от 11.06.2020 г. и към настоящия момент необходимостта от изготвяне на заключение по същата не е отпаднала. Напротив, същото е необходимо за изясняване в пълнота на всички релевантни за спора обстоятелства. С оглед липсата на достъп на вещото лице до счетоводството на ревизираното лице за изготвяне на заключението, съдът намира, че действително следва да бъде изискано от ТД на НАП – Пловдив да представят по делото всички счетоводни документи, представени от ревизираното лице „Ка Енд Ем Инвест“ ООД в хода на ревизионното производство, включително счетоводните документи, касаещи движението по сметка 613 - „Разходи за придобиване“ на ревизираното дружество, касаещи ревизирания период и посочените в оспорения ревизионен акт и потвърждаващото го решение обекти, тъй като доколкото същите са цитирани в оспореното решение и ревизионния акт, то явно административният орган е разполагал с такива в хода на административното производство. С оглед изискването на тези документи от ТД на НАП – Пловдив съдът намира, че не е необходимо да уважава искането на адв. С. на вещото лице да бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да извърши проверка в ТД на НАП – Пловдив на счетоводните документи на ревизираното дружество. По същата причина не е необходимо да бъде изискано към настоящия момент и прилагането на адм.дело № 1326/2018 г. по описа на АдмС – Варна, тъй като няма яснота дали в същото дело са налични относими за настоящия спор писмени доказателства, включително такива, необходими на вещото лице да изготви заключение по допуснатата по делото експертиза. Няма пречки вещото лице при изготвяне на експертизата си да извърши проверка на посоченото административно дело на АдмС – Варна, в случай, че представените от ТД на НАП – Пловдив счетоводни документи не могат да му  послужат   за изготвяне на заключение по посочената му задача и в случай, че и до следващото съдебно заседание жалбоподателят не предостави възможност на вещото лице да се запознае със счетоводните документи на дружеството, относими по случая. Същевременно няма пречка жалбоподателят да предостави, в срок до следващото съдебно заседание, документи, свързани с движението по сметка 613 - „Разходи за придобиване“ на ревизираното дружество за относимия период, посочен в обжалвания ревизионен акт и потвърждаващото го решение и касаещи обектите, описани в същите административни актове, като се снабди включително с такива, приложени към цитираното административно дело на АдмС – Варна, ако такива са налице.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП – Пловдив, в едномесечен срок от получаване на съобщението да представят по делото във вид на заверен препис всички налични счетоводни документи, представени от „Ка Енд Ем Инвест“ ООД в хода на ревизионното му производство, по повод на което е издаден Ревизионен акт № Р-16002617008116-091-001/09.10.2018 г. и потвърждаващото го Решение №7/04.01.2019 г. на Директор на Дирекция ОДОП-Пловдив, включително счетоводните документи, касаещи движението по сметка 613 - „Разходи за придобиване“ на ревизираното дружество, касаещи ревизирания период и посочените в оспорения ревизионен акт и потвърждаващото го решение обекти.

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. С., пълномощник на жалбоподателя, да бъде издадено съдебно удостоверение, чрез което назначеното вещо лице да получи достъп до цялото досие на жалбоподателя в НАП.

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. С. да бъде изискано за прилагане към настоящото производство адм.дело № 1326/2018 г. по описа на АдмС – Варна.

            ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, в срок до следващото съдебно заседание, да представи по делото всички относими счетоводни документи, с които разполага, включително след като се снабди с такива от адм.дело № 1326/2018 г. по описа на АдмС – Варна, относими към изготвяне на заключението на допуснатата по делото съдебна експертиза, включително такива, касаещи движението по сметка 613 - „Разходи за придобиване“ на ревизираното дружество за относимите период и обекти, описани в обжалвания ревизионен акт и потвърждаващото го решение. 

            ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като същата бъде представена по делото в седмодневен срок  преди следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.10.2020 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните да се считат уведомени от днес.

Да се призове вещото лице.

Да се изпратят съобщения до жалбоподателя и ответника с указанията на съда. 

Заседанието приключи в 11:13 часа.

Протоколът се изготви на 21.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: